בס"ד


מס. סידורי:118

קנה מזגן שצריך תיקון ורק מקרר

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אילוז שלום
הרב אליהו אהרון
תקציר:
תביעת קונה המזגן לבטל את המקח כיוון שנראה ישן וצריך תיקון בגז ורק מקרר ולא מחמם.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי אין כאן מקח טעות היות ואין מנהג מפורש שכל מזגן משמש שתי מטרות וכן משום מום עובר, וכי על הנתבע לתקן את הגז במזגן.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ג' תשרי תשס"א

תשס"א/3

התובעים: משפחת א', הזמינו מזגן.

הנתבע: ב', מתקין מזגנים.

בנושא: התקנת מזגן.

טענות הצדדים:

התובעים: אנו הזמנו מב' מזגן משומש אבל תקין, לי היה ברור שיש בו גם חימום אמנם לא דיברנו מפורשות, היה מדובר שיש בו 1.5 כ"ס, הוא הגיע והתקין את המזגן אני עזרתי בהתקנתו. ב' אמר שיש בו דליפה והוא יטפל בענין, הפעיל אותו לזמן קצר ביותר ואמר שהוא בסדר, לאחר מכן רצינו להפעילו והוא לא קירר את הקארואן שאנו גרים בו, הלכתי למומחה והוא נתן חוות דעת שהמזגן הוא משנת 78, ההספק שלו כ"ס אחד. אנו סבורים שיש כאן מקח טעות ודורשים שיחזירו לנו את כספנו בסך 2000 ש"ח, ויקח את המזגן חזרה. כמו כן ישלם לנו הוצאות משפט בסך 250 ש"ח. המזגן הזה נראה מרופט וישן.

הנתבע: אני אמרתי שהמזגן לא חדש. אמנם הוא היה כמו חדש בקרטון, ועבד סך הכל כ 15 - 20 פעם, הוא מחברה טובה ג'נרל אלקטריק, וכל הבעיה שלו שהיה חסר גז או דליפה היתה בו, תיקנתי ואני מוכן גם כעת לבא ולתקן. כשהם הודיעו שהקרור לא פועל רציתי לבא לתקן והם לא הסכימו. אני לא לקחתי תשלום עבור עצם ההתקנה כי הוא עזר לי. כשהבאתי את המזגן הוא ראה אותו מבחוץ איך הוא נראה, הרעש שהוא משמיע הוא טבעי כמו כל מזגן, חסר לו מכסה ואני מוכן להשתדל להביא מכסה חדש תמורת תשלום כשאהיה בחו"ל. התקנתי בחלון ולא הוצאתי את החלון כי אזי העלות היא גבוהה בהרבה.

ע"כ עיקר הטענות, הצדדים חתמו על שטר הבוררות.

בירור הדין

הבעיה העומדת בפנינו האם יש כאן מקום לטענת מקח טעות מצד המזמין הן בגלל חזותו המרופטת של המזגן לפי טענתו, או בגלל שאינו פועל באופן תקין לפי טענתו?

מקח טעות

הנה מצד חזותו לא שייך לטעון מקח טעות כי רציתי כמו חדש, היות ומדובר היה במזגן ישן והלקוח ראה אותו, לא שייך לומר שהטעו אותו כמו שמוזכר בתלמוד כתובות נ"ז ע"ב, שאם רואים את הדבר אין טענת מום במקח, וכך נפסק בשו"ע חו"מ סי' רל"ב סע' י'. וכן מה שהמזמין חשב שיש בו גם חימום וכעת נתברר שאין בו, היות ולא דובר מפורשות, דברים שבלב אינם דברים, אלא אם כן מקובל היה בכל המדינה שכל מזגן משמש שתי מטרות קירור וחימום.

מום שניתן לתקן

וכעת נברר את אי פעילותו, לכאורה אדם שקונה מכשיר חשמלי והוא אינו מתפקד זה ודאי נחשב כמקח טעות, אולם לאחר העיון נראה שכאן זה שונה הרי המדובר הוא שהמתקין טוען שאני יכול ומוכן לבא ולתקן את הכרוך בתיקון בגז, אם כן זה נחשב כמום עובר ואינו מום שמבטל מקח, ע' שו"ע חו"מ סי' רל"ב סע' ה' ובסמ"ע שם, שאדם מכר לחברו בית והתברר לו שאנשים לכלכו והשחירו אותו, ופסק הרא"ש שזה ניתן לתיקון ושם בית עליו, ואין פגם בעצם הבית אלא בדבר צדדי ולכן זה נחשב כמום עובר. כמו כן בנידון שלפנינו היות והדבר ניתן לתיקון אין מקום לטעון מקח טעות.

לסיכום:

א.    אין בית הדין רואה שיש כאן מקח טעות.

ב.    על המתקין לבא ולתקן את הגז במזגן.

ג.    אין הוא חייב לשלם הוצאות משפט לפי ההלכה בחו"מ ס' י"ד סע' ה' גם אם הזקיקו לדין ויצא חייב, אלא אם כן הלה היה סרבן ונאלץ להוציא הוצאות להעמידו לדין. וכל שכן כאן שהנתבע לא יצא חייב והיה מוכן להתדיין.

אנו מקוים שהצדדים יבינו את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב 

הרב דוב ליאור                       הרב אהרון אליהו                    הרב שלום אילוז

תגיות