בס"ד


מס. סידורי:805

מכר דירה והתברר שאין בה בידוד

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב מרקובסקי לוי יצחק
תקציר:
קונה דירה מצא שבאחד הקירות לא הותקן בידוד, הקונה תובע שהמוכר יתקן את הליקוי. המוכר טוען שהקונה ידע שהדירה נבנתה בצורה מאולתרת ולא חוקית ולכן היה עליו לברר את איכות הדירה. בנוסף טוען המוכר כי יש סעיף בחוזה המכירה שהלוקח בדק את הדירה. המוכר מוכן לבטל את המכר.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי אין לחייב את המוכר לתקן את הבידוד, כיוון שספק אם בדירה מאולתרת נחשב חוסר בידוד למום, והמליץ למוכר לפצות את הקונה כיוון שידע מהמום ולא גילה לקונה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ל' אב תשע"ו

תגיות

הוכחתו - ספק בקיומו של מנהג גדרו של מום המביא לביטול המכר - מום המצריך בנייה חדשה לתיקונו מום הניתן לתיקון - כשהתיקון מצריך בנייה חדשה גדרו של מום המביא לביטול המכר - מום חיצוני סוגי מומים - מום גלוי סוגי מומים - מום נסתר תנאים בשטר - סעיף ויתור על טענות/מומים על ידי התנאה - ויתור על טענת מום על ידי התנאה - במום גלוי על ידי התנאה - במום נסתר כשהתנו על כך - כשהותנה שגם אם יהיה מום במכר, המכר קיים מום במכר - מום גלוי ומום נסתר על ידי התנאה - הטעם שהתנאה אינה מועילה במום שאינו גלוי מום במכר - חיוב המוכר בתשלום תשלום/תיקון במקום ביטול המכר - חיוב תשלום במקום ביטול המכר תשלום/תיקון במקום ביטול המכר - אם תלוי ברצון הלוקח/המוכר גדרו של מום המביא לביטול המכר - לפי המנהג תקפו של מנהג - קובע איזה מום מבטל את המכר גדרו של מום המביא לביטול המכר - מום שמשנה את שם הנכס כשאפשר לתקנו - מתי נחשב למקח טעות ומתי יכול המוכר לתקן מום במכר - חובת המוכר לגלותו לקונה בדירה - חסרון בידוד באחד הקירות גדרו של מום המביא לביטול המכר - אם חסרון בידוד נחשב מום המצריך בנייה חדשה בדירה - חסרון בידוד גדרו - לפי המנהג במקח וממכר - אם חסרון בידוד בקיר בדירה נחשב כמום שמבטל את המקח כשאפשר לתקנו - חיוב המוכר לתקן את המום במכר - דרישת לוקח לתיקון מום במקח לפנים משורת הדין - מוכר שידע על מום במקח ולא גילה לקונה סימן רלב - סעיף ה דף פ - עמוד א דף עה - עמוד ב פרק טו - הלכה ה סימן רכח - סעיף ו