בס"ד


מס. סידורי:14093

תימחור עבודת חשמלאי

שם בית דין:משפט לעם - בית אל
דיינים:
הרב בר-אלי אריאל
הרב בן דוד אורן
הרב מייזלס נועם
תקציר:
חשמלאי הוזמן לעבודה אצל הנתבע בסכום 4500 ש"ח. לאחר האיבחון הוא אמר שיש להוסיף 500 ש"ח על תיקונים נסתרים שלא היה ניתן לדעת עליהם לפניכן. המזמין סירב ודרש את המחיר הראשוני או סיום התקשרות. מה שגרם לחוסר אמון ולסירוב מצד החשמלאי להמשך העבודה.
פסק הדין:
על המזמין לשלם לחשמלאי 1000 ש"ח על האיבחון. החשמלאי פטור מלהשלים את העבודה, משום שהמזמין הוא שהפר את החוזה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ח' טבת תשפ"ד

תיק 003

 פסק דין - תמחור עבודת חשמלאי

תיאור המקרה והטענות

1. בסיון תשפ"ג פנה בעל בית (המזמין) לחשמלאי כדי לערוך אבחון וביקורת לקראת הגדלת המתח בבית על ידי חברת חשמל.

2. הסכום שנקבע לכלל העבודה הוא 4500 ₪. לטענת החשמלאי סכום זה אינו כולל תיקון ריג'קטים נסתרים, לעומתו המזמין אינו זוכר שדובר על כך במפורש.

3. החשמלאי סיים את השלב הראשון של האבחון (לדבריו כ6/7 שעות) ובקש מהמזמין תוספת של 500 ₪ בעבור ריג'קטים ותיקונים נסתרים.

4. המזמין לא הסכים לתוספת הנ"ל וטען שהמחיר כולל הכול. בעקבות זה, הודיע החשמלאי על סיום ההתקשרות עם המזמין.

5. החשמלאי תובע את הסכום שהוא ביצע עבור האבחון, אותו הוא מעריך בשווי של 1000 שקל. לטענת המזמין הוא פטור מתשלום כי אין כל תועלת באבחון כשלעצמו והחשמלאי החדש יתחיל הכול מחדש. כמו כן הוא טוען שהיות וחזר בו והוא מוכן לשלם את התוספת שביקש החשמלאי הרי ההסכם עומד בתוקפו.

בירור הדין:

א. החשמלאי הוזמן לעשות ביקורת כדי להכשיר את הבית לקבלת אישור מחברת החשמל. הוא החליט להפסיק את עבודתו, בעקבות היחס וחוסר האמון מצד המזמין (שציין שעשה זאת בשוגג ולא התכוון חלילה לפגוע).

ב. החשמלאי העריך את האבחון שעשה, בסכום של 1000 שקל, ואף הסביר שהמחיר הוא מוזל מכיוון שיש לו ניסיון של שנים, והוא מומחה בתחומו, וכמעט תמיד אין לחברת חשמל טענות על העבודה שלו.

ג. לדעת בית הדין ההסכם הופר על ידי המזמין כאשר הוא סירב לשלם על התיקונים הנסתרים סכום של 500 ₪, ועל כן בנקודת הזמן ההיא החוזה הופר ואין החשמלאי מחויב לסיים את העבודה. ואף שהמזמין טוען שאינו זוכר שסוכם מראש שיהיה תוספת על תיקונים נסתרים, מכל מקום בית הדין מקבל את טענת החשמלאי שטוען ברי ולעומתו יש טענת שמא, היות וכך מקובל בעבודה זו, וכפי שפסק רעק"א (גליון שו"ע שלא,א).

ד. במקרה זה של הפסקת ההתקשרות על ידי המזמין יש לאמוד את ערך העבודה אותה ביצע הקבלן עד כה, כלומר יש לאמוד את האבחון שהחשמלאי עשה, שזה מוערך 1000 ₪. בגמ' בב"מ (עו.) נפסק שבאופן הזה לא מתחשבים בעלות החדשה המוטלת על המזמין, וכך נאמר: "אם בעה"ב חוזר בו ידו על התחתונה", וכן נפסק להלכה בשולחן ערוך (חו"מ סי' של"ג סעיף ד). 

החלטה

1. על המזמין לשלם לחשמלאי סכום של 1000 שקלים על האבחון שערך בביתו בתוך שלושים יום.

2. במידת הצורך החשמלאי יעזור לאיש מקצוע החדש בכל מה שקשור להבנת הדו"ח שכתב.

בשולי הדברים:

לאחר שבית הדין נוכח לדעת ששני הצדדים פעלו שלא מתוך כוונת זדון והמזמין התנצל ואף הסכים לשלם את מלוא הסכום הנוסף, לכן לדעת בית הדין יש לנהוג על פי 'הטוב והישר' ולהמשיך בהתקשרות ולסיים את העבודה כפי שסוכם. 

'והאמת והשלום אהבו'.

על החתום:

הרב אורן בן דוד, הרב אריאל בראלי, הרב נועם מייזליס

תגיות