בס"ד


מס. סידורי:13501

בניית מועדון על ידי ישוב - פסק דין 2

שם בית דין:גזית
דיינים:
הרב גנץ משה
הרב בנימין גדעון
הרב שנקולבסקי אליעזר
תקציר:
נושא הדיון הוא בניית מועדון בישוב במקום שהיה מיועד לשטח ירוק
בית הדין קבע כי מותר לישוב להפעיל שם מועדון, וכעת מסדיר את הכללים להפעלתו.
פסק הדין:
בית הדין קבע שעות שבהן תתקיים פעילות במועדון.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ' חשון תשנ"ט

בס"ד

012

כ' חשון תשנ"ט 

פסק דין (2)

לפסק דין 1

בענין : משפחות

(להלן : התובעים)

נגד : עמותת הבנייה

         החברה לפיתוח הישוב

         הישוב אגודה שיתופית

(להלן : הנתבעים)

 בפסק הדין שניתן ביום יג' תמוז תשנ"ח נפסק:

השימוש בקומה השניה כמועדון נוער יוסכם ע"י הצדדים כך שילקחו בחשבון גם צרכי הקהילה וגם איכות החיים של התובעים. סיכום הצדדים יוגש לנו ע"מ שיקבל תוקף של פס"ד, ולא יהיה תלוי ברצון טוב של מי מהצדדים. במידה ותוך 30 יום מיום מתן פסק הדין לא יוכלו הצדדים לסכם ביניהם הנדון, אנו נחליט בנושא זה (דרך הפעלת המועדון) ע"פ הבנתנו.

 הצדדים לא הצליחו להגיע לידי סיכום הענין, וע"כ אנו משלימים בזה את פסק הדין.

 התובעים בקשו גם לערער בפנינו על חלק ממסקנות פסק הדין.

 מבלי להכנס לשאלת זכות ערעור בבוררות מעין זו, הסכים בית הדין לשמוע את טענות המערערים, ולבדוק לאור טענות אלו את פסה"ד.

 התקיים דיון בנוכחות הצדדים בו נטענו הן טענות ערעור והן טענות בנושא הפעלת המועדון. כמו"כ קיים ביה"ד סיור במקום (בנוכחות הצדדים).

 להלן עקרי הדברים:

 א.     התובעים טענו כי היתר הבניה תקף רק ביחס לגני ילדים ולא למועדון. כן חזרו וטענו כנגד שנוי היעוד.

 ב.      התובעים טענו קשות נגד פעילות המזכירות בנדון: על חוסר מתן אינפורמציה אמינה ומדויקת לציבור. על ליקויים חמורים (לדעתם) בנהלי ההצבעה. על חוסר ידע של הוועדות הרלוונטיות. על חוסר התחשבות בנזק לשכנים. ועוד.

 ג.        התובעים דורשים: לשנות את מיקום הכניסה ע"מ למנוע היזק ראיה. למנוע אפשרות הסתכלות מחלונות הקומה השניה לכיוון משפ' י' (כולל חלונות חדרי השירותים). הקטנת החלונות הפונים לכביש (לכיין גני הילדים ומשפ' ד') ע"מ למנוע אפשרות הסתכלות לכיוון זה.

 ד.      הנתבעים מכחישים את הטענות ביחס לפעילות המזכירות, וטוענים שפעלו כשורה ובתום לב. וכן ביחס לנהלי ההצבעה. לדעתם, אף ועדת בקורת מסכימה לכך. הנתבעים מצהירים כי סניף בנ"ע לא ימוקם בבנין הנ"ל. הנתבעים כופרים בצורך להקטין את החלונות לכיוון משפ' ד'.

 ה.     ביחס לטענות בדבר היתר הבניה, ולאחר שמיעת הצדדים ודיון נוסף בנדון, לא מצאנו לנכון לשנות את החלטתנו בפסה"ד דלעיל. עקרי הנמוקים פורטו בסעיפים טו', טז', יח', יט' לפסה"ד (כולל הסבר אפשרות שנוי היעוד).

 ו.        ביחס לפעולת המזכירות ולנהלי הצבעה. הגוף המוסמך לדון בנושא הוא ועדת בקורת. כל עוד שוועדת בקורת לא קבעה כי ישנה סיבה לביטול הצבעה ההצבעה תקפה (אף אם כי בהחלט יתכן שהיו ליקויים מסויימים בהצבעה ובמתן האינפורמציה לוועדות שונות ולציבור המשתכנים).

 ז.       בית הדין יתערב ויבטל הצבעה רק אם ישוכנע שוועדת בקורת אינה עושה כן (מבטלת הצבעה) ממניעים פסולים, או שההצבעה לוקה בחוסר צדק מהותי וברור לחלוטין. דבר זה לא הוכח. וע"כ כאמור הכתובת לנושא ההצבעה היא: ועדת בקורת.

