בס"ד


מס. סידורי:14069

שוכר שמסרב לעזוב את הדירה

שם בית דין:קרני שומרון
דיינים:
הרב טסמה רפאל
הרב כהן ציון
תקציר:
התובע השכיר דירה לנתבע. הנתבע סרב לפנות את הבית לאחר סיום החוזה, ונשאר לגור בו.
פסק הדין:
ביה"ד הציע פשרה שהשוכרים ישארו בדירה בתנאי שיפקידו כעת את כל סכום השכירות והארנונא במזומן.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: י"ט חשון תשפ"ג

פסק דין


 1. רקע

התובעים- השכירו את דירתם לנתבע, החל מ-1/8/21 עד 31/7/22. בין הצדדים נחתם חוזה שהוצג בפני בית הדין. בחוזה לא נקבעה אפשרות להארכת החוזה. בחוזה נקבעו קנסות למקרים של הפרת החוזה. בפועל עם סיום שנת החוזה השוכרים סרבו לפנות את הבית ונשארו לגור בו עד היום בניגוד לרצון המשכירים. 

 1. טענות התובעים

במהלך שנת השכירות הראשונה, הנתבע פיגר בתשלומי שכר הדירה. וכמו כן לא העביר את הדירה על שמו במועצה ובחברת חשמל וחברת המים ולא שילם כל אותה שנה את התשלומים האמורים.

כשלושה שבועות לפני תום החוזה הם דרשו ממנו לפנות את הדירה עם תום החוזה. 

הנתבע לא פינה את הדירה ונותר בה עד היום. במהלך התקופה האחרונה הוא שילם את כל חובותיו למעט תשלום המים.

התובעים ציינו כי הם מעוניינים למכור את הדירה. אך, הם היו רוצים להשכירה עד סוף יולי ולקבוע שתאריך מסירתה לקונה תהיה ב-1/8/22. בהשארותו בדירה, גרם השוכר שבמידה והוא יעזוב את הדירה, קרוב לוודאי שהם לא יוכלו להשכירה במועד זה של השנה לחודשים מועטים.

לטענתם, הם איבדו אמון בשוכר ולכן הם אינם מעוניינים בהמשך הסכם שכירות איתו.

 1. התביעה

פינוי מיידי של הדירה.

תשלום הקנסות שנקבעו בחוזה השכירות שנחתם ביניהם, על פי הפירוט הבא:

10,000 ₪ הפרת חוזה.

400 ₪ לכל יום איחור החל מה-1/8/22.

תשלום 5000 ₪, הכוללים תשלום עוגמת נפש ושכר טרחה עו"ד.

סכום ערבות במידה ויש חשבונות נוספים שלא ישולמו, או נזקים שנגרמו לדירה.

 1. טענת הנתבע

לא מכחיש את טענות התובע. אך, צריך להתחשב בכך שהיו תקופות שלא היה לו כספים לשלם ולכן התשלום התעכב. בנוסף, הוא לא מצא דירה אחרת לשכירות.

אין ביכולתו לעמוד בתשלום הקנסות לכן הוא דורש לבטלם.

הוא מעוניין לקנות דירה ולכן להערכתו עד מרץ, הוא יפנה את הדירה.

 1. הכרעת הדין על פי הסכמות עם הצדדים

בית הדין הציע לצדדים את ההצעה הבאה:

מאחר והנתבע מעוניין להמשיך ולהשאר בדירה ומנגד התובעים מעוניינים להשכיר את הדירה עד סוף יולי, אלא שיקשה עליהם כעת למצוא שוכרים. מאידך, אין להם אמון בנתבע והם חוששים שהוא לא יעמוד בתשלום וכן חוששים שהוא לא יפנה את הדירה במועד שייקבע.

לאור זאת הוצע לצדדים: 

 1. הנתבע יפקיד במזומן את כל הסכום של השכירות עד סוף תקופת השכירות. ניתן יהיה להפקיד סכום זה, בידי בית הדין או בידי התובעים.

