בס"ד


מס. סידורי:12959

הפסקת בניה בבית הכנסת

שם בית דין:שדרות
דיינים:
הרב בר-אלי אריאל
הרב טוויל דרור
הרב בן יאיר שלמה
תקציר:
התובע נתבקש ע"י הנתבע (קבלן) לעשות תשתיות חשמל בבית הכנסת. והוא תובע התשלום המגיע לו.
הנתבע טוען כי לא עשה את כל העבודה וכן כיוון שהעריה הפסיקה את עבודתי הם אלו שצריכים לשלם לתובע.
פסק הדין:
התביעה התקבלה והנתבע חויב בכ 19 אלף ש"ח.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך:

ז אייר תש"פ

טענות התובע:

נתבקשתי ע"י הנתבע לעשות עבודות חשמל בבהכנ"ס התימני. הנתבע היה קבלן השלד באותו הזמן וכמקובל בשלב זה לעשות תשתיות חשמל נתבקשתי על ידו לעשות זאת. עשיתי את העבודה, החומרים והפועלים היו על חשבוני, ואני דורש תשלום על כך, כמו כן אני דורש גם תשלום עבור שכר העבודה שלי. לכן אני תובע מנתבע סכום כולל של 24,312.60 ש"ח לאחר מע"מ (פירוט החשבון הובא לפני בה"ד).

טענות הנתבע:

התובע לא עשה את כל העבודה כמו שהוא טוען. כמו כן כיון שעבודתי הופסקה ע"י העיריה, לכן התשלום לתובע מוטל על הגורמים האחרים שהם העיריה ונציגי בית הכנסת. נוסף על זאת אין לי כרגע כסף לכן אין לי כלל מהיכן לשלם.

תגובת התובע:

העבודה נעשתה כפי שנדרש. לא סיכמתי דבר עם נציגי בית הכנסת אלא רק עם נתבע בלבד.

עדות:

בהסכמת שני הצדדים נשמעה בבית הדין עדותו של נציג בית הכנסת בענייני הבניה. לדבריו הוא אינו מכיר את תובע וכל סיכום הדברים היה עם נתבע הקבלן שהוא הביא מטעמו את תובע לעבודה.

בהסכמת שני הצדדים נשמעה בטלפון בבית הדין עדותו של מפקח על הבניה מטעם בית הכנסת. לדבריו תובע עשה את העבודה כפי שנתבקש. כמו כן לדבריו בשלב זה מה שמקובל הוא שהקבלן של הבניה הוא מביא בעלי מקצוע מטעמו לעשות את הנדרש בשלב זה, כמו אינסטלטור או חשמלאי.

בירור הדין:

לאחר בירור שנעשה עם חשמלאי מקצועי ביחס לתמחור שהובא לפני בה"ד נמצא שהמחיר שדרש התובע על העבודה הוא סביר בהחלט וכפי שמקובל.

אנו מקבלים את דברי העד בענין גמר נקודות החשמל, ולפי זה סך כל התשלום על 71 נקודות הוא 6390 ש"ח (ללא מע"מ).

התובע כלל ג"כ סעיף בתביעה בסך 2000 ש"ח (ללא מע"מ) על שמוש בתוכנת "אוטוקד". מבירור שערכנו השמוש אינו הכרחי כל כך בנסיבות אלו שיש תוכנית מפורטת של נקודות החשמל, נוסף על כך נראה שיש להחשיבה כ"כלי עבודה" שמקל על החשמלאי ואינה בכלל המלאכה עצמה, ולכן אנו רואים לנכון לפטור את הנתבע מתשלום זה.

נמצא שהתביעה בניכוי הפרטים הנ"ל בסך  18,942 ש"ח (כולל מע"מ) מתקבלת.

פסק דין:

על הנתבע לשלם לתובע סך של 18,942 ש"ח, לא יאוחר משלושים יום ממתן פסק דין זה.

האמת והשלום אהבו

__________                          ____________                                   __________

הרב דרור טויל                            הרב אריאל בר-אלי, אב"ד                            הרב שלמה בן יאיר