בס"ד


מס. סידורי:13197

מעביר שיעורים שתובע שכר - פסק דין סופי

שם בית דין:ארץ חמדה גזית ירושלים
דיינים:
הרב רכניץ עדו
הרב טויטו מבורך
הרב טוביאנה משה
תקציר:
התובע שהוא מעביר שיעורים, עבד בבית המדרש שהוא הנתבע, התביעות ביניהם התבררו בפסק הדין החלקי, ובפסק הדין הסופי ישנם השלמות להכרעות בתביעות ביניהם.
פסק הדין:
הנתבעת חייבת לשלם לתובע 4475 ש"ח עבור דמי הבראה, 22848 ש"ח עבור גיוס תרומות בחו"ל, 5079 ש"ח עבור החזר הוצאות משפט, ו- 28,703 ש"ח עבור הנזק לקרן הפנסייה. נקבע הסדר תשלומים בין הצדדים.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: א' אב תש"פ

בס"ד, ‏א' אב תש"פ

‏22 יולי 2020

תיק 79027

פסק דין סופי

לפסק הדין החלקי

בעניין שבין

התובע

מעביר שיעורים

הנתבע

בית מדרש

א.    רקע

הנתבעת היא עמותה המפעילה מוסדות חינוך. התובע נשכר על ידי העמותה כדי לעמוד בראש אחת התוכניות החינוכיות שלה. התובע התחיל לעבוד בתחילת שנה"ל תשס"ט ועבד אצל הנתבעת במשך 3 שנים. בעקבות ההתקשרות נותרו מספר מחלוקות בין הצדדים.

בתאריך כ"ג סיון תש"פ ניתן פסק דין חלקי בתיק זה, ובו התקבלו ההחלטות הבאות:

1.       התובע זכאי לתשלום בסך 4474.9 ₪ עבור דמי הבראה.

2.       התובע זכאי לתשלום בסך 22,848 ₪ עבור גיוס תרומות בחו"ל.

3.       התובע זכאי לפיצוי בסך 80% מהנזק לקרן הפנסיה שלו. הנתבעת רשאית להודיע בתוך 7 ימים האם היא מעוניינת שבית הדין ימנה אקטואר שיגיש דו"ח נוסף. במקרה כזה הנתבעת תשלם על הדו"ח הנוסף, ואם יימצא שהוא דומה לדו"ח שהגיש התובע אזי יחליט בית הדין לגבי חלוקת התשלומים לאקטוארים.

4.       הטענות בגין הלנת שכר והתיישנות – נדחו.

5.       בפסק הדין הסופי יוכרעו הנושאים הבאים: הנזק לקרן הפנסיה, לוח התשלומים, והוצאות המשפט, ובכלל זה התשלומים לאקטוארים. בשלב זה אין אפשרות להגשת בקשת רשות ערעור, אפשרות כזו תהיה לאחר פסק הדין הסופי.

בעקבות פסק הדין הודיעה הנתבעת בתאריך ב' תמוז תש"פ כי היא מוותרת על מינוי אקטואר מטעם בית הדין. הנזק לקרן הפנסיה כפי שקבע האקטואר מטעם התובע עומד על סך 35,179 ₪. 80% מסך הנזק הם 28,143 ₪.

ב.     לוח התשלומים

טענות הצדדים: שני הצדדים התבקשו להביע את דעתם לגבי לוח התשלומים. נפתח בכך ששני הצדדים הודיעו כי דמי ההבראה שולמו כבר במלואם, לפיכך, לא נעסוק בנושא דמי ההבראה.

לגבי שאר התשלומים – התובע דרש את כל התשלום באופן מידי, לאור השנים הרבות שעברו מאז לסיום עבודתו אצל הנתבעת. הנתבעת טענה שהיא עמותה קטנה הסובלת מקשיים כלכליים, ולכן היא בקשה פריסה של 12 חודשים לכל הפחות. בנוסף, ציינה הנתבעת שבנוגע לפיצוי על הנזק לקרן הפנסיה, מדובר על סכום שהיה אמור להגיע לידי התובע רק ביציאתו לפנסיה בעוד 7 שנים.

שני הצדדים שוחחו עם האקטואר של התובע והסכימו כי הוא אמר שעל כל פריסה של שנה בתשלומים יש להוסיף 1% בקירוב לסכום החיוב.

דיון: צודק התובע שלאחר שנים רבות של הלנת שכר אין הצדקה למתן ארכה נוספת, וצודקת הנתבעת שבנוגע לפיצוי על קרן הפנסיה אין הצדקה לתשלום מידי.

