בס"ד


מס. סידורי:14161

ביטול תביעה מחמת שהנתבעים שילמו לתובע את תביעתו

שם בית דין:ישיבת הכותל
דיינים:
הרב אביב ניר
הרב אורבך רפאל
הרב הרשלר שמואל
תקציר:
פסק הדין:
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ח אייר תשפ"ב

בס"ד                                                    יום  ראשון כח' אייר תשפ"ב  29.5.2022

פסק דין 

תיאור המקרה 

התובעת (מיוצגת ע"י בעלה) הייתה מועסקת כעובדת משק בית אצל הנתבעים. היא תובעת פיצויים ומרכיבי שכר על שנות עבודתה. הנתבעים טוענים שקבלה את כל שכרה המגיע לה, כפי שהוסכם ביניהם. 

לאחר שהתקיימו שני דיונים בבית הדין, התקבלה למזכירות ביה"ד ההודעה בכתב כדלהלן:

"התובעים מודיעים בזאת כי הם מבקשים שבית הדין לצדק ידחה את תביעתם מאחר. התובעים מודיעים בזאת כי הנתבעים הסדירו את מלוא חובותיהם ואין להם כל טענה כלפי הנתבעים. לבקשת הצדדים, בית הדין הנכבד מתבקש ליתן פסק דין אשר דוחה את התביעה של התובעים". 

ההודעה חתומה בכתב ע"י שני הצדדים, ונושאת תאריך  3.5.22 .

ביה"ד ביקש להמציא לידיו את הוכחת התשלום. מזכירות ביה"ד קיבלה צילום שיק, וכן הודאה בכתב ידו ובחתימת ידו של התובע מתאריך 18.5 על קבלת השיק, בזו הלשון:

"אני מ. מאשר שקיבלתי מאת הרב______ שליט"א צ'ק על סך 7,000 ₪" .

החלטה

לאור זאת, קובע ביה"ד:

א. הצדדים הגיעו ביניהם להסכמות ומסכימים שההליך יבוטל. 

ב. אין צו הוצאות. 

  ______________                                     ______________                        ______________              

             הרב שמואל הרשלר                        הרב ניר אביב, אב"ד                                         הרב רפאל אורבך