בס"ד


מס. סידורי:913

חיוב ערב בהיתר עיסקא

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב שובקס ברוך
תקציר:
ראובן בקש משמעון סכום כסף לקניית נכס בשוויץ. אילוץ טכני גרם שביצוע הקנייה יהיה על ידי לוי, ההלוואה בוצעה משמעון ללוי בריבית על ידי היתר עיסקא וראובן חתם כערב. הנכס נמכר בהפסד וראובן פרע את קרן ההלוואה. שמעון תובע מראובן את הריבית וראובן טוען שכיוון שהפסיד מהעסק הוא פטור על פי היתר העיסקא. שמעון טוען שראובן הרוויח בעסקים אחרים ועליו לשלם מתוך רווחים אלו.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי דינו של ראובן הוא כערב ולא כמקבל העיסקא ובמקרה זה שאין ידוע שיש ללוי רווח ממקום אחר לכל הדעות צריך קנין על מנת שהערב ישתעבד לרווחים אלו.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ה אב תשע"ו

תגיות

נושאים