בס"ד


מס. סידורי:13253

החזיק עשרים וארבע שנים בשטח הסמוך לדירתו, השייך לחברת הבנייה

שם בית דין:בית דין ירושלים לדיני ממונות ולבירור יוחסין
דיינים:
הרב לוין ברוך יצחק
תקציר:
ראובן ושמעון קיבלו דירות מהסוכנות בשיכון עולים. לאחר שנים, ראובן קנה את הדירה מהחברה, והתברר לו שחלק מהשטח בו עשה שמעון גינה לעצמו, והוא שטח השייך לדירתו ונמכר לו עימה. ראובן תובע משמעון לפנות את הקרקע, ושמעון טוען שמכיון החזיק בשטח 24 שנים בלא מחאה, ולכן א"א להוציאו.
פסק הדין:
השטח שייך לראובן ועל שמעון להזיז את גדר לקצה הגבול.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך:

פסקי הגאון רבי ברוך יצחק לוין זצ"ל

כרך ז עמ' נד-נה

בנידון חזקה בשטח הסמוך לדירה השייך לחברת הבנייה

הנידון

ראובן ושכנו שמעון קבלו דירות ע״י הסוכנות בתור עולים חדשים מהבתים של חב׳ ר' שבנו בע.ג. בשכר דירה חדשי, וכל זמן שאינם קונים את הדירות זכותם אינה אלא זכות שוכרים לדור בדירות, אבל אין להם שום זכויות בשטח שע״י הדירה, כי הכל שייך לחברת ר'. זה עשרים וארבע שנים גדר שמעון את השטח שע״י דירתו ונטע בו עצים וגן, וחברת ר' לא מחתה בשמעון, אך החברה נוהגת שכשאחד מוסיף על הדירה מהשטח שמסביב, מוציאה אותו חברת ר' מהדירה ומבטלת לו את חוזה השכירות, אא״כ יקנה את הדירה, ואז אם ההוספה היתה בשטח המיועד לו כבעל דירה מסכימה החברה למפרע במה שעשה. במקרה זה ראובן קנה את דירתו מר', ואז קבל את הבעלות גם על השטח שמסביב לביתו, והנה נתברר לו עפ״י מודד מוסמך ששכנו שמעון, שלא קנה את דירתו ואין לו שום זכות בשטח שמסביב לדירתו, גדר את השטח שע״י דירתו ביחד עם חמשה עשר מטר מהשטח של ראובן, ותובע ראובן שטח זה לעצמו.

המקורות להלכה

יש לברר אם יש לשמעון חזקה נגד חברת ר', כיון שהחזיק בשטח זה עשרים וארבע שנים.

והנה זה פשוט כיון ששמעון אינו טוען מכרת לי את השטח שמסביב לדירה, אין זו חזקה, ומה שטוען שמעון שלא אמר לי אדם דבר מעולם למרות שגדרתי את השטח, אין זו חזקה כמו ששנינו ב״ב מא א. ואין שמעון יכול לטעון שחברת ר' מחלה לי את השטח בתוך הגדר שמסביב לדירה, כמבואר לעיל דכיון שאין לו טענה שמכרת לי ואיני צריך להזהר בשטר יותר משלוש שנים, דבכה״ג שחברת ר' מסלקת את המוסיף לבנין אחרי עשרות בשנים היה צריך להזהר בשטרו, וכ״ש שאינו יכול לטעון שמחלת לי. ומה שחברת ר' אינה מוחה בדיירים שגודרים גדרים ונוטעים בשטח שמסביב לדירתם, זה מפני שאינם מקפידים על כגון דא, והם מעונינים שהדייר ישפר את השטח, בין אם יעזוב את הדירה ובין אם יקנה את הבית, וכיון שיש לר' סיבה מספקת שלא למחות, מטעם זה לא שייך חזקה. עי׳ ב״ב נז ב. וכיון דמה שנוגע לר' אין לשמעון חזקה, לכן אם קנה ראובן את הבית וממילא קנה את הבעלות על האדמה שבשטח הבנין, ועפ״י מודד מוסמך התברר לראובן ששמעון נכנס במובלעת לתוך שטח שלו בגדר שגדר, ומחה ראובן על זה והזמין את שמעון לד״ת, ודאי הרי זו הסגת גבול ואמרינן ליה זיל הדר, דשמעון בעצמו אם היה יודע שגוזל עכשיו את ראובן, אחרי שקנה את הבית, ודאי היה נמנע מזה ובודאי ישמח שבי״ד מבררים לו שצריך להסיט את הגדר משטחו של ראובן ולא יעבור על איסור גזל החמור, וידורו כשכנים טובים מתוך אהבה ואחוה וריעות ושלום על ישראל.

סיומא דהאי פסקא: ישמח הנתבע להזיז את הגדר תיכף לקו הגבול של התובע, כדי לקיים מצות לא תשיג גבול רעיך. הנתבע יכול לבקש את התובע שיעזור לו בהזזת הגדר וגם בסימון הגבול המדוייק עפ״י המפה של המודד המוסמך.


תגיות