 2. הנתבע יפקיד במזומן את כל סכום הארנונה עד סוף השנה. כמו כן תעשה הערכה של סכומי החשמל והמים עד תום תקופת השכירות. הנתבע יפקיד סכום שווה ערך לסכומים אלו. במידה והוא ישלם את חובותיו למועצה, לחברת החשמל וחברת המים יוחזרו לו כספים בהתאם לתשלומים שיבוצעו.

 3. הנתבע יפקיד במזומן סכום נוסף בסך-10,000 ₪ דמי ערבות למקרה שהוא יותיר אחריו חובות.

 4. הדירה תהיה מושכרת לנתבע עד 31/7/23 וזאת על פי תנאי החוזה הקודם שהסתיים ב-31/7/22 על כל סעיפיו.

 5. על הנתבע להפקיד את הסכומים המפורטים בסעיפים 1-3, בתוך 45 יום מהתאריך הנקוב על פסק הדין.

 6. במידה וכספים אלו יופקדו, התובעים יסירו את תביעתם לקנסות ותשלומים המפורטים לעיל. 

 7. במידה ותשלומים אלו או חלקם לא יופקדו עד למועד שנקבע בסעיף 4, יהיה על התובע לפנות את הדירה בתוך 45 יום. ועד יום עזיבתו עליו לשלם סך 400 ₪ לכל יום איחור בפינוי החל מ-1/8/22. וכן סך: 10,000 ₪ בגין הפרת החוזה. 

 8. גם באופן שהכספים יופקדו במועד, אך, הנתבע לא יפנה את הדירה עד 21/7/23 יושתו עליו כל הקנסות שנקבעו בחוזה, החל מתאריך 1/8/22 ועד יום הפינוי, כמפורט בסעיף 7.

 9. הצדדים קיבלו את הצעת בית הדין.

 1. הוצאות משפט

הנוהג בבית הדין קרני שומרון שאם שני הצדדים התנהלו במהלך הדין כשורה, ההוצאה תתחלק בשווה בין הצדדים. לאור זאת, על התובע לשלם לנתבעים סך 250 ₪, מחצית דמי האגרה ששולמה על ידם לידי בית הדין.


 1. סיכום

 1. להלן הסכומים שעל הנתבע להפקיד לידי הנתבעים או לידי מזכירות בית הדין. כל התשלומים יבוצעו בתוך 45 יום מהתאריך הנקוב על פסק דין זה. התשלומים יהיו במזומן, וניתן לבצעם בכסף מזומן או העברה בנקאית או צ'ק שתאריכו ליום התשלום.

 1. הנתבע יפקיד 32,400 ₪ דמי שכירות עד סוף חודש יולי 2023.

 2. הנתבע יפקיד 6,120 ₪ שיערוך תשלומי חשמל עתידיים עד תום החוזה.

 3. הנתבע יפקיד 3,700 ₪ שיערוך תשלומי מים עתידיים עד תום החוזה.

 4. הנתבע יפקיד 7650 תשלומי ארנונה עד תום החוזה.

 5. הנתבע יפקיד 10,000 ₪ דמי ערבות למקרה שיותיר אחריו נזקים או חובות.

 6. הנתבע יפקיד 250 ₪ מחצית אגרת בית הדין.

 7. הנתבע ..... יפקיד לידי התובע .....או למזכירות בית הדין, סך: 60,120 ₪ בתוך 45 יום מהתאריך הנקוב על פסק דין זה.

 1. על הנתבע ומשפחתו לעזוב את הדירה עד יום 31/7/23. במידה והם לא יעזבו את הדירה הם יחוייבו בכל הקנסות המפורטים לעיל בסעיף ה,7.

 2. גם אם הנתבע ומשפחתו יעזבו את הדירה קודם יום 31/7/23 הם יחוייבו לשלם את כל התשלומים האמורים לעיל בסעיף קטן א.


"והאמת והשלום אהבו"

פסק הדין ניתן ביום כו מרחשון תשפ"ג

בזאת באנו על החתום
הרב רפאל טסמה                       הרב ציון כהן                      הרב יהושע הבר