בס"ד


מס. סידורי:883

תושב שלא שילם את חובותיו לישוב

שם בית דין:גוש עציון
דיינים:
הרב לוי שלמה
הרב ביק עזרא
הרב פרל גדעון
תקציר:
הנתבע שכר קרוואן מהישוב ובמשך זמן מה לא שילם חשבונות כאלו ואחרים, ועד הישוב א' דורש לשלם לו את החוב בסך 24,000ש"ח, וכמו כן להחתים את הנתבע על הוראת קבע לחשבונותיו. לטענת הנתבע הוא שיפץ את הקרוואן על חשבונו ומגיע לו החזר מהישוב, בנוסף מגיעה לו הנחת אברכים בסך 100 ₪ לחודש על התשלומים שאותם הוא צריך לשלם. כמו כן הוא מבקש שהישוב ימתין עד שהוא יסיים לבנות את בית הקבע שלו. התובע והנתבע חלוקים בשאלה האם ההנחה הזו בוטלה.
פסק הדין:
הנתבע חייב לחתום מיידית על הוראת קבע לישוב. אם יש לו תביעות כלפי הישוב הוא יכול לתבוע אותם בנפרד.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ה אדר תשע"ב

בית הדין האזורי לממונות

ליד

המועצה הדתית גוש עציון

ב"ה, אור ליום כה' באדר התשע"ב תיק: 19.12.11 13/03/12

פסק דין בתיקים: ועד ישוב א' נגד מר ר'.

התובע: ועד הישוב א'.

הנתבע: מר וגב' ר.

התביעה: הנתבע שוכר קרוון מהישוב בת עין. במשך הרבה זמן לא שילם הנתבע שכר דירה, חשבונות מים וחשמל, ואגרות אחרות המוטלות ע"י הישוב.

הועד תובע לשלם לו את החוב המצטבר בסך 24,000 ₪. כמו כן הועד תובע כי הנתבע יחתום על הוראת קבע לתשלום החשבונות השוטפים.

תשובת הנתבע: הנתבע טוען ששיפץ את הקרוון שהועמד לרשותו ע"י הישוב תוך התחייבות של הישוב לפרוע לו את הוצאותיו. בעבר הגיע מזכיר הישוב לקרוון ואישר תשלום של 10,000 ₪, אשר נוכה מחשבונו לישוב.

הנתבע טוען כי הוצאותיו לשיפוץ היו גבוהות יותר, וכי הישוב עוד חייב לו סך 10,000 ₪ נוספים. אין לנתבע הוכחות או קבלות על הוצאותיו לשיפוץ.

בנוסף טוען הנתבע שמגיע לו מהישוב הנחה חודשית בסך 100 ₪ בגין לימודו בכולל כפי שנהוג בישוב א'.

עוד טוען הנתבע שהוא שקוע בחובות בעקבות פרויקט בניית בית הקבע שלו, וכן שאין לו ממה לשלם את חובותיו. לשיטתו ראוי שהישוב יעזור לו כדי לסיים את הבניה וימתין עם גביית החובות, היות שכל ישראל חברים.

תגובת התובע:  הועד באמצעות המזכיר טוען כי בעבר אכן נהגה הנחה זאת, אולם רק למי שלמד בישוב ולא למי שלמד במקום אחר כמו שהנתבע עשה. בנוסף כל ההנחה הזאת בוטלה לפני שנים ואינה נוהגת עוד.

תגובת הנתבע: אין בסמכות הועד לבטל את ההנחה ללא אישור מאסיפת חברים.

פסק דין

א.      על הנתבע לחתום מיד על הוראת קבע ולשלם את כל חשבונותיו השוטפים לישוב.

ב.      כיוון שהנחת לימוד בכולל בסך 100 ₪ בוטלה כפי שהראה התובע לבית הדין בכתובים, ודבר זה הוא בסמכותו של הועד, ולא צריך אישור של אסיפת חברים, טענה זו של הנתבע נידחת.

ג.       בניית בית אינה סיבה המצדיקה אי תשלום חובות, צריכת מים וחשמל בחינם תוך הסתמכות על כספי הציבור, לכן הנתבע חייב לשלם את מלא סכום התביעה דהיינו סך 24,000 ₪.

ד.      טענתו של הנתבע שהישוב חייב לו סך 10,000 ₪ בגין שיפוץ הקרוון לא הוכחה, ולכן אינה יכולה לשמש כסיבה לעכב תשלום של חוב שיש לו כלפי הישוב.

ה.     הנתבע יכול להגיש לבית הדין הוכחות שהשיפוץ של הקרוון עלה יותר מהסכום שהישוב הקציב לו, עם הוכחה שהישוב התחייב לשלם לו כל סכום שהנתבע יוציא לצורך שיפוץ הקרוון, ואז ידון בית הדין בנפרד בטענה זו ויחייב את הישוב לשלם לנתבע לפי הצורך.

ו.        אין באפשרות זו של הגשת תביעה נגד הישוב משום עילה מצד הנתבע לעיכוב תשלום חובותיו לישוב. על הנתבע לגשת לועד הישוב על מנת להסדיר את תשלום חובותיו בהקדם, בהתאם לזמני פירעון שיסכם עליהם ועד הישוב, גם אם תשלומים אלו יבואו מכספי המשכנתא  שהנתבע קיבל על מנת לבנות את ביתו.

ז.       על הנתבע לבצע את פסק הדין כלשונו תוך שלושים יום ממתן פסק הדין. 

ניתן שלא בפני הצדדים באלון שבות ביום כה' באדר התשע"ב 19/03/2012.

הרב עזרא ביק    הרב גדעון פרל    הרב שלמה לוי