בס"ד


מס. סידורי:913

חיוב ערב בהיתר עיסקא

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב שובקס ברוך
תקציר:
ראובן בקש משמעון סכום כסף לקניית נכס בשוויץ. אילוץ טכני גרם שביצוע הקנייה יהיה על ידי לוי, ההלוואה בוצעה משמעון ללוי בריבית על ידי היתר עיסקא וראובן חתם כערב. הנכס נמכר בהפסד וראובן פרע את קרן ההלוואה. שמעון תובע מראובן את הריבית וראובן טוען שכיוון שהפסיד מהעסק הוא פטור על פי היתר העיסקא. שמעון טוען שראובן הרוויח בעסקים אחרים ועליו לשלם מתוך רווחים אלו.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי דינו של ראובן הוא כערב ולא כמקבל העיסקא ובמקרה זה שאין ידוע שיש ללוי רווח ממקום אחר לכל הדעות צריך קנין על מנת שהערב ישתעבד לרווחים אלו.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ה אב תשע"ו

תגיות

זכותו של הנתבע לסמוך על זה שפטר אותו ("קים ליה") - זכותו של הנתבע לסמוך על זה שפטר אותו ("קים ליה") בדיבור בלא צורך בקנין - כשאמר הלוהו ואני ערב בערבות שלאחר מתן מעות - הצורך בקנין ערבות - לאחר מתן מעות ערבות - בשעת מתן מעות בעיסקא - אופן קבלת הערבות לרווחי העיסקא בעיסקא - התרבות הממון השייך לנותן וגדילת החוב בריבית, היחס ביניהן בעיסקא - כשלא ידוע אם היה רווח חלוקת הרווחים ונשיאה בהפסדים - כשלא ידוע אם היה רווח תנאים בשטר - תנאי שכספו של הנותן יושקע בעסק הרווחי ביותר של המקבל ערבות - ערבות על רווחים בעיסקא ערבות - ערבות על רווחים לא ידועים בעיסקא צדדים לחוזה - אחד הצדדים שחתם במקום מקבל העיסקא מאילוץ והמקבל חתם כערב פרשנות החוזה - צד בחוזה שחתם למראית עין והצד האמיתי חתם כערב בערבות שלאחר מתן מעות - שטר ללא קנין בערבות שלא בשעת מתן מעות - קנין בערבות שלא בשעת מתן מעות - שטר ערבות על רווחי העיסקא - קנין ערבות על רווחי העיסקא - שטר מקרים שיש בהם "קים לי" - זכות ערב לסמוך על המגביל את ערבותו סימן קכט - סעיף א