בס"ד


מס. סידורי:2497

קדושת בית הכנסת

שם בית