בס"ד


מס. סידורי:804

מחילה מחמת אונס ממון

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב הול יהונתן דוד
תקציר:
התובע הלווה לנתבע (מוסד ציבורי) סכום כסף. הנתבע החזיר באיחור חלק מההלוואה והתנה החזרת סכום נוסף במחילה על חלק מהסכום. התובע מסר מודעה בפני בית דין שאינו מוחל ואמר לנתבע שמוחל. בסופו של דבר לא שולם כל הסכום שהתחייב הנתבע לשלם והתובע תובעו יחד עם הסכום עליו "מחל".
פסק הדין:
בית הדין פסק כי הנתבע חייב בכל הסכום כולל זה עליו נמסרה "מחילה".
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ל' אב תשע"ו

תגיות

בפשרה - בפשרה הפסד ממון או איום בהפסד ממון (אונס ממון) - אם נחשב אונס כללי פסיקה - על פי סברה גדרי טענת אונס - חובת הטוען להוכיח את האונס מתנה ומכר, היחס ביניהם - לעניין אונס (אילוץ) מכר ומתנה, היחס ביניהם - לעניין אונס (אילוץ) מכר ומתנה, היחס ביניהם - לעניין מסירת מודעה על האונס מתנה ומכר, היחס ביניהם - לעניין מסירת מודעה על האונס במקח וממכר - במסירת מודעה על אונס (אילוץ) על המודיע להביא ראיה הערכת כוונתו של אדם - הערכת כוונתו של מוכר באונס (אילוץ) כוונת הנותן - אם אינו רוצה להקנות בכל ליבו לא קנה המקבל אונס (אילוץ) למחילה - אונס (אילוץ) למחילה מודעה על האונס - הצורך במודעה וראיה לביטול המכר מודעה על האונס - מודעה על האונס תוקף המתנה - הבחנה בין מתנה למכר מודעה על האונס - הצורך בראיה על קיום האונס דברים שדינם כאונס - חשש להפסד ממון אילוץ למכור - הבחנה בין מכר למתנה מודעה על האונס - הבחנה בין מכר למתנה מודעה על האונס - הבחנה בין מכר למתנה מסירת מודעה על המחילה - מסירת מודעה על המחילה אונס (אילוץ) למחילה - מחילה למוסד צדקה, יחסה למכר ולמתנה אילוץ למכור - מחילה למוסד צדקה ומכר, היחס ביניהם מודעה על האונס - ביטול מעשה מחמת אונס מודעה על האונס - בירור קיומו של אונס מודעה על האונס - מסירתה לפני המעשה אונס לתת לצדקה והקדש - אונס במחילה למוסד צדקה אונס לתת לצדקה והקדש - גדרו כאונס במכר או כאונס במתנה כללי פסיקה - אין ספק מוציא מידי וודאי אונס (אילוץ) לתת מתנה - אונס בצדקה ואונס במתנה, היחס ביניהם גידרו - אונס במכר ואונס בצדקה והקדש, היחס ביניהם אילוץ למכור - הטעם שאגב זוזי גמר ומקני מודעה על האונס - הבחנה בין עסקה שתלויה בדעת שני צדדים לעסקה התלויה בדעת צד אחד מסירת מודעה - גדרה כמסירת מודעה במכר או כמסירת מודעה במתנה מודעה על האונס - מודעה על האונס במתנה ובנתינה לצדקה, היחס ביניהם מודעה על האונס - מודעה על האונס במכר ובנתינה לצדקה, היחס ביניהם רצון וכוונה במכר - דברים שבלב אינם דברים כוונת הנותן - דברים שבלב הוי דברים מודעה על האונס - טעם ההבחנה בין מכר למתנה מודעה על האונס - הטעם שצריך גם ראיה על האונס בפשרה - הבחנה בין פשרה לאונס ממון במחילה אונס (אילוץ) למחילה - הבחנה בין אונס ממון במחילה לפשרה בפשרה - פשרה ומכר, היחס ביניהם מסירת מודעה על המחילה - פשרה ומכר, היחס ביניהם מסירת מודעה על המחילה - בפשרה "מסדרין לבעל חוב" - מחילת החייב על הזכות פשרה - מחילת החייב על זכויותיו כמתנה - לעניין הצורך במודעה לבטלה כשנעתה באונס ויתור על זכות או הקנאה - ויתור חייב על זכויותיו