בס"ד


מס. סידורי:755

הכחשת בעל דין בתביעת נזיקין

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אילוז שלום
הרב אליהו אהרון
תקציר:
חברה תובעת עובד שלה לשעבר שלטענתה גרם לנזקים לחברה בזדון. העובד מכחיש את כל הטענות מכל וכל.
פסק הדין:
בית הדין פטר את הנתבע כיוון שכפר בכל הטענות והטענות לא הוכחו.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ג' תשרי תשנ"ט

הערה: לפסק זה קדמה תביעה לתביעה הקודמת לחץ כאן.

תשנ"ט/12ב'

פסק דין לגבי תביעה שכנגד

שבין התובע: חברת ב' המיוצגת ע"י עו"ד ש'.

לבין הנתבע: מר א' המיוצג ע"י עו"ד ת'.

בירור הדין

לכל התביעות שהחברה הגישה נגד מר א', הוא מכחיש מכל וכל בטענת ברי ולפי הכלל הנקוט בהלכה אין אפשרות לחייב בכופר הכל.

כמו כן להוכיח דברים שכאלה שראוהו פועל בזדון וגרם נזק באלפי דולרים לחברה זה קשה, אומנם אם היה מוכח בודאי שגרם נזק הנה לפי שיטת החתם סופר שומר או שליח חייבים גם בגרמא אזי היה מקום לחייב, אולם הנתיבות (מובא בפ"ת ח"מ ס' נ"ה א"ק א') חולק על החת"ס ומה גם שקשה להוכיח את הנזקים שנגרמו, אי לכך אין בית הדין רואה מקום לחייב את הנתבע בתביעות האלו של החברה.

בית הדין מקוה שהצדדים יבינו את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו.

____________________              ______________________         ______________________

הרב דב ליאור                               הרב שלום אילוז                             הרב אהרון אליהו

הערה: לפסק זה קדמה תביעה לתביעה הקודמת לחץ כאן.

תגיות