בס"ד


מס. סידורי:343

נזק שנגרם ע"י ועד הבית

שם בית דין:נוה נוף ירושלים
דיינים:
הרב ורהפטיג איתמר
הרב ליפשיץ צבי
הרב צפירה יגאל
תקציר:
וועד הבית פרסם מודעה ובה התראה, שלאחר זמן יפנה את החפצים המונחים בשטח המשותף וישליכם. במועד הפינוי הורה הוועד למנקה להשליך את החפצים לאשפה, חלק מהדיירים פנו לוועד בבקשה שלא לפנות את חפציהם והוועד נעתר להם, שאר חפצי הדיירים הושלכו לאשפה. אחד הדיירים תובע תשלום מזגן שלו שהושלך, ולפיכך מעכב את חובותיו לוועד הבית.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי מעיקר הדין וועד הבית פטור אך כיוון שלא היה ברור דיו עליו לשלם חצי מדמי המזגן.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך:

התובע: א, אחד מדיירי הבית

הנתבע: ב, ועד הבית

עובדות וטענות

המקרה:

ועד הבית פרסם מודעה ובה החלטה בדבר איסור הנחת חפצים של דיירי הבניין בשטחים המשותפים, כמו כן פורסמה התראה, שלאחר זמן וועד הבית יפנה את החפצים המונחים בשטח המשותף וישליכם לאשפה, המודעה הייתה מפורסמת זמן מספיק ובמקום בולט כך שכל דיירי הבניין היו מודעים לתוכן ההחלטה.

במועד הפינוי פנה וועד הבית למנקה בהוראה לפנות את החפצים הנ"ל ולהשליכם לאשפה, חלק מהדיירים שראה את הפינוי פנו לוועד בבקשה שלא לפנות כעת את החפצים כיון שהם חשובים ויקרים, והוועד נעתר להם, שאר חפצי הדיירים פונו והושלכו לאשפה.

אחד מהדיירים פנה לוועד בתלונה מדוע זרקו את חפציו היקרים (מזגן) ותובע את תשלום הנזק שנגרם לו, ולפיכך מעכב את תשלום חובותיו לוועד הבית כל זמן שאינו מקבל את תשלום נזקו.

נושאי הדיון:

א. סמכות וועד הבית לאסור הנחת חפצים בשטח משותף 

בשו"ע חו"מ סימן קס"א סעי' ה':

"אחד מהשותפים בחצר שבקש להעמיד בה בהמה או רחיים או לגדל בה תרנגולים חברו מעכב עליו וכן שאר דברים שאין דרך בני המקום לעשות בחצרותיהם בכולם השותפים מעכבים זה על זה".

והנה הנחת חפצים בשטח מעבר, כגון בחדר המדרגות וכיו"ב אין דרך בני אדם להניח שם ומנהג ברור הוא, ובזה אין צריך החלטת רוב אלא אפילו דייר אחד יכול לעכב משאר השותפים שלא לחרוג מן המנהג.

אולם בשטחים משותפים שאינם שטחי מעבר, כגון בקומת המחסנים ושהשטח הציבורי בו גדול כך שהנחת חפצים אינה גורמת להפרעה ממשית למעבר אין בזה מנהג רווח לאסור או להתיר, ובזה צריך החלטת רוב דיירים. ועל דעת כן נשתתפו שבדברים שאין בהם מנהג ברור החלטת הרוב תחייב את השאר[1] ולפיכך וועד הבית נבחר ועיקר תפקודו הוא בניהול הבניין והחלטות בעניינים שוטפים, וקבלו עליהם הדיירים החלטות הוועד והחלטתם נחשבת כהחלטת הציבור עצמו, כל עוד אינם חורגים בהחלטותיהם מסמכויות שניתנו להם.

ועוד, כיון שהוועד פירסם מודעה בעניין זה והדיירים או רובם לא התנגדו להחלטתם, הרי זה מורה על הסכמה להחלטה והוי כהחלטת הציבור רובו או כולו שמחייבת את כלל הדיירים.

ב. פינוי חפצים והשלכתם לאשפה 

בשו"ע חו"מ סי' שי"ט סעי' א':

"מי שהכניס פירותיו לבית חברו שלא מדעתו או שהטעהו עד שהכניס פירותיו והניחם והלך, יש לבעה"ב למכור לו מאותם הפירות כדי ליתן שכר הפועלים שמוציאין אותם ומשליכים אותם לשוק, ומדת חסידות הוא שיודיע לבי"ד וישכרו במקצת דמיהם מקום משום השבת אבידה לבעלים אע"פ שלא עשה כהוגן".

וברמ"א שם:

"וי"א שצריך להודיעו תחילה ואם נאנסו לאחר שהודיעו פטור".

מבואר, שאם הודיעו והשליכם לחוץ פטור. אולם יש מקום לדון אם רשאים להשליכו לאשפה, והנה ברמב"ם הל' חובל ומזיק פרק ו' הל' ה' כתב:

"דאם הכניס לחצר חברו כדי יין שלא מדעתו, כל שישתבר מן הכדים בכניסה וביציאה פטור, ואם שברן בכוונה חייב".