מדין "מסדרין לבעל חוב" לעניין ביטול במודעה - לעניין הצורך במודעה לבטלה כשנעתה באונס כמתנה - לעניין הצורך במודעה לבטלה כשנעתה באונס גדרה - הבחנה בין פשרה כשהדין ברור לפשרה כשאין הדין ברור בפשרה - פשרה ומתנה, היחס ביניהם בפשרה - מחילה על זכויות כשהדין ברור, אם דינה כמחילה או כפשרה גדרה - מחילה על זכויות כשהדין ברור, אם דינה כמחילה או כפשרה לעניין אונס אמצעי פרעון - תרומות אי יכולת החייב לפרוע - אם מוסד צדקה שאינו יכול לפרוע חייב להתרים תורמים גבייה מנכסי צדקה והקדש - אם חובת מוסד צדקה להתרים תורמים לפרעון חוב נכס שערכו גדול מערך החוב - גביית הוצאות גבייה מתוך הנכס חיוב בעל דין בתשלום הוצאות הגבייה - בגבייה מנכס שערכו גדול מערך החוב הפרת החוזה - שחרור הצד המקיים מחיוביו הפרת הפשרה - שחרור הצד השני מחיוביו מלווה שטרם הגיע מועד פרעונה - מלווה לעשר שנים מלווה שטרם הגיע מועד פרעונה - מילווה שהיו לה כמה מועדי פרעון שחלקם עברו וחלקם לא "סטראי" (נפרעתי, אך עבור חוב אחר) - זכות המלווה להחליט בעד איזה חוב התשלום "סטראי" (נפרעתי, אך עבור חוב אחר) - כשזמנו של החוב הנטען כנפרע לא הגיע בזמן התשלום ושל החוב הנתבע הגיע "סטראי" (נפרעתי, אך עבור חוב אחר) - כשעל החוב הנטען כנפרע עברה שמיטה חובות שאי אפשר לנוגשם - חוב לצדקה חובות שאי אפשר לנוגשם - חוב של מוסד צדקה גבייה בצדקה והקדש - שמיטת חובות בצדקה והקדש מהימנות המלווה בטענת "פרוזבול היה לי ואבד" - מהימנות המלווה בטענת "פרוזבול היה לי ואבד" מהימנות המלווה בטענת "פרוזבול היה לי ואבד" - כשטען רק לאחר בית הדין בקש את הפרוזבול פרוזבול - פרוזבול של מורשה, אם מועיל להלוואה של המרשה פרשנות - "חובותי" מהימנות המלווה בטענת "פרוזבול היה לי ואבד" - במקום שלא נהגו לכתוב פרוזבול בענייני עניים - בית דין הוא יד לעניים אם נוהגת בזמן הזה - במקומות הרחוקים מארץ ישראל אם נוהגת בזמן הזה - מנהג שלא לדון דין שמיטת כספים בזמן הזה אם נוהגת בזמן הזה - מנהג שאין שמיטת כספים נוהגת בזמן הזה פרוזבול - מנהג לכתוב פרוזבול בזמן הזה בשמיטת כספים - כתיבת פרוזבול בשמיטת כספים - שלא לדון דין שמיטת כספים בזמן הזה בשמיטת כספים - דין שמיטת כספים בזמן הזה כפייה לקיום מנהג - כפייה לשלם חוב לאחר השמיטה במקום שנהגו שאין שמיטת כספים בזמן הזה כפייה לקיום מנהג - פנייה לערכאות להוצאת ממון המגיע על פי המנהג מקור המנהג ומטרתו - ה"קדמונים" הוכחתו - "דהרי אנו מבני בניהם, וכמעט בכל הדברים אנו עושין כהרמ”א" מקרים שניתן לפנות - להוציא ממון שמגיע לו על פי מנהג הקדמונים לגביית חוב - חוב המגיע לו לפי מנהג הקדמונים עשיית דין עצמית - כשבית דין אינו מוציא מחמת ספק הלכתי זמן תחולתה - ביום האחרון של השמיטה כנגד דין - מנהג שחכמי הלכה ידעו עליו ולא מחו כנגד דין - מנהג שהתפשט בקהל בדבר השנוי במחלוקת - במנהג המתבסס על דעת יחיד מנהג בשמיטת כספים - הולכים אחר מנהג מקום ההלוואה ולא אחר מנהג מקום המלווה בשעת השמיטה היקף תחולתו - בהלוואה הולכים אחר מנהג מקום ההלוואה אילוץ למכור - הטעם שהמכר קים סימן רה - סעיף ד סימן פג - סעיף ב סימן רה - סעיף ו דף מז - עמוד ב סימן רה - סעיף ז סימן רה - סעיף ב סימן סז - סעיף לג סימן קג - סעיף א