בס"ד


מס. סידורי:407

ויכוח על קרקעות במושב – פסק המשך ב

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אילוז שלום
הרב הירשנזון ישראל
תקציר:
לאחר שנפסק בנידון כי באם תעבור הקרקע לרשות המושב הוא יפצה את א' על השקעתו, א' טוען שהמושב נהג באלימות וקבע עובדות בשטח והשתלט על הקרקע. המושב טוען כי נהג כדין על פי הפסק שניתן וכי הוא מוכן לפצות את א' כפי שהוסכם. המושב טוען שאינו מעוניין להמליץ על א' ל"עמידר".
פסק הדין:
בית הדין פסק כי הקרקע שייכת למושב וכי עליו לפצות את א', המושב רשאי לעלות לקרקע מיד על מנת למנוע הפסד. בית הדין הורה דרך להעריך את הפיצויים. בית הדין פסק כי על א' לעזוב את המושב.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ז ניסן תשס"ד

הערה: לפסק זה קדמו שני פסקים בנידון פסק ופסק המשך. לפסק לחץ כאן. לפסק ההמשך הראשון לחץ כאן.


תשס"ג / 14

המשך בירור דברים

שבין: מר א' ממושב.

לבין: מזכירות ב' ועוד מספר חברים.

 

א' טען שהשיתוף נהג באלימות נגדו נכנסו לחלקה שהוא מעבד אותה וקבעו עובדות בשטח ולכן דרש לקיים דיון עוד לפני חג המצות, רק בית הדין לא יכול היה להענות לדרישה זאת. כל החברים דברו בסגנון אחד כמעט, שהם נכנסו לשטח כי לפי פסק הבוררות הראשון החלקות תהיינה באחריות היישוב והם מוכנים יהיו לפצות אותו על ההשקעה שהשקיע לגאול אותן מידי הערבים. מה שטען א' שהם לא רוצים לכתב לו המלצה לעמידר זה נכון בגלל היחסים הלא תקינים ביניהם אבל הם לא קובעים את הדירה רק עמידר.

לאחר שמיעת כל הצדדים באריכות בית הדין פסק שבאופן עקרוני גאולת הקרקעות נעשתה לטובת הציבור והציבור גם עזר הרבה לא' והקרקעות שייכות לציבור ויש רק לפצות את א' וכולם הסכימו על בוררות של מומחים בנושא זה, דהיינו יהודי מהיישוב ה' ועוד שניים אם הם יסכימו לקבל על עצמם את המטלה ואם לאו אזי הצדדים יפנו לזמביש והוא יקבע בורר מומחה שמתמצא בנושאי השקעה שיקבע את גובה הפיצויים עבור א'.

כמו כן בית הדין סבור שהחוב שחייב א' ליישוב עבור חשמל, מים ושאר הוצאות צריך הוא לשלם, או שיקזזו אותו מהסכום שהם חייבים יהיו לשלם לו.

יש להתחיל את הטיפול בנושאים אלה תיכף ומיד ומותר ליישוב לעלות על השטח כדי שלא להפסיד את עונת השתילה.

ביחס לנקודה השניה והיא המשך חברותו של א' ביישוב לאחר שמיעת כל התיאורים בית הדין סבור שאין לחייב את המזכירות לתת לו מכתב המלצה לעמידר, היחסים הקשים שיש והמתח זה לא טוב ליישוב וכן לא טוב לא' לחיות בחברה שהרבה אנשים מסתייגים ממישהו ובעיקר בזה שהוא הגיש תלונות נגד נערים ואנשים למשטרה, זה יצר מתח רב ביישוב, לכן סבור בית הדין שלטובתו יעזוב למקום אחר ואולי כעבור כמה שנים שיירגעו הרוחות תתאפשר חזרתו אם יתאימו התנאים.

בית הדין מקווה שהצדדים יבינו את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב

הרב דוב ליאור                         הרב שלום אילוז                   הרב ישראל הירשנזון


הערה: לפסק זה קדמו שני פסקים בנידון פסק ופסק המשך. לפסק לחץ כאן. לפסק ההמשך הראשון לחץ כאן.

תגיות