בס"ד


מס. סידורי:13002

הפחתת מזונות האשה משום שלא משלמת משכנתא

שם בית דין:אזורי ירושלים
דיינים:
הרב שרים מתתיהו
הרב כלאב אברהם
הרב יפרח ישראל
תקציר:
בא כוח האשה תבע לדון שוב בגובה המזונות כיוון שמינתה בעל כח חדש. ביה"ד דן האם ניתן להפחית את גובה המזונות משום שהאשה אינה משלמת משכנתא אותה חייבת, ומצד שני א
פסק הדין:
ביה"ד דחה את בקשת האשה לדיון חוזר בגובה המזונות.
אם האשה לא תשלם את חלקה במשכנתא הבעל יוכל למכור את הדירה, ומזה לגבות את החוב של האשה בעבור המשכנתא ששילם. אם האשה לא תסכים למכירה הבעל יוכל לנכות את דמי המזונות מהמשכנתא.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ז' תשרי תשס"ב

בבית הדין הרבני האזורי בירושלים[1]  

א. פסק הדין שניתן בענין מזונות, נבע משמיעת הצדדים והוכחותיהם לטענותיהם ושקילת הדבר היטב. לכן אין לחזור ולדון שוב על גובה המזונות רק מפני שיש לאשה בא כח חדש, ואשר בלא טענות או נסיבות חדשות מנסה לשנות את פסק הדין. ויתרה מזאת, הוגש ערעור על פסק הדין ועדיין לא ניתנה החלטה בערעור. 

ב. למרות פסק הדין שעל האשה לשלם עבור המשכנתא את חלקה, האשה הודתה שאינה משלמת, כי לדבריה אין לה כסף, ומאידך היא גובה את מלוא סכום המזונות שביה"ד פסק. כך שהבעל גם משלם את המזונות וגם משלם לאשה את חלקה במשכנתא, שזו למעשה צבירת רכוש לטובת האשה, ולא תשלום עבור הוצאות המחיה שלה. 

החוב שהתחייבה האשה לשלם עבור המשכנתא, מתחלק לשנים. חלק אחד, מה שהבעל כבר שילם, ועל האשה להחזיר לו. חלק שני, תשלום המשכנתא לעתיד.

באשר לחלק הראשון, כיון שאין לאשה כסף מזומן או חיסכון ממנו ניתן לגבות חוב זה, ובא כח הבעל אמר, שאינו רוצה שבית הדין יגבה מהדירה את החוב, לפיכך אנו מחליטים שכאשר תמכר הדירה, מהתמורה שתקבל האשה יגבה הבעל את התשלום ששילם עבור חלקה של האשה במשכנתא. ובאשר לחלק השני, ברור שהבעל אינו חייב להלוות כסף לאשה כדי שיהיה לה ממה לשלם את חלקה במשכנתא, ומאידך האשה צריכה את כל הסכום שנפסק לה למזונות עבור הוצאותיה השוטפות ,ועל ידי כך הבעל, בעל כרחו, צריך לשלם עבור המשכנתא, דבר שאינו חייב בו וזכותו למנוע זאת . 

ואע"פ שאין הבעל רשאי לנכות מהמזונות שמשלם לאשתו את החובות שהאשה חייבת לו, כמבואר בפסק דין רבניים, ובספר עדת מעוזו עמוד קלב, במה דברים אמורים, שכבר נעשה חוב והבעל בא לנכותו מהמזונות ,שאינו רשאי. אך בנידונינו שהאשה רוצה לכוף את הבעל להלוות לה ,אינה יכולה לעשות כך, ואם אינה יכולה לעמוד בתשלום המשכנתא ,עליה למכור את חלקה בדירה, ולפרוע את חובה למשכנתא. ואז יספיקו המזונות לכל הוצאותיה . 

ואם נאמר לבעל שלא ישלם את חלקה של האשה במשכנתא, ולא נגבה מהמזונות את תשלומה, הבנק הממשכן יוציא את הדירה למכירה כפי שהם רגילים על ידי כונס נכסים, ויצא נזק גדול לבעל, ואין לאשה זכות לגרום לו נזק זה  . 

ולפיכך לסיכום, כיון שבאמת דמי המזונות הינם כפי שביה"ד פסק, ואין לנו לנכות ממה שהבעל משלם לה עבור הוצאותיה, כי אין זה חוב של כסף, אלא סיפוק צרכים של האשה שהבעל חייב, אך אם האשה אינה ממלאת את פסק הדין לשלם את חלקה במשכנתא, ואם אין לה כסף לכך, עליה למכור הדירה ולסלק את חלקה במשכנתא, כי היא מחייבת את הבעל בחוב שאינו חייב בו, וזאת אינה יכולה לעשות. על כן הבעל לא ישלם את חלק האשה במשכנתא מעתה, ואם האשה לא תמכור את חלקה בדירה לאפשר סילוק המשכנתא, הבעל יהיה רשאי לנכות מדמי המזונות את תשלום חלקה של האשה במשכנתא . 

 ג. ברור שתשלום המזונות, כולל כל הוצאות האשה גם עבור מיסי ארנונה, מים חשמל וכדומה. ולפיכך על האשה לשאת בהוצאות אלו. 

 המסקנות היוצאות הן:    

א.                 דוחים בקשת בא כח האשה לדון שוב בגובה המזונות המגיעים לאשה . 

ב.                הבעל ישלם עבוד חלקו במשכנתא והאשה תשלם את שלה. אם האשה לא תשלם והבעל ימציא אישור שיש לו קונה לדירה במחיר סביר והאשה תסרב למכור את חלקה, תנתן החלטה שהבעל יהיה רשאי לנכות מדמי המזונות שמשלם לאשה את דמי חלקה של האשה במשכנתא . 

ג.            כאשר הדירה תמכר, יקבל הבעל הסכום שכבר שילם עבור חלקה של האשה במשכנתא. או אם ימציא הוכחות שיש לאשה כסף זמין אחר שאפשר לגבות  ממנו לפרוע החוב שהאשה חייבת לבעל . 

ד.                  דמי המזונות שהאשה מקבלת, כוללים התשלומים עבור כל החזקת הבית וארנונה, שעליה לשלמם. 

ניתן ביום ז תשרי תשס"ב

הרב מתתיהו שרים - אב"ד;   הרב אברהם כלאב;    הרב ישראל יפרח


[1] פורסם בספר שרים ושפטי אר"ץ. פסק דין זה עוסק בבעל המשלם את חלקה של האשה בדמי המשכנתא ומבקש לקזז את התשלום היתר מדמי המזונות. ביה"ד מבחין בין קיזוז חוב עבר לקיזוז תשלומים עתיידים.