בס"ד


מס. סידורי:441

תביעת קבלן ותיקונים בעבודה קבלנית

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב הירשנזון ישראל
הרב אליהו אהרון
תקציר:
פסק הדין:
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ג' ניסן תשע"ג

תשע"ג/3

בירור דברים 

שבין: מר נ'

לבין: משפחת ב'

בנושא: תשלום עבור בניה. 

תיאור רקע:

מר ב' קבל את מר נ' כקבלן לבנות ביתו ובהמשך הבניה נוספו בקשות לשינויים שהקבלן אמור היה לבצע ואחר כך נתגלו חילוקי דעות ביחס לטיב העבודה וכן לנזקים שנתגלו בשטח לטענת הלקוח.

מר נ' הגיש תביעה בסך 36,200 ₪ לפי הפירוט המופיע בפרוטוקול דף 1 עבור תוספת שיפוצים, הצדדים קבלו את חוות דעת המהנדס מר גילאון ואוהד עמר והם אשרו סך 21,348 ₪ לפי הפירוט המופיע בתיק. כמו כן הגיש מר ב' תביעה נגדית על גובה הנזקים וליקויים שהתגלו בדירה והמהנדס אישר סך 36,550 ₪, גם כן מפורט בנספחים של התיק.

במהלך הבירור ביקש מר ב' לתקן בעצמו כמה דברים כי לא סמך על הקבלן, בית הדין אישר זאת אולם בקשה בסך 19,013 ש"ח עבור נזילות לא אישר את הכל היות ולא הוצגו הצעות מחיר נוספות.

בית הדין נתן לקבלן אפשרות לתקן כמה ליקויים והלה לא ביצע אותם, כמו כן חוות דעת המהנדס וקביעתו ואישורו נשלחו לשני הצדדים ובית הדין לא קיבל שום השגה עליהם, היות ולפי חישוב המהנדס מגיע לקבלן סך 21,348 ₪ והנזקים שנגרמו לב' 36,550 ₪ לפי אישור המהנדס, אם כן מגיע למר ב' מהקבלן סך 15,202 ₪.

בית הדין דן לפי הנתונים שהיו לפניו על בסיס אישור המהנדס ומר ג' שהצדדים הסכימו עליהם.

פרט לתשלום עבור הנזילות, שבית הדין הוריד את הסכום לסך 12,000 ₪ בתור פשרה.

לסיכום מגיע למשפחת ב' סך 15,202 ₪ עבור תיקון נזקים כמבואר באריכות בתיק.                                                                                

בית הדין מקווה שהצדדים יבינו את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב

הרב דוב ליאור                    הרב הירשנזון ישראל                הרב אהרון אליהו

תגיות

נושאים