בס"ד


מס. סידורי:949

מקרר שנותק על ידי תלמיד ותכולתו התקלקלה

שם בית דין:מכון משפט לעם שדרות
דיינים:
תקציר:
תלמיד ניתק מקרר ותכולתו התקלקלקה, השאלה היא האם הוא צריך לשלם וכמה?
פסק הדין:
על התלמיד לשלם שליש מעלות הדברים שהתקלקלו.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך:

מקרר שנותק

תקציר

תלמידי שמינית בישיבה כלשהי, מחזיקים מקרר באישור מהישיבה, תלמיד לקח את החוט המאריך לטובת פעילות הכיתה והאוכל שבמקרר התקלקל. האם הוא חייב לשלם?

תאור המקרה

תלמידי השמינית קיבלו אישור מהישיבה להחזיק מקרר על מנת למכור בקיוסק שלהם. אחד הבחורים הביא חוט מאריך לצורך חיבור המקרר לשקע. לאחר זמן כשהיה צורך בחוט מאריך לטובת פעילות של הכיתה. לקח אחד התלמידים את החוט מהמקרר והשאיר אותו מנותק מהחשמל. הדבר נשכח ממנו, וכל האוכל שהיה במקרר התקלקל. יש לציין שמטעמי חסכון הישיבה הודיעה שהמקרר לא יעבוד בשעות הלילה המאוחרות. השאלה האם מי שניתק את המקרר חייב לשלם?

שאלות לדיון:

1.      הגדרת ניתוק המקרר כגרמא בנזיקין.

2.      חיוב לצאת ידי שמים בגרמא.

פסק הדין

על התלמיד לשלם שליש מערך הנזק.

הגדרת הנזק

ישנו פער בין ניתוק המקרר לבין מעשה הנזק בפועל שכן המוצרים נפגעו רק לאחר זמן.
אם כן מדובר על נזק עקיף שאינו גורם חובת תשלום משום שהדין אומר “גרמא בנזיקין פטור” (בבא בתרא כג, ב). סיבה נוספת לדין גרמא היא שפעולת הניתוק הייתה ברשות בעל החוט מאריך והבעיה נוצרה מאוחר יותר כאשר הבחור שכח לחבר את המקרר בחזרה. במצב זה אין כאן פעולה חדשה של נזק אלא הימנעות מתיקון המצב שהיא ודאי גרמא.

חיוב לצאת ידי שמיים

ישנו אסור להזיק גם באופן עקיף ובעקבות כך מלמדת הגמרא (בבא קמא נו) שעל נזק בגרמא ישנו חיוב לצאת ידי שמיים (חושן משפט סימן שפ”ו). בית הדין ממיר את החיוב הזה לכשליש מסכום התביעה מכוח שטר הבוררות המעניק לבית הדין את הסמכות לדון על פי פשרה.

סיכום

הנתבע צריך לשלם שליש מערך המוצרים שהתקלקלו עקב ניתוק המקרר.

 

תגיות

חיוב בדיני שמים - בדיני שמיים מעשים שהם גרמא בנזיקין - ניתק מקרר מהחשמל