בס"ד


מס. סידורי:514

טיפול בתביעות שנידונו בבית משפט אחרי פניית צד אחד

שם בית דין:ארץ חמדה גזית ירושלים
דיינים:
הרב בלס יהונתן
הרב אישון שלמה
הרב גיסר אברהם
תקציר:
בית הדין אינו מקבל פניות לדין תורה, לאחר שבית המשפט כבר פסק בה את דינו, אלא אם כן יפנו אליה שני הצדדים בהסכמה.
פסק הדין:
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: י"ט תמוז תשע"ד

תיק מס׳ 74092

החלטה

א. פעילותה של רשת בתי דין ”ארץ חמדה - גזית” נועדה לשתי מטרות:

1.                  לאפשר לצדדים המעוניינים בכך להכריע את הסכסוך שביניהם עפ”י ההלכה ובהתאם לסמכות המוקנית מכוח חוק הבוררות.

2.                  לתת לצד אחד היתר הלכתי לפניה לבית משפט, או לתבוע תביעת נגד ולהעלות טענות משפטיות לא-הלכתיות בתביעה שהוגשה נגדו בבית משפט, כאשר הצד השני מסרב לדין תורה.

ב. מכאן שרשת בתי דין ”ארץ חמדה - גזית” מטפלת בפניה הנעשית ע”י צד אחד בלבד כאשר עדיין עומדת בפניו האפשרות המעשית להגיש תביעה בבית משפט בהתאם לסעיף א(2) דלעיל. אם אפשרות זו אינה קיימת מטפלת רשת בית דין ”ארץ חמדה - גזית” בפניות הנעשות בהסכמה של שני הצדדים בהתאם לסעיף א(1) דלעיל.

בנידון שלפנינו מדובר בתביעה שבית המשפט כבר פסק בה את דינו, כך שהאפשרות לפנות לבית המשפט כבר אינה קיימת. אשר על כן רשת בתי דין ”ארץ חמדה - גזית” לא תטפל בפניה אלא אם כן יפנו אליה שני הצדדים בהסכמה בהתאם לסעיף א(1) דלעיל.

בזאת באנו על החתום

הרב אברהם גיסר      הרב יהונתן בלס         הרב שלמה אישון 

תגיות