בס"ד


מס. סידורי:13947

כתב סירוב

שם בית דין:ישיבת הכותל
דיינים:
תקציר:
פסק הדין:
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך:


תאריך: ב אדר תשפ״ג

תיק: פ״ג/3 לכתחילה ישיבת הכותל

 


לכבוד: ק. מ.


 

הנדון: תביעת י.

1.  בהתייחס לתביעה שבנדון אשר הוגשה נגדך בבית הדין, הנני להודיעך כדלקמן.

2. מאחר ועל אף פניתי אליך, לא הואלת עד כה לחתום על שטר הבוררות להידון בפני בית הדין, ואף לא בפני בית דין אחר, הודיע בית הדין לתובע כי באפשרותו לפנות לכל גורם משפטי שימצא לנכון.

בברכה,

אפרים וינשטוק

מזכיר בית הדין