בס"ד


מס. סידורי:298

הכחשה בדבר טיב העבודה והשכר המגיע

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אליהו אהרון
הרב הירשנזון ישראל
תקציר:
תביעת עובד לשעבר בטענה שלא שולמה כל משכורתו.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי הנתבעים פטורים מחוסר ראיות מעיקר הדין ולפנים משורת הדין עליהם לפצות את התובע בסכום מסויים על עגמת נפש.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: א' אייר תש"ע

תש"ע/6

בירור דברים

התובע: מר א', עובד בב'.

הנתבעים: הנהלת ב' מיוצגת ע"י מר ב'.

בנושא: אי תשלום שכר עבודה של התובע.

טענות הצדדים:

התובע: אני עבדתי בב' בתחום חדר המחשבים, אמור הייתי לתחזק לתקן ולדאוג לשירות התקין של כל המחשבים, הן של המורים והתלמידים וכל הנהלת המוסד.

התובע הגיש פירוט תביעתו המשתרע על 25 עמודים ולבסוף השורה האחרונה שמגיע לו סך 92,579 ₪, ובכתב התביעה רשום למעלה 82,000 ₪. בכתב ההגנה התובע סותר את טענות הנתבעים, והם מכחישים את הטענות שלו. וכן בכתב התגובה של ב' כתבו שהתביעות של א' הן מלאות דמיונות, שקרים וחצאי אמיתות ועוד, ולכן הם דוחים את התביעות על סף.

לפי ההלכה שלנו, אם ישנם חילוקי דעות בין התובע לנתבע אין אפשרות להוציא ממון אפילו אם הנתבע היה טוען טענת שמא והתובע טוען ברי, כל שכן אם טוען ברי שאין לחייב את הנתבע, חו"מ סי' ע"ה סע' ז'.

ומה גם שרכז המחשבים במקום, מר מ' שהחליף את א', מאשר, שכשהוא בא לעבוד בב' במרץ 2007 מצא כשלשה עשר מחשבים שחלקם פעלו וחלק לא פעלו, וגם אלה שפעלו התאפיינו בתקלות חוזרות ונשנות. התובע טען שעבד במסירות לטובת המקום, ואילו הנהלת ב' טוענת שהוא לא סיפק את התמורה, ולכן לא מגיע לו תשלום נוסף, הוא קיבל עבור מה שעבד.

בכל זאת סבור בית הדין שהיות ונגרמה לתובע עגמת נפש גדולה מאוד והוא לפי גרסתו עבד גם בהתנדבות בנוסף למחויבות, נראה לבית הדין שיש מקום לפצות את התובע בעוד 10,000 ₪, ויש לפרוס את התשלום בשני חודשים כל חודש 5,000 ₪ מיום הגעת פסק הבוררות לידי הצדדים.

בכתב התגובה של הנהלת ב' עולה שהתובע לקח ללא רשות מסמכים מהמחשבים וכך עולה גם מהודעתו בכתב התביעה, אי לכך מוטלת עליו החובה להחזירם לב', ואין צריך לומר שלא לעשות איתם שום שימוש בכל צורה שהיא. 

מה שהתובע התייחס לזה שהנתבעים לא הגישו את התגובה עד ר"ח ניסן, זו באמת טענה נכונה, אבל אין בה כדי לחייב את הנתבעים בדמי עלות התביעה. בית הדין בדרך כלל משתדל לפעול בהקדם ולהוציא פסק תוך שבועיים, אלא אם כן ישנו עיכוב הנגרם מאחד הצדדים בגלל כל מיני סיבות.

לסיכום:

א.    בית הדין סבור שאין לחייב את הנהלת ב' בסכום התביעה.

ב.    על הנהלת ב' לשלם לתובע סך 10,000 ₪ בשני תשלומים.

ג.    על התובע להחזיר את המסמכים שלקח שלא ברשות לב' ואין צורך לומר שלא לעשות בהם שום שימוש. יש להחזיר את המסמכים תוך שבוע ימים מעת הגעת פסק הבוררות לידי הצדדים, ולהתחייב בכתב שלא לעשות כל שימוש בהם. וכן שאין לו כל תביעות נוספות על הנהלת ב' מכל סוג שהוא.

בית הדין מקווה שהצדדים יבינו את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב

הרב דוב ליאור                       הרב אהרון אליהו                  הרב ישראל הירשנזון

תגיות

נושאים