בס"ד


מס. סידורי:790

חלוקת ירושה

שם בית דין:רמת גן
דיינים:
הרב בן יעקב צבי יהודה
תקציר:
שלושה בנים ירשו מאביהם דירת חדר. האחים החליטו בשלב ראשון לא להוציא צו ירושה ובינתים לאפשר לכל אחד מבני הבנים לגור חמש שנים בדירה. הראשונים שהתגוררו בדירה היו בתו וחתנו של האח הבכור. כעת לאחר חמש שנים האח הבכור טוען: א. הוא מבקש את המגיע לו על פי דין תורה דהיינו שני חלקים שהם מחצית הדירה. ב. הוא מבקש להוציא צו ירושה והואיל והחצר אינה בת חלוקה הוא מבקש לעשות גוד או אגוד ולקנות את הדירה. באשר לזכות האחים שבניהם יגורו בדירה חמש שנים, הוא מוכן לשלם שכר דירה עבור מה שהתגוררו בתו וחתנו חמש שנים בדירה. שני האחים מתנגדים לתביעה. הם מוכנים שהדירה תחולק על פי דין תורה אבל אין הם מוכנים לוותר על הזכות שכל אחד מבניהם יכול להתגורר חמש שנים בדירה.
פסק הדין:
בית הדין פסק שיש לדחות את תביעות התובע.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ג' תשרי תשנ"ז

עובדות

הצדדים - שלשה בנים - ירשו מאביהם דירת חדר. הואיל וכל רכושו היתה דירת החדר, החליטו האחים בשלב ראשון לא להוציא צו ירושה, ובינתים לאפשר לכ"א מבני הבנים לגור חמש שנים בדירה. הראשונים שהתגוררו בדירה היו בתו וחתנו של האח הבכור. לאחר חמש שנים שהתגוררו בדירה, בא האח הבכור וטען שתי טענות: א. הואיל והוא בכור, הוא מבקש את המגיע לו ע"פ דין תורה, דהיינו שני חלקים שהם מחצית הדירה. ב. הוא מבקש להוציא צו ירושה כנ"ל, והואיל והחצר אינה ברת חלוקה הוא מבקש לעשות גוד או אגוד ולקנות את הדירה. באשר לזכות של שני האחים האחרים שבניהם יגורו בדירה חמש שנים, מוכן האח הבכור לשלם שכר דירה בעבור מה שהתגוררו בתו וחתנו חמש שנים. שני האחים התנגדו לתביעה. באשר לאופן החלוקה, הם מוכנים שיחולק ע"פ דין תורה. באשר לרצון האח הבכור לקנות כבר כעת את חלקם בדירה, לדבריהם אין הם מוכנים לותר על הזכות הקיימת בהסכמה שכ"א מבניהם יוכל להתגורר בדירה חמש שנים.

פסק הדין

      א.       הפסד של חלק הבכורה.

לענין חלק הבכורה, הפסיד האח הבכור את חלק הבכורה בשעה שהסכים לבצע חלוקה של שכירות הבית בין האחים באופן שוה, וכדאיתא בגמ' ב"ב קכו,א, וכפי שפסק המחבר בשו"ע חו"מ רעח,ח, וז"ל:

"בכור שמכר חלק בכורה קודם חלוקה, ממכרו קיים, מפני שיש לבכור חלק בכורה קודם חלוקה. לפיכך אם חלק עם אחיו במקצת נכסים, בין בקרקע בין במטלטלין ונטל חלק כפשוט, ויתר בכל הנכסים ואינו נוטל בשאר אלא כפשוט".

ועיין בסמ"ע ס"ק כה דאמרינן מדמחל לו בזה שלא ליטול ממנו פי שנים, מחל גם בשאר הנכסים, מפני שיש לו חלק בבכורה אף קודם חלוקה. ובנידון שלפנינו בעצם ההסכמה (שהיתה אמנם בע"פ ולא בכתב) לחלוק את שכירות הבית באופן שוה בין שלושת היורשים, ולא תבע האח הבכור שילדיו יתגוררו חלק יתר על אחיו, ויתר הבכור על חלק בכורתו במקצת נכסים (שכירות לחמש עשרה שנה), וא"כ ויתר בכל הנכסים, ואינו יכול לבוא היום ולתבוע את חלק הבכורה, וע"כ ע"פ דין תורה תחולק הירושה שוה בשוה.

      ב.      ביצוע חלוקה בבית שיש בו עדין זכות למגורים.

באשר לבקשה לבצע חלוקה כעת, כאשר לשני הבנים יש זכות מגורים בבית עוד עשר שנים, לענ"ד לא גריעי בנים אלה משוכר דעלמא, שאילו היו היורשים משכירים את הדירה לחמש עשרה שנה, אף שיכולים לחלוק, אין הם יכולים להוציא את השוכר מהדירה תוך זמן השכירות, כך גם בנדו"ד אין החלוקה בגוד או אגוד יכולה לגרוע את זכות האחים האחרים למגורים בדירה כ"א חמש שנים, וע"כ יכול הוא לדרוש כעת גוד או אגוד, אך האחים יוכלו לגור בדירה כ"א חמש שנים. זכות זו הוקנתה להם מכח ההסכמה שהיתה ביניהם, ומכח הקנין (מגורים) שביצעו ילדי האח הבכור שהתגוררו בדירה והחלו כך בביצוע ההסכמה, דבחלוקת השותפות סגי בקנין של אחד, וכדאיתא בתוס' ב"ב ג,א ד"ה רב, וברא"ש פ"ק דב"ב ה"ג, ובמחבר בשו"ע חו"מ קנז,ב (בסופו), והוא הדין בנדו"ד שיש רק בירור חלקים סגי בקנין חזקה שעשו ילדי האח הבכור כדי לתת תוקף להסכמת החלוקה שבין האחים.

לאור האמור לעיל

יש לדחות את תביעות התובע. 

תגיות