בס"ד


מס. סידורי:13290

הבהרה בעניין פריסת תשלומים ושכר טרחה

שם בית דין:מעלה אדומים - איגוד בתי הדין לממונות
דיינים:
הרב גולד תנחום
הרב ורהפטיג איתמר
הרב זולדן יהודה
תקציר:
הנתבע רוצה פריסה ל5 תשלומים.
הצדדים שואלים מדוע לא נפסק שכ"ט.
פסק הדין:
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ה' טבת תשפ"א

ב"ה ה טבת תשפ"א

בית הדין לממונות מעלה אדומים

תיק מספר 5781-2

הבהרה לפסק מס' 13288

הנידון: תשובה לבקשת הנתבע לפריסת תשלומים והבהרה בנוגע לשכ"ט

1. הנתבע ביקש מבית הדין להתיר לו לשלם לתובעת את החוב שנפסק כנגדו ב-5 תשלומים.

2. בית הדין סבור כי מדובר בפריסת תשלומים גדולה שאינה תואמת את גובה החיוב שנפסק כנגד הנתבע.

3. אם כל זאת בית הדין מכיר בלחץ הכלכלי שרבים נמצאים בה כיום, ולכן מתיר לנתבע לשלם את חובו לתובעת ב-3 תשלומים שווים, בחודשים עוקבים.

4. את התשלום הראשון של החוב יש להעביר במיידית. ואת יתר התשלומים בחודשים העוקבים.

5. בנוגע להחזר הוצאות שכ"ט עו"ד של התובעת, בית הדין איננו פוסק הוצאות משפט כולל שכ"ט של עו"ד אלא במקרים חריגים. מקרה דידן איננו עונה על הקריטריונים הנצרכים לשם קבלת החזר הוצאות.


ובאנו על החתום,

הרב תנחום גולד              הרב איתמר ורהפטיג              הרב יהודה זולדן