לפיכך, תשלם הנתבעת בשלושה תשלומים שווים את כל התשלומים למעט הפיצוי על הנזק לקרן הפנסיה. את הפיצוי על הנזק לקרן הפנסיה תשלם הנתבעת ב-24 תשלומים, שיחלו לאחר סיום שלושת התשלומים האמורים. ע"פ דברי האקטואר שמסרו שני הצדדים, מתברר שאיחור בתשלום עבור הנזק לפנסיה מגדיל את הנזק ולכן סכום החיוב גדל (ולא מטעם ריבית), ולכן בגין פריסה של 24 חודש תשלם הנתבעת עוד 560 ₪ נוספים שייפרסו גם הם.

סה"כ תשלום בגין הנזק לקרן הפנסיה 28,143 + 560 = 28,703 ₪.

ג.      הוצאות משפט

בסעיף 2 להחלטת מדיניות בית הדין בעניין הוצאות משפט נקבע שברירת המחדל היא שהוצאות בית הדין, כגון, אגרות, יחולקו בשווה בין הצדדים. בסעיף 4(ד) לאותה החלטה נכתב שניתן לחייב בהוצאות כאשר אדם לא שילם חוב ברור.

במקרה זה, התובע שילם אגרה בסך 2,171 ₪, אלא שיש להבחין בין סירוב הנתבעת לשלם לתובע את השכר ומרכיביו, לבין הפיצוי על הנזק לקרן הפנסיה.

חוב הנתבעת לשלם לתובע שכר עבור גיוס התרומות בחו"ל, מהווה סירוב לשלם חוב ברור, שהרי הנתבעת הסכימה בכתב לשלם את הסכום כבר לפני כעשר שנים. כך גם הסירוב לשלם דמי הבראה. לפיכך, על סעיפים אלה תשלם הנתבעת את מלוא ההוצאות. רוצה לומר, את אגרת המינימום לתביעה בבית דין זה, העומדת על סך 500 ₪.

לעומת זאת, התביעה לפיצוי על הנזק לקרן הפנסיה איננה בגדר חוב ברור, שהרי בית הדין עצמו חייב את הנתבעת רק ב-80% מהנזק (קל וחומר לגבי התביעות שבית הדין דחה). לכן, תוספת האגרה מעבר ל-500 ₪, קרי, סך 1671 ₪, תשלם הנתבעת חצי מהסכום, דהיינו 835.5 ₪.

בנוסף, התובע ביקש לקבל החזר עלות האקטואר בסך 4680 ₪. הנסיבות בהן נוצר החיוב, שכללו התנהלות לא ראויה של הנתבעת, כפי שפורט בפסק הדין החלקי, מטילות על הנתבעת אחריות רחבה באופן יחסי לנזק. לפיכך, הנתבעת תישא ב-80% מעלות האקטואר, קרי בסך 3744 ₪.

סכ כך החיובים בגין הוצאות משפט: 500 + 835.5+ 3744 = 5,079.5 ₪.

ד.     החלטות

הנתבעת, חייבת לשלם לתובע את התשלומים הבאים:

1.    סך 4474.9 ₪ עבור דמי הבראה – כבר שולמו.

2.    סך 22,848 ₪ שכר עבור גיוס תרומות בחו"ל.

3.    סך 5079.5 ₪ עבור החזר הוצאות משפט.

4.    סך  28,703 ₪ עבור הנזק לקרן הפנסיה.

5.    למיטב הבנתו של בית הדין רק התשלום השני (שכר) חייב במס הכנסה.

6.    התשלומים עבור שכר והוצאות משפט (סה"כ: 27,927.5) ישולמו ב-3 תשלומים שווים בסך 9,309 ₪ כל אחד, עד העשירי לחודש הלועזי, מחודש אוגוסט 2020.

7.    התשלום הרביעי (פיצוי עבור נזק) ישולם ב-24 תשלומים שווים, בסך 1196 ₪ כל אחד עד העשירי לחודש הלועזי, החל מחודש נובמבר 2020.

8.    אם אחד התשלומים לא ישולם במועד, תתחייב הנתבעת בתשלום מידי של שאר התשלומים.

9.    ניתן להגיש בקשת רשות ערעור על שני פסקי הדין שניתנו עד כה, בתוך 30 יום מהתאריך הנקוב על פסק דין זה.

פסק הדין ניתן ביום א' אב תש"פ, ‏22 יולי 2020.

בזאת באנו על החתום

_______________

הרב מבורך טויטו

_______________

הרב עדו רכניץ, אב"ד

_______________

הרב משה טוביאנה