בס"ד


מס. סידורי:940

חיוב תשלום בקבלת הנאה ללא מקח, או במקח שהתבטל הקציצה

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב בוטרמן אברהם
הרב יפה אליה
תקציר:
ראובן נשלח על ידי אביו לחפש דירה להשכרה לחמישה ימים. בתחילה מצא דירה קטנה ולאחר מכן מצא דירה גדולה יותר במחיר נמוך יותר אותה שכרו. המשכיר הוריד את המחיר עקב שימוש חלקי במושכר. במועד התשלום התברר שהמשכיר ציין את המחיר בדולרים והשוכר הבין שמדובר בשקלים. הצדדים פנו לבית הדין להכריע בשאלת התשלום.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי על השוכר לשלם כפי שנהנה ולא לפי המחיר בשוק.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ו תמוז תשע"ו

תגיות

אונס - הבחנה בין אונס לאונס גמור הוצאה מהמוחזק - בספק בפסיקת הלכה הנהנה מרכוש חברו - גובה התשלום מזיק שנהנה מהנזק - מזיק שנהנה מהנזק אונס לחפץ השאול - אחריות יורשים שאכלו פרה שאולה שהניח להם אביהם הנהנה מרכוש חברו - יתומים שאכלו פרה שהניח להם אביהם מגורים בדירת חברו העומדת לשכר - מגורים בדירת חברו העומדת לשכר הנהנה מרכוש חברו - הבחנה בין הנאה באונס לאונס גמור מגורים בדירת חברו העומדת לשכר - הבחנה בין מגורים בדירת חברו העומדת לשכר למבטל כיסו של חברו מבטל כיסו של חברו - הבחנה בין מגורים בדירת חברו העומדת לשכר למבטל כיסו של חברו דמי שכירות - אי הבנה בקציצה דמי שכירות - כשלא היתה קציצה מצבים שהם אונס - יתומים שאכלו פרת אביהם ולא ידעו שהיתה שאולה מצבים שהם אונס - אי הבנה בקציצת דמי שכירות המהנה את חברו - האומר לחברו אכול עמי המהנה את חברו - האומר לחברו אכול עמי והאומר לחברו שבור כדי, היחס ביניהם מזיק ברשות - האומר לחברו שבור כדי והאומר לחברו אכול עמי, היחס ביניהם המהנה את חברו - הבחנה בין הנהנה מרכוש חברו למהנה חברו הנהנה מרכוש חברו - הבחנה בין המהנה חברו לנהנה מרכוש חברו המהנה את חברו - גובה התשלום הנהנה מרכוש חברו - כשאכל חסרונו של חברו חוסר תיאום בקביעת גובה השכר - שליח שהציע לפועלים שכר גבוה מהשכר שהציע בעל הבית סימן שסג - סעיף ו סימן שסג - סעיף י סימן רמו - סעיף יז סימן שלב - סעיף א דף כא - עמוד א דף קיב - עמוד א