משמע מהרמב"ם דאע"פ שיש לו רשות להוציא אולם לשוברו בידיים אסור "ואם שברן חייב" ולכאורה השלכה לאשפה הוי כעין שברן בידיים.

בשו"ת חוות יאיר שאלה קס"ה דן בשאלה אם לאחר שהודיעו כראוי מותר לזורקו בחוץ לאבדן כגון לזרוק בגדים בחוץ באופן שברור שמי הגשמים יאבדו את ערכם, ונראה עיקר מסקנתו שאף בכהאי גוונא פטור, וא"כ הוא הדין בנדון דידן אע"פ שאסור לשבור בידיים אם השליכו במקום שברור שיפסידו פטור כיון שהודיעו.

ג. פינוי חפצים של חלק מהדיירים 

בשו"ת חתם סופר חו"מ סי' א' ד"ה "אך" הביא דברי כנסת הגדולה סי' י"ג סעי' מ"ג:

"לא מהני רוב הבא מתוך כולו אלא בדבר שיד כולם שווה בו, אבל אם יסכימו כולם על אחד מהם לגרוע כוחו נעשו כולם נוגעים בדבר".

מבואר, שהחלטת דיירים או הוועד תקפה רק אם ההחלטה שווה כלפי כל הדיירים, ובנידון דידן אמנם ההחלטה שווה כלפי כולם אולם הפינוי היה חלקי, כיון שמי שביקש שלא לפנות חפציו נעתרו לו ובהחלטה זו יש בה משום טעם לפגם כיון שלא עמדו על התראתם כלפי אלו, ויתכן ולא היו מוסמכים לפנות כלל.

וכן לאחר בירור עם וועד הבית, התברר שכל מטרת ההודעה היתה כדי לדעת רק האם יש חפצים ללא בעלים ואת החפצים האלו לזרוק וכל מי שיבוא ויידע את הועד שחפצים אלו ואלו שלו לא יפנו לו אותם, אך דייר זה לא הבין כך את המשמעות וגם לא היה כל כך מובן דברים אלו מתוך ההודעה שהועד פירסם ולכן יותר מתחזק הענין שלא היו צריכים לפנות רק חלק מהדברים.

ד. אחריות וועד הבית 

בשו"ע חו"מ סי' קע"ו סעי' ח':

"השותפים שומרי שכר הן... בד"א בזמן שכל אחד מתעסק בשותפות זמן ידוע".

וברמ"א שם:

"אבל אם אחד אינו מחויב להתעסק רק עושה מנדבת ליבו הוי כשומר חינם".

מבואר שאם וועד הבית מתחלף כל אחד בתורו נחשבים כשומרי שכר, אך אם וועד הבית הוא קבוע שמטפל בענייני הבניין בהתנדבות הוי שומר חינם.

ובאפוטרופוס מצאנו מחלוקת, השו"ע בחו"מ סי' ר"צ סעי' כ' סובר שחייב בפשיעה ופטור מגניבה ואבידה, ובש"ך שם בס"ק כ"ה נשאר בצ"ע על המחבר, דלדעת הרמב"ן ור' חיים ורבינו ירוחם במינהו אבי יתומים פטור אף בפשיעה.

ובפתחי תשובה חו"מ סי' ש"א ס"ק ח' דן בגבאי בית הכנסת אם חייב בפשיעה, דיתכן שיש לדמותו לאפוטרופוס שנחלקו בו הפוסקים אם חייב בפשיעה או לא, דהרי הש"ך בסי' ר"צ ס"ל דהוי ספיקא דדינא. אך יש לדון אם בנידון דידן הוי פשיעה או שמא מקרי מזיק בידים, שהרי אין לועד הבית סמכות להחליט שרק חפצי חלק מהדיירים יוצאו מהבנין, ולא לכלל הדיירים שלכך לא הוסמכו, וכאן הרי הותר לחלק מהדיירים להשאיר חפציהם, אף ששווים פחות ממזגן ומכערים את השטח יותר.

וא"כ לכאורה צריך לחייב את חברי ועד הבית אישית או את זו שעשתה הפליה זו, ואין זה בגדר פשיעה אלא מזיק ממש.

אך אחר בירור עם האשה מוועד הבית שטיפלה בנושא, הוברר כי היו כמה פעמים שבהם התבקשו הדיירים להודיע מהם חפציהם, כדי שיוכלו לפנות מה שאינו שייך לדיירים, אך הודעה שכזו לא עזרה, ועל כן נוסחה המודעה, שמפנים כל החפצים ומתוך מגמה שמי שמעונין להשאיר חפציו יבוא ויאמר זאת לוועד הבית ובאמת דבר זה פעל.

