בס"ד


מס. סידורי:13870

הסכם שכירות רכב לגבי השתתפות בנזקי תאונה

שם בית דין:דרכי תורה - בראשות הרב אשר וייס
דיינים:
הרב קצנלבוגן הלל
הרב אנגל שלמה
הרב מנדלסון חנוך העניך
תקציר:
התובע השכיר רכב לנתבע. בהסכם השכירות היה רשום שבמקרה שתהיה תאונה השוכר ישתתף ב10,000 ש"ח במקיף (נזק לרכב עצמו) וב4500 ש"ח בנזק לצד ג'. במקרה זה הנתבע עשה תאונה והזיק את הרכב ביותר מ10.000 ש"ח והביטוח הוציא ממנו 3000 ש"ח על צד ג'. לטענת הנתבע הוא אינו צריך להשתתף בנזק לרכב עצמו משום שלא עשו ביטוח מקיף ובהסכם כתוב שישתתף בזה.
פסק הדין:
הנתבע חייב לתובעים סך 13,000 ₪. 10.000 ע"פ ההסכם כנגד הנזק לרכב. ו3000 כפשרה משום שבפועל ההשתתפות עצמית בתשלום לצד ג' עלתה לתובעים רק 3,000 ₪.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ג חשון תשפ"ג

בס"ד

הופיעו הצדדים בפנינו, ולאחר שחתמו על שטר בוררות כדין הציגו את טענותיהם, בעניין רכב ששכר הנתבע מהתובעים והתקלקל בתאונה לאחר שהנתבע במהלך הנסיעה פגע בחוזקה ברכב שלפניו. טענות הצדדים מפורטות בהרחבה בפרוטוקול הדיון. לאחר העיון בטענות הצדדים במסמכים שהוגשו ובספרי ההלכה הננו כדלהלן:

מכמה טעמים אין ממש בכל הטענות שטען הנתבע בכדי להיפטר מתשלום על ההפסד שגרם לתובעים, אמנם עיקר הנידון הנדרש להכרעה בתיק זה הוא בפרשנות ההסכם שחתם הנתבע לפני שנטל את הרכב' בו נכתב כך: "השתתפות עצמית לצד ג' 4,500 ₪ השתתפות עצמית במקיף עד 10,000 ₪". בהמשך יש מקום לסמן את הביטוחים שיש על הרכב והמשכירים סימנו את הביטוח חובה וצד ג' ולא את הביטוח המקיף מאחר שלא היה לרכב זה ביטוח מקיף.

להבנת התובעים כוונת הסעיף היא כי במקרה של פגיעה בצד ג' ישלם השוכר סך 4,500 ₪ השתתפות עצמית עם המשכירים, ובמקרה של פגיעה ברכב עצמו (משמעות המילה מקיף) ישלם השוכר עד 10,000 ₪ לפי גודל הנזק. לדברי התובעים מאחר שבתאונה זו היה נזק גם לרכבים של צד ג' וגם לרכב השכור עצמו, על הנתבע לשלם להם 14,500 ₪.

להבנת הנתבע כוונת הדברים בהסכם שעל השוכר יהיה מוטל לשלם את ההשתתפות העצמית שתדרוש חברת הביטוח במקרה של הפעלת ביטוח מקיף או ביטוח צד ג' לפי העניין. ומאחר שברכב זה לא היה ביטוח מקיף לא ניתן לחייבו כלל בהשתתפות עצמית זו. גם בעניין הפרמיה ששילמו התובעים לצורך הפעלת הביטוח לצד ג' מבקש הנתבע לא לשלם כלל מכמה טעמים ולכל היותר את עלות ההשתתפות עצמית בפועל של התובעים שכפי שעולה מהפוליסה היתה בסך 3,000 ₪.

לדעת ביה"ד אכן יש מקום להסתפק בפרשנות ההסכם, אך אף אם צודק הנתבע שאין התחייבות להשתתפות עצמית במקרה שאין ביטוח מקיף, מאחר שלא ניתן להוכיח שהיה אנוס בעת התאונה יהיה עליו לשלם את עלות הנזק כדין כל שוכר שלא החזיר את הדבר השכור כפי שקיבלו. מאחר שהמחיר הרשום במחירון העם שהציג הנתבע גם בהפחתת הסכום שקיבלו התובעים, גבוה מ10,000 ₪, אין נפק"מ בטענה זו.

עוד יודגש כי על אף שכיום אין בידי התובעים צ'ק בטחון, אך מכיון שהופקד צ'ק בידי התובעים בזמן חתימת ההסכם, קיבל הנתבע את נאמנותם לעניין שווי הרכב או הנזקים שייגרמו להם וכדו' ועל כן על הנתבע לשלם לתובעים על הנזק ברכב השכור סך של 10,000 ₪.

בדבר ההשתתפות העצמית בביטוח שהופעל לפגיעה שהיתה בצד ג', על אף שנאמר בהסכם שישלם השוכר 4,500 ₪, מאחר שבפועל ההשתתפות עצמית עלתה לתובעים רק 3,000 ₪, ובמהלך הדין ודברים בין הצדדים הסכימו התובעים לקבל על כך את מה ששילמו, ומאחר שלא הוכח שהפסידו מעבר לכך על עליית הפרמיה וכדו', קובע ביה"ד כפשרה הקרובה לדין כי על הנתבע לשלם רק את ההפסד בפועל בסך 3,000 ₪ על נזק זה.

לאור כל הנ"ל הננו להחליט באופן מעשי כדלהלן:

פסק דין

  1. הנתבע חייב לתובעים סך 13,000 ₪ (שלשה עשר אלף שקלים), סכום זה ישולם עד עשרה תשלומים חודשיים שווים.

  2. יתר התביעות והטענות נדחות.

"והאמת והשלום אהבו"

באעה"ח ביום כ"ג מר חשון תשפ"ג  (17-11-2022) 

 ( - ) שלמה אנגל - דיין                  ( - ) הלל קצנלבוגן - אב"ד             ( - ) חנוך העניך מנדלסון - דיין     


תגיות