בס"ד


מס. סידורי:353

עסקה בדולרים ששולמה בשקלים באיחור ועלה ערך הדולר

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אליהו אהרון
הרב אילוז שלום
תקציר:
א' מכר לב' רכב. ב' רשם לא' צ'ק בשקלים בשווי סך מסויים בדולרים שהיה נכון לאותו יום. הסכום נפדה לאחר זמן ואז היה חסר סך מסויים עקב שינוי בערך הדולר. א' תובע את ההפרש. ב' טוען שהצ'ק לא נפדה בזמן באשמת א'.
פסק הדין:
בית הדין פטר את ב' כיוון שא' היה אשם בעיכוב.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ו' אייר תשס"ג

תשס"ב/12

בירור דברים

התובע: א', מוכר רכב.

הנתבע: ב, קונה הרכב.

בנושא: סכום 624 ש"ח שתובע א' עקב שינוי שער הדולר, לפי הנתונים הבאים.

תיאור המקרה והטענות:

ב' היה אמור לשלם לא' עשרת אלפים דולר בצ'ק של שקלים, ובאותו היום אילו א' היה בא ומסדיר את החיובים שהיו שעליו לסדר, דהיינו הסרת השעבוד מהרכב אזי הסכום שהיה נקוב בצ'ק היה עונה על הדרישה, למעשה הסכום נפדה אחרי כמה ימים ואזי ערך הצ'ק היה פחות ב 624 ש"ח מערך הדולרים, וא' תובע סכום זה.

ב' טוען שאילו א' היה בא לדואר ביום שהוא ומר ג' הזמינו אותו, והיו מסדרים אז את העברת השעבוד למר ג', היתה נפתרת הבעיה, אולם הוא לא הופיע על אף שקבעו איתו פעמיים.

בירור הדין

לאחר שמיעת הצדדים בית הדין סבור שהיתה כאן רשלנות מצד התובע שהוא גרם למשיכת הזמן ושער הדולר נשתנה, אילו היה בא בזמן שקבעו הסכום הנקוב בצ'ק היה עונה על הדרישה.

לסיכום אין בית הדין רואה מקום לחייב את מר ב' בהפרש של שער הדולר היות וזה לא נוצר בגללו אלא בגלל א' בעצמו.

בית הדין סבור שיש בזה לראות את הפרשה כסגורה לחלוטין.

בכבוד רב

הרב דוב ליאור                     הרב אהרון אליהו                     הרב שלום אילוז

תגיות