בס"ד


מס. סידורי:13546

פיצויי פיטורין לעובד שעבד היטב ופוטר מסיבות חיצוניות

שם בית דין:ארץ חמדה גזית ירושלים
דיינים:
הרב כרמל יוסף
הרב רכניץ עדו
הרב אמיתי אחיה
תקציר:
התובע עבד אצל הנתבעת במושב, לאחר שניהל שם ענף חקלאי הוא פוטר על רקע מחלוקת משפחתית, וזאת למרות שעבודתו בוצעה על הצד הטוב ביותר, ואין חולק על כך. בין הצדדים מחלוקת לגבי גובה הפיצויים שעל התובע לקבל.
פסק הדין:
הנתבעת תודיע לבית הדין בתוך 7 ימים איזה סכום היא מסכימה לשלם מעל לסך 36 אלף ש"ח שכבר סוכם ביניהם.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ' שבט תשפ"א

בס"ד, כ' באייר תשפ"א

02 במאי 2021

תיק מס' 81035-1

פסק דין חלקי

בעניין שבין

התובע

עובד במושב שפוטר

הנתבעת

אגודה שיתופית של מושב

א.     רקע עובדתי מוסכם

הנתבעת היא אגודה שיתופית חקלאית של מושב (להלן, המושב), אשר העסיקה את התובע עד לפיטוריו. התובע בן המושב, שלאחר שנים חזר למושב והחל לעבוד כשכיר אצל הנתבעת בענף המנגו, מתוך כוונה של שני הצדדים שהוא יקבל לידיו את ניהול הענף. בהמשך החליטו גורמים במושב לבקש מהנתבעת להפסיק את עבודתו של התובע בעקבות מחלוקת משפחתית על אירועים שאירעו בעבר, וזאת, למרות שמוסכם שלא נפל כל פגם בעבודתו או במעשיו של התובע מאז התקבל לעבודה אצל הנתבעת. הנתבעת פיטרה את התובע, לאחר ששילמה לו תוספת תשלום.

הצדדים ניהלו משא ומתן בחסות בית הדין ובו נקבע כי הנתבעת תוציא מכתב למוסדות המושב ומכתב המלצה על התובע. הצדדים הגיעו להסכמה על נוסח המכתבים המצורפים כנספחים לפסק דין זה. בנוסף, סוכם שבית הדין יכריע בשאלת גובה הפיצוי הכספי שיקבל התובע בגין פיטוריו, בכך יעסוק פסק דין זה.

ב.      טענות התובע

התובע טען שלא היתה הצדקה לפיטוריו, והפיטורין פגעו במטה לחמו ובשמו הטוב. התובע ביקש בכתב התביעה, בנוסף להחזרתו לעבודה:

החזר הוצאות עבור עו"ד בהליכים מול מוסדות המושב – 50,000 ₪

10,500 ₪  עבור השלמת משכורות כפי שהובטח לתובע החל מחודש 9/2020 ולא קוים (התובע היה אמור לקבל העלאה בשכר של 3500 ₪ לחודש ולא קיבל).

19,500 ₪ או כל סכום אחר שימצא בית הדין לנכון עבור עוגמת הנפש שנגרמה לתובע ולמשפחתו בכל תקופה זו, וזו העתידה לבוא.

סה"כ 80,000 ₪. במקרה שלא יוחזר לעבודה הוא ביקש עוד 45 א' ₪ נוספים.

ג.       טענות הנתבעת

נציגי הנתבעת הודו שהתובע הוא עובד טוב ומקצועי ולא נפל כל פגם בעבודתו או במעשיו במהלך עבודתו אצל הנתבעת. הנתבעת הודתה עוד שהחליטה לפטר את התובע בגלל לחצים של גורמים במושב, וטענה כי לאור הקשרים ההדוקים בין הנתבעת לבין המושב לא הייתה לנתבעת אפשרות לנהוג אחרת. הנתבעת הודתה כי התובע התקבל לעתודה ניהולית, אולם, מינויו למנהל בפועל היה מותנה בהחלטות נוספות שטרם התקבלו.

הנתבעת שילמה לתובע עם פיטוריו בונוס בסך 10,500 ₪, והיתה מוכנה לשלם לו סכום נוסף במסגרת הסכם פשרה, אולם, התובע בחר לתבוע את הנתבעת.

בפגישת המשא ומתן הסכימה הנתבעת לשלם לתובע עוד 36 א' ₪.

ד.      נושאי הדיון

1.       זכותה של הנתבעת להפסיק את עבודתו של התובע

2.       תהליך הפסקת ההעסקה

3.       העסקה כמנהל

4.       פגיעה בשמו הטוב של  התובע

5.       קביעת שיעור הפיצוי הכספי לתובע

ה.     זכותה של הנתבעת להפסיק את עבודתו של התובע

התובע טען כי הנתבעת לא היתה רשאית להפסיק את עבודתו, והנתבעת טענה כי היה עליה להישמע למוסדות המושב.

