בס"ד


מס. סידורי:13869

הסכם שותפות בשכירות דירה

שם בית דין:דרכי תורה - בראשות הרב אשר וייס
דיינים:
הרב קצנלבוגן הלל
הרב אנגל שלמה
הרב מנדלסון חנוך העניך
תקציר:
הצדדים שכרו דירה בשותפות. הנתבע רוצה לצאת מהדירה קודם הזמן המוסכם.
פסק הדין:
מאחר שהנתבעת חתמה על מסמך מחייב עליה להמשיך בתשלומי השכירות ובתשלום ועד בית וארנונה עד לסוף השנה או עד שהיא תמצא מישהי שתחליף אותה בדירה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ו אדר ב תשפ"ב

בס"ד

הופיעו הצדדים והציגו את טענותיהם בפנינו לאחר שחתמו על שטר בוררות כדין, בענין יציאת הנתבעת מדירת השותפות שנשכרה יחד, באמצע התקופה לה התחייבה בהסכם.

לאחר העיון בטענות הצדדים ובספרי ההלכה הננו כדלהלן:

פסק דין

  1. מאחר שהנתבעת חתמה על מסמך מחייב בו נכתב מפורשות כי היא תשא בתשלום חלקה, לכל התקופה שתחתום התובעת עם בעל הדירה, וכי היא תשלם גם אם תעזוב מרצונה, עליה להמשיך בתשלומי השכירות ובתשלום ועד בית וארנונה עד לסוף השנה או עד שהיא תמצא מישהי שתחליף אותה בדירה, או במקרה שתפסק השכירות באמצע השנה. 

  2. לאור האמור, על הנתבעת להעביר לתובעת תוך 14 יום סך 1,480 ₪ לכל חודש שלא שולם עד כה, ובהמשך לשאת בתשלום מדי חודש בחודשו עד לקבלת הודעה אחרת. ככל שתאחר הנתבעת בתשלום יותר משבעה ימים יחליט ביה"ד האם לאפשר לתובעת לפנות לכמ"ש לגביית כל יתרת החוב.

"והאמת והשלום אהבו"

באעה"ח ביום כ"ו אדר ב' תשפ"ב  (29-02-2022) 

( - ) שלמה אנגל - דיין                  ( - ) הלל קצנלבוגן - אב"ד             ( - ) חנוך העניך מנדלסון - דיין