 ח.     כנ"ל ביחס להחלטת מזכירות (או כל גוף אחר). ביה"ד יתערב רק אם ישתכנע כי ההחלטות לוקות בחוסר סבירות קיצוני ומהותי מאוד, או שנתקבלו ממניעים פסולים. גם כאן לא הגענו למסקנה כי עלינו לבטל את החלטות המזכירות בנדון.

 ט.     ביחס לשנויים במבנה. בהמשך לאמור בפסה"ד, כל החלונות הפונים לכיוון משפ' י' צריכים להיות באופן שלא תהיה שום אפשרות צפיה לכיוון זה, כולל חלונות השירותים. אולם ביחס לחלונות הפונים לכיוון משפ' ד', אנו סבורים כי אין משום היזק ראיה המצדיק הגבלה כלשהי. כמו"כ אנו סבורים שדי ב"גדר חיה" או בעצים וכד' שינטעו ליד שביל הכניסה והכניסה ע"מ למנוע היזק ראיה מהתובעים, ואין צורך לשנות את הכניסה למבנה.

 י.        ביחס להפעלת המועדון. (כאמור הנתבעים הצהירו כי המועדון לא ישמש כסניף לתנועת וער) ומתוך שיקולים המפורטים בפס"ד (מסקנות סעיף 2ב'). אנו קובעים:

1.      אין להפעיל במועדון תזמורות למיניהן (מעל נגן אחד). וכן אין להפעיל מערכות הגברה בעלות עוצמה חזקה. מותר להשתמש במערכות שמע והגברה (אודיו / וידאו) בעלות עוצמה סבירה (עצמת מגבר עד 100W, שני רמקולים בהספק 100W כ"א, גודל ממברנה עד 15 אינטש)

2.      אין לקיים במועדון פעילות רועשת בין השעות 14:00 16:00 (ימים א'-ה').

3.      שעת סיום מסיבות / שמחות במועדון: 22:30 (בימים א' ה'). אולם על התזמורת להפסיק לנגן כבר בשעה 22:00. אנו מדגישים כי על המשתמשים במועדון להיזהר מלהרעיש לאחר סיום השימוש / השמחה הן במועדון והן בסביבתו.

4.      שעת סיום פעילות (שמחות, שיעורים וכד') בליל שבת: 22:00, למעט שמחת "שלום זכר" שיכולה להסתיים בשעה 23:00 בתקופת הפעלת שעון קיץ (במקרה זה על המשתמשים במועדון להיזהר משנה זהירות שלא להפריע את מנוחת השכנים לאחר סיום האירוע).

 מסקנות:

 א.       על הנתבעים לדאוג שכל החלונות הפונים לכיוון משפ' י' צריכים להיות באופן שלא תהיה שום אפשרות צפיה לכיוון זה, כולל חלונות השירותים. כן עליהם לטעת עצים וכיו"ב באזור הכניסה למבנה באופן שימנעו היזק ראיה מהנתבעים. שאר התביעות ביחס למבנה נדחות.

 ב.  ביחס להפעלת המועדון. אנו קובעים:

1.       אין להפעיל במועדון תזמורות למיניהן (מעל נגן אחד). וכן אין להפעיל מערכות הגברה בעלות עוצמה חזקה. מותר להשתמש במערכות שמע והגברה (אודיו / וידאו) בעלות עוצמה סבירה (עצמת מגבר עד 100W, שני רמקולים בהספק 100W כ"א, גודל ממברנה עד 15 אינטש)

2.      אין לקיים במועדון פעילות רועשת בין השעות 14:00 16:00 (ימים א'-ה').

3.      שעת סיום מסיבות / שמחות במועדון: 22:30 (בימים א' ה'). אולם על התזמורת להפסיק לנגן כבר בשעה 22:00. אנו מדגישים כי על המשתמשים במועדון להיזהר מלהרעיש לאחר סיום השימוש / השמחה הן במועדון והן בסביבתו.

4.       שעת סיום פעילות (שמחות, שיעורים וכד') בליל שבת: 22:00, למעט שמחת "שלום זכר" שיכולה להסתיים בשעה 23:00 בתקופת הפעלת שעון קיץ (במקרה זה על המשתמשים במועדון להיזהר משנה זהירות שלא להפריע את מנוחת השכנים לאחר סיום האירוע).

 ג,       ברור לנו כי אי אפשר לצפות מראש את כל השימושים השונים שיהיו למועדון, ולהוציא פסק דין מפורט ומפורש לגביהם. אנו מדגישים מחד את זכות התושבים להשתמש במקום. ומאידך את חובת המשתמשים להזהר ביותר שלא להפריע לשכנים. וכבר הגדירו חז"ל את חיוב אהבת הזולת ע"י המנעות מעשיה מזיקה: מה דעלך סני לחברך לא תעביד.


הרב גדעון בנימין                      הרב משה גנץ                       הרב אליעזר שנקולבסקי

 

____________                      __________                      _________________