בס"ד


מס. סידורי:799

תשלומי ארנונה בדירה מפוצלת

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב שפירא אשר
תקציר:
ראובן שכר דירה יחד עם שמעון. הדירה רשומה על שם ראובן ועל כן הוא החייב הבלעדי בדמי הארנונה. בחוזה השכירות של שמעון שמעון התחייב בדמי חצי הארנונה. ראובן קיזז סכום זה מדמי השכירות. המשכיר תובע מראובן את דמי השכירות שהחסיר וטוען כי על ראובן להתחשבן עם שמעון. בנוסף תובע להוציא את ראובן מהדירה כיוון שלא עמד בתשלום דמי השכירות. ראובן טוען כי אין לו דבר עם שמעון וכי תשלום זה הוא באחריות המשכיר.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי הנתבע רשאי לנכות את דמי חצי הארנונה מדמי השכירות וכי התובע אינו רשאי לפנותו מהמושכר.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ג' חשון תשע"ז

תגיות

היקף תחולת השיעבוד - כשאין לחייב נכסים חוזה לטובת צד שלישי - כלפי מי נעשתה ההתחייבות חוזה לטובת צד שלישי - התחייבות שוכר למשכיר שישלם חצי מדמי הארנונה לשוכר המשלם סוגי תנאים - שהשוכר ישלם לשוכר המשלם חצי מדמי הארנונה חיובי המשועבד לחייב שעליהם חל שעבודא דרבי נתן - חיוב תשלום ארנונה שמשלם השוכר האחר כלפי המשכיר חוזה לטובת צד שלישי - התחייבות אחד הצדדים לחוזה כלפי המוטב כתוצאה מהחוזה מכללא - התחייבות שוכר כלפי משכיר לתשלום ארנונה יוצרת התחייבות של המשכיר כלפי השוכר המשלם מכללא - התחייבות משכיר כלפי שוכר לשלם את חצי הארנונה בדירה חצויה אומדן דעת הצדדים - הסתברות שמשכיר לא הטיל על שוכר לגבות ארנונה משוכר אחר אומדנה בשכירות - אומדנה שהמשכיר חייב בחצי הארנונה בדירה חצויה אומדנה בהתחייבות - אומדנה שמשכיר התחייב לשלם חצי מהארנונה בדירה חצויה זכות החייב כלפי הנושה - זכותו לכפות את הנושה לגבות את החוב מהמשועבד זכות החייב כלפי הנושה - הבחנה בין לכתחילה לדיעבד גדרו - זכות הנושה לגבות מהמשועבד אמצעי פרעון - חובות שיש לחייב על אחרים קיזוז בדמי שכירות - קיזוז שוכר מדמי השכירות על מנת שהמשכיר יגבה את דמי הארנונה משוכר אחר זכות הנושה כלפי המשועבד - כשלחייב יש נכסים היקף תחולת השיעבוד - כשיש לחייב נכסים אמצעי התשלום - תשלום בחוב שחייב אחר לשוכר אמצעי התשלום - הבחנה בין לכתחילה לדיעבד עקב אופן תשלום דמי השכירות - בשוכר ששילם בחוב שחייבים לו סימן פו - סעיף ב