בס"ד


מס. סידורי:404

אחריות שליח על הסכום שנכתב בצ'ק פתוח - ערעור

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב הירשנזון ישראל
הרב אילוז שלום
תקציר:
א' שכרה רכב מצ'. אירעה תאונה וא' שלמה כפי שנאמר לה בצ'ק פתוח ולאחר שהתברר שעבדו עליה הכסף הוחזר לה. חוץ מזה נתנה א' צ'ק פתוח נוסף לב' לכיסוי עלות הגרירה והוא נפרע לטובת צ' ע"ס גבוה יותר. צ' מיאן להופיע בבית הדין. בפסק דין בנידון הכריע בית הדין כי ב' פטור. א' מערערת על פסק הדין ומביאה חוות דעת גרפולוגית ששני הצ'קים נכתבו על ידי אדם אחד.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי ב' פטור בכל מקרה כיוון שלא פשע וטוען שנהג על דעתה של א'. בית הדין אישר לא' לגשת לערכאות לצורך תביעת צ'.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ה תשרי תשס"ח

הערה: לפסק עליו הוגש ערעור זה לחץ כאן.


תשס"ז / 4

דיון נוסף

טענות הצדדים:

בית הדין נתן כבר פסק בוררות ב י"א שבט תשס"ז בתביעת גב' א' נגד ב' ופטר את ב' מאחריות 15,000 ₪ כי הצ'ק משוך על שם של צ'. ב"כ גב' א' עו"ד א' נתנה שני צ'קים לבדיקה אצל גרפולוגית וחוות דעתה שאדם אחד כתב את שני הצ'קים, ולכן היא רואה את ב' כאחראי שהוציא במרמה 15,000 ₪ במקום 300 ₪ שהם דמי גרירת רכב.

מר ב' מודה שצ'ק אחד הוא מילא ולא את השני. ואילו בשם צ' הוא טען ששניהם צ' מילא, צ' מאן להופיע בבית הדין.

בירור הדין

לאחר שמיעת הטענות עוד הפעם.

בית הדין סבור שאפילו אם נניח שב' מילא את שני הצ'קים, הוא טוען שכל מה שעשה הוא עשה על דעתה של הגב' א' שנתנה לו צ'קים פתוחים. ואפילו אם נניח שלא הוא מילא את הצ'ק אלא מסר אותם לצ', גם המסירה אין לראותה כפשיעה מצד ב', היות ולפי טענתו עבדו אז ביישוב באמונה ואין לחייב מדינא דגרמי אלא במתכוון להזיק לפי דעת הרמב"ם.

והיות ולא נתקיימו כאן תנאים מרשיעים אין בית הדין יכול מספק לחייב את מר ב'.

ביחס למר צ', אין בידי בית הדין אמצעי אכיפה לחייבו ולעמוד בדין ולהתייחס לטענת א' שהסכום של 15,000 ש"ח הוצא במרמה ממנה.

יש זכות לגב' א' ולב"כ לתבוע אותו בערכאה אזרחית שיש לה אמצעי אכיפה.

בית הדין מקווה שהצדדים יבינו את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב

הרב דוב ליאור               הרב ישראל הירשנזון                הרב שלום אילוז


הערה: לפסק עליו הוגש ערעור זה לחץ כאן.

תגיות

כוונה להזיק - הצורך בכוונה מקרים שניתן לפנות - כשהנתבע מסרב להתיצב בפני בית דין של ישראל