לאור זאת יש לומר שלא היתה כאן כוונת הפליה שאינה בסמכות וועד הבית, אלא טעות בשקול הדעת, שהרי מנוסח המודעה לא נשמע שאפשר לבקש להשאיר החפצים, וא"כ פשיעה יש כאן ולא מזיק בידים, וחזרנו לדברינו שמחמת ספיקא דדינא אין לחייב את הועד אישית.

ה. פינוי ע"י פועל

בגמ' בבא קמא דף נ"ה ע"ב:

"השוכר עדי שקר להעיד פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים דאין שליח לדבר עבירה והעדים חייבים לשלם ואם אינם משלמים מחויב השולח בדיני שמים".

ונראה לענייננו שאין מקום לחייב את המנקה על הפינוי, כיון שלא ידע שעושה עבירה ואינו בקי בענייני הבניין, והסתמך על המודעה ויתכן שחשב שזה רצון כולם ועשה כהוגן.

אחר הערכת הנזק ע"י קבלת הצעת מחיר למזגן משומש בסדר גודל דומה לזה שנזרק ע"י המנקה, יש לשלם לתובע חצי מערך המזגן ועל התובע לשלם חובותיו לועד הבית.

אחר שבי"ד קבל 2 הצעות מחיר למזגן משומש עם התקנה, (מה שלא היה אצל התובע) ובגודל 1.5 או 2.5 כוח סוס בעוד שלתובע היה מזגן בן 0.9 כוח סוס בלבד, שתי ההצעות הן בסך 1000 ₪ (אחת מהן אפי' 1000-800) החליט בית הדין לדון לפי הצעה זו.

לאור האמור לעיל:

א. לאחר שומת הנזק ועד הבית ישלם 500 ₪ לתובע ע"י קיזוז מחובותיו לבנין. ב. יתרת חובו לוועד הבית מחויב התובע לשלם תוך 30 יום ממועד פסק זה.

ובאנו על החתום היום יום...

הרב יעקב ורהפטיג אב"ד, הרב צבי ליפשיץ דיין, הרב יגאל צפירה דיין


[1] וראה רמ"א חו"מ סי' קס"ג סעי' א' "כל צרכי ציבור שאינם יכולים להשוות עצמם יש להושיב כל בעלי בתים הנותנים מס ויקבלו עליהם שכל אחד יאמר את דעתו" ובשו"ת הרא"ש כלל ו, ה כתב הטעם "דאם לא כן לעולם לא יסכימו הקהל על שום דבר אם יהיה כוח ביחידים לבטל הסכמתם".

תגיות

סילוק חפצים של אחר מרשותו - סילוק חפצים של אחר מרשותו חוסר יכולת בית הדין להגיע לחקר האמת - כשיש צדדים לחיוב ויש צדדים לפטור סמכותו - סמכותו סמכותו - סמכותו פרק הזמן לביצוע הפסק - שלושים יום שומת הנזק - שומת הנזק "אפוכי מטרתא למה לי" - קיזוז חיובים הדדיים אין שליחות לדבר עבירה - בשוגג בשכנים - השארת חפצים בשטח משותף זכות העיכוב של בני החצר - כנגד הנחת חפצים שמפריעים למעבר זכויות שותף - זכות העיכוב של שותף בשימוש חריג בנכסי השותפות קהל - רוב ומיעוט בהכרעותיו שותפות בנכסים - רוב ומיעוט בהכרעותיהם שתיקה כהודאה - שתיקה ביחס לפרסום החלטה של וועד בית מהווה הסכמה מנהג בשותפות נכסים - זכות העיכוב של שותף בשימוש בנכסי השותפות שלא לפי המנהג סמכותו - בהחלטה שלא תחול על הדיירים בשווה סמכותו - החלטה שנאכפה בצורה לא שווה מעמדם המשפטי של חברי הוועד - מעמדם המשפטי של חברי הוועד שותפות בנכסים - מעמדם המשפטי של השותפים כלפי נכסי השותפות גבאי בית כנסת - מעמדו המשפטי מעמדם המשפטי של חברי הוועד - אם חייבים בפשיעה מעמדם המשפטי של חברי הוועד - חיובם כשהזיקו בידים מעמדם המשפטי של חברי הוועד - אם נזק במסגרת פעולה שספק אם היא בסמכות הוועד נחשבת היזק בידים מעמדם המשפטי של חברי הוועד - נזק במסגרת טעות בשיקול הדעת שומת הנזק - על פי הצעות מחיר פינוי חפצים שאחר הכניס לרשותו - לרשות הרבים פינוי חפצים שאחר הכניס לרשותו - לאשפה פינוי חפצים שאחר הכניס לרשותו - חובת ההתרעה אחריותו - לפשיעה אחריותו - לגניבה ואבידה ועד בית - דינו כאפוטרופוס כחו של הציבור כלפי היחיד - אין בכח הציבור להפלות בין יחידיו או לוותר על זכויותיו לאחד מיחידיו כחו של הציבור כלפי היחיד - אין בכח הציבור לנהוג שלא כדין עם אחד מיחידיו הגבלת הסמכות להתקין תקנות - תקנה שמפלה בין יחידי הקהל