בס"ד


מאמרים ועיונים
מס. סידורי:13605

גבייה מהנתבע עבור הוצאות בית הדין

תאריך: כ"ח חשון תשפ"ב
מחבר המאמר:
הרב פז ברוך

חיוב הנתבע בהוצאות בית הדין

 

האם ניתן לחייב את הנתבע בתשלום שכר שליח בית דין לבירור הדין, ובתשלום חצי מאגרת בית הדין?

השו"ע (חו"מ יד,א) כותב, שתשלום שליח בית דין לבירור ההלכה אצל בית הדין הגדול, מוטל על התובע והנתבע גם יחד.

מקור דין זה הוא בריב"ש (סימו תעה בסופו), ומובא בבית יוסף (סו"ס יד).[1]

הריב"ש לומד את הדין, מהמשנה ב"ב (קסז:) "אין כותבים שטרי בירורין וכל מעשה בית דין אלא מדעת כולם, ושניהם נותנים שכר". ומבאר הריב"ש שהמילים "ושניהם נותנים שכר" מכוונות גם למעשה בית דין, ובכלל מעשה בית דין גם שליח לברור הדין, וגם תשלום האגרה של הדיינים. הריב"ש מביא לכך ראיה נוספת מכתובות (קה.), שקרנא גבה תשלום על ביטול מלאכתו בשביל לשפוט, משני בעלי הדין.

ברם, נראה שיש חולקים על הריב"ש.

1. הרשב"ם, (בב"ב שם על המשנה) ביאר שהמילים "ושניהם נותנים שכר" מתייחסות לשטרי בירורין בלבד, ולא למעשה בית דין. וכך סובר גם הרמב"ם (סנהדרין כד,א-ב).

2. הט"ז (נו,א) הביא גירסא בהגהות מרדכי (סנהדרין תשכו) בשם רש"י, שעל התובע בלבד לשלם שכר שליח בית דין לבירור הדין משום ש"מאן דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא", וכך מכריע שם הט"ז.

בנוסף, יש לערער גם על ראייתו של הריב"ש מהגמ' בכתובות:

בגמרא בכתובות, קרנא לקח תשלום גם מהנתבע כדי שלא יהיה בזה שוחד. ומשכך, אי אפשר ללמוד לעיקר הדין, שגובים שכר הדיין גם מהנתבע. בשו"ע, בדין שכר בטלה לדיין מובא ג"כ הדין של קרנא (ט,ה): "...והוא שיקבל משניהם בשוה..." מבואר שאין כאן הוראה לחיוב הנתבע אלא אם הדיין רוצה לקחת הוא צריך ליקח משניהם בשווה, וזה דלא כריב"ש. גם הב"י (סימן יד), הביא את דברי הריב"ש רק לענין שכר שליח ב"ד, והשמיט את המשך דבריו בשכר אגרת הדיינים.

עולה מכאן למעשה, שהשו"ע פסק כריב"ש רק לענין שכר שליח ב"ד, אבל מאגרת שיפוט הנתבע פטור, כאשר אין חשש שוחד.

ונראה החילוק ביניהם, שכאשר הנתבע כבר בתוך הדיון יש לו אינטרס שיצא הדין לאמיתו, ולכן עליו לשלם עבור השליח. אבל מעיקרא, אין לו רווח כלל מפתיחת הדיון, ולכן אינו חייב בתשלום האגרה.

עוד נראה, שבמבנה בתי הדין בימינו שאין קשר בין הדיין וגבית האגרה שמוטלת כל כולה על מזכירות בית הדין, על התובע לשלם כל האגרה כולה.

ועיין ש"ך (יא,ב וקו,ב) שתשלום ההזמנה לדין, הוא על התובע. ונראה שכוונתו לפתיחת תיק. ואולי יש ללמוד מכאן לאגרת שפיטה שגם היא על התובע כאשר אין חשש שוחד.

 

ויש להעיר; לפי פירוש הרשב"ם והרמב"ם הנ"ל, שתשלום "מעשה בית דין" הוא על צד אחד, על מי לשלם? הם לא ביררו אם על התובע או על הנתבע. ונראה לשיטתם כך:

הרשב"ם, בפירושו על המילים "מעשה ב"ד" כותב "כגון בשטר אדרכתא". נראה שתשלום זה הוא על הנתבע, כמו כתב סירוב (ב"ק קיב:, שו"ע יא,ד) שאין ב"ד מבטלים את נידויו עד שישלם את שכר הסופר.

ושכר אגרת בית הדין, נראה לדעתם שהוא על התובע כעין דברי הט"ז הנ"ל, כאשר אין חשש שוחד, משום שהוא המעוניין בדין, והנתבע היה מעדיף את חפותו מקיום הדין.

אך במה שהוא גם לטובתו של הנתבע, כשליח לבירור הדין, יש לומר שיודו לריב"ש שהוא על שניהם משום שיכול להיות גם לטובת הנתבע.

ודבר שהוא לטובת הנתבע בלבד, כגון שליח להזמין את הנתבע לדין כאשר יש לתובע שטר מקויים, והוא יכול לגבותו בלי נוכחות התובע כמו שכתוב בכתובות פח: ונפסק בשו"ע (סימן קו,א), הוא על הנתבע בלבד, והתובע משלם וגובה מהנתבע אחר כך, כמו שנפסק שם.

מיהו עיין סמ"ע (קו ס"ק ב) שהוצאות האדרכתא ואחלטתא, הן על המלוה בלבד בגלל שזה לטובתו. ומקורו מהד"מ (סוף סימן יד) בשם רבינו ירוחם. ואין זה כשכר כתב סירוב הנ"ל שהוא על הנתבע בלבד, בגלל שבכתב סירוב הנתבע הוא סרבן דין והתשלום הוא להכריח אותו להדיין ולכן הוא על הנתבע. ודברי הסמ"ע הם דלא כמו שכתבנו. וצ"ע.

מסקנות למעשה:

הוצאות המשפט שעל שני הצדדים הם: א. שכר שליח ב"ד, ב. שכר בטלה לדיין, באופן שיש יש חשש שוחד. אבל אגרת שיפוט, שהולכת על הוצאות מזכירות בית הדין, מוטלת על התובע בלבד.

מיהו, כאשר הצדדים פנו יחד לבית הדין, כיון ששניהם רוצים בפתרון הסכסוך בניהם, יש לחלק את האגרה בשווה בין שניהם. [1] ואומנם, הד"מ (א) כתב שהמקור הוא משו"ת הרא"ש (ס' ס), וכך כתוב גם בשו"ע המדוייק הוצ' פרידמן, וכ"כ בט"ז (סימן נו,א), אבל אני לא מצאתי את זה שם.