דיון: בסעיף 3.1 להסכם שבין הצדדים נקבע כך:

כל צד רשאי להודיע על רצונו להפסיק את תקופת ההתקשרות בכל עת בהודעה מוקדמת על פי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים התשס"א-2001.

ועל פי הכלל ההלכתי ש"כל תנאי שבממון קיים" (שו"ע חו"מ רכה, ה, ועוד) יש תוקף לסיכום זה המאפשר לנתבעת לפטר את התובע על פי החלטתה בהודעה מוקדמת, כפי שנעשה בפועל.

בנוסף, התובע אמר בדיון כי עבר לאזור המושב ורק אחר כך התקבל לעבודה אצל הנתבעת, כך שלא ניתן לומר שהוא עבר דירה על דעת זה שיתקבל לעבודה.

התובע אף לא הראה חוק כלשהו עליו עברה הנתבעת בפיטורין. למשל, סעיף 2(א) לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה תשמ"ח-1988, קובע איזו אפליה אסורה:

לא יפלה מעסיק בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים...

המקרה שלפנינו אינו כלול ברשימה המופיעה בחוק. 

לאור זאת, הנתבעת היתה רשאית לפטר את התובע, וממילא אין על הנתבעת חובה הלכתית או חוקית לפצות את התובע על הפיטורין פיצוי נוסף.

ו.       תהליך הפסקת ההעסקה

התובע טען כי השימוע לפני פיטורין לא היה תקין כיוון שהנתבעת לא פרטה את הסיבות לפיטורין.

דיון: התובע ידע היטב את הרקע לפיטורין, ולכן לטענתו הפורמלית יש משקל קטן אשר יילקח בחשבון בפסק הדין.

ז.       העסקה כמנהל

התובע טוען שהובטח לו להיות מנהל ענף אצל הנתבעת, ואילו הנתבעת טענה שהתובע התקבל לעתודה ניהולית, אולם המינוי למנהל בפועל היה מותנה בהחלטות שטרם התקבלו.

דיון: בסעיף 4.1 להסכם שבין הצדדים נכתב שהעובד יועסק כמנהל דרגה 3 לפי צו ההרחבה חודשי – מנהלי בחקלאות. ואכן זו הדרגה של אדם בפתיחה של העסקתו. התובע לא הוכיח כי הנתבעת סיכמה איתו באופן מחייב על מינוי למנהל, אף שזו הייתה הכוונה של שני הצדדים. רוצה לומר, יש הבדל משמעותי בין הבעת כוונות כללית של מעסיק למנות עובד למנהל, לבין התחייבות מחייבת.

גם אילו היה מדובר על הבטחה למנות את התובע למנהל, הנסיבות שנוצרו היו סיבה מספקת מבחינה הלכתית שלא למנות את התובע למנהל ואף לפטר אותו (ראו בעניין זה: רמ"א חו"מ רד, יא; סמ"ע שלג, א).

לפיכך, אנו דוחים את טענת התובע שהוא זכאי לתנאי שכר של מנהל.

ח.     פגיעה בשמו הטוב של  התובע

נסיבות הפיטורין של התובע, אף שהן מובנות – עלולות לפגוע בשמו הטוב של התובע. כדי למנוע זאת הוסכם על כתיבת המכתבים של הנתבעת למוסדות המושב.

מבחינת בית הדין זהו המעשה הנכון והמספיק במקרה זה, ואין מקום לפיצוי נוסף.

ט.     קביעת שיעור הפיצוי הכספי לתובע

התובע דרש 125 א' ₪ כפיצוי. סכום זה הורכב מסך 10.5 א' ₪ בגין הזכויות שהובטחו לו כמנהל, תביעה שנדחתה לעיל. התובע דרש עוד סך 50 א' ₪ בגין שכ"ט עו"ד שהוא שילם במסגרת המאבק שלו למניעת הפיטורין קודם שהצדדים הגיעו לבית דין זה. חשוב להדגיש שאין מדובר על הוצאות משפט בהליך שלפנינו בו התובע ייצג את עצמו, אלא הוצאות על ההתנהלות מול הנתבעת עד להגעה לבית הדין. הנתבעת טענה כי היא אינה אחראית לתוצאות החלטת התובע לשכור עו"ד יקר. אנו מקבלים טענה זו ודוחים את התביעה.

מוסכם על שני הצדדים כי התובע היה עובד ללא כל דופי, ופיטוריו נבעו משיקולים קהילתיים. לצורך הדיון נניח כי השיקולים היו מוצדקים אף שלא נדרשנו לבחון אותם, אולם, גם אם כך, אנו סבורים כי על קהילת המושב לראות גם את שיקום התובע שהוא בן המושב, משפחתו ועתידו. להבנתנו הנכונות של הנתבעת לשלם לתובע 36 א' ₪ מבטאת הבנה זו, אולם, אנו סבורים כי על הנתבעת ללכת צעד נוסף לקראת התובע מתוך רצון טוב והערכה, ולהגדיל את הסכום על פי הבנתה.

לפיכך, הנתבעת תודיע לבית הדין בתוך 14 יום כמה היא מוכנה לשלם לתובע.

י.       הוצאות משפט

מדיניות בית הדין היא שכאשר שני הצדדים מתנהלים באופן סביר אין חיוב בהוצאות משפט, ואגרת בית הדין מתחלקת באופן שווה בין הצדדים.

במקרה זה התובע שילם אגרת בית דין בסך 1875 ₪, ועל כן, הנתבע תשלם לתובע חצי מהאגרה בסך 937 ₪.

יא.  החלטות

  1. הנתבעת תודיע לבית הדין בתוך 7 ימים מהתאריך הנקוב על פס"ד זה כמה היא מוכנה לשלם לתובע. מעל לסך 36 א' ₪ שהיא כבר הסכימה לשלם. לאחר מכן יוציא בית הדין פסק דין סופי בתיק זה.
  2. ניתן יהיה להגיש בקשת רשות ערעור שאחרי שיינתן פסק דין סופי.

והאמת והשלום אהבו

פסק הדין ניתן ביום כ' באייר תשפ"א, 02 במאי 2021.

בזאת באנו על החתום

__________________

הרב אחיה שלמה אמיתי

__________________

הרב יוסף  כרמל, אב"ד

__________________

הרב עדו רכניץ

 

       יב.   נספח 1: נוסח הודעה למוסדות המושב

הנדון: דיווח על סיום הליך בבית הדין הרבני בתביעת התובע כנגד הנתבעת

-           ביום 4/9/2019 החל התובע את עבודתו בנתבעת.

-           ביום 29/10/2020 הודעתי לתובע על סיום העסקתו בנתבעת.

-           בעקבות ההליך שהוביל לסיום העסקתו של התובע במסגרת הנתבעת, נתבעו הנתבעת ו... לדין תורה בבית הדין הרבני 'ארץ חמדה'.

-           דייני בית הדין, לאחר שקיבלו את כל הפרטים אודות הגורמים המעורבים בקבלת החלטת סיום העסקתו, נסיבות ההחלטה ופרטים על תהליך סיום ההעסקה עצמו, קיימו דיונים בנושא ופסקו כי התובע היה עובד ללא דופי. לאור זאת  המעסיק  מחויב לפצות את התובע בסכום כספי של___________, מעבר לפיצויי הפיטורים כפי שנקבע בחוק ובחוזה ההעסקה.

-           כמו כן, התובע קיבל ממני מכתב המלצה עבור מקומות אחרים בהם ירצה לעבוד בעתיד.

 לידיעתכם

 


 

יג.    נספח 2: נוסח מכתב המלצה של הנתבעת על התובע

לכל מאן דבעי

 שלום רב,

מכתב המלצה עבור התובע

•           התובע החל את עבודתו בנתבעת לפני כשנה.

•           מיום כניסתו לתפקיד החל בהליך למידה רציני על כלל העבודות הנדרשות בענף.

•           בתחילת עבודתו נדרש לסוגיית ההשקיה וביחד עם איש מים מקצועי הוביל לשדרוג וטיפול במערכות המים בצורה מרשימה ויעילה.

•           הוביל רכש של כלים חקלאים לענף תוך ניהול מו"מ מוצלח ובדיקה מעמיקה בדבר איכות ותקינות הכלים.

•           במסגרת עבודתו עמד בקשר עם קבלנים לביצוע עבודות חקלאיות בענף, תוך בקרה והקפדה על איכות ושלמות ביצוע.

•           הוא תכנן וניהל פרויקט של גידור ואבטחת המתחם התפעולי שכלל בין השאר התקנת גדר מסיבית ומערכת מצלמות ואזעקות.

•           לקראת חודש 9/2020 סיים התובע לנהל את הקטיף. עונת הקטיף היא התקופה  הכי לחוצה, אינטנסיבית ומשמעותית בשנה. בעבודה זו נדרש לנהל ולסנכרן עובדים, בני נוער וקבלנים, לעמוד בקשר מול מובלים וכמובן מול בית האריזה, לתכנן לו"ז ותקציב וכמובן לוודא כי הפרי נקטף ומסופק על הצד הטוב ביותר.

•           לפני כחודש במסגרת מבצע משולב עם כוחות שיטור נתפסה אצלנו חוליית גנבי לימון. במבצע מוצלח זה היה לתובע חלק משמעותי ומהותי החל משלב גילוי החולייה בשטח, מעקב סמוי אחריה ולבסוף לכידתה המוצלחת.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אליי

תודה רבה

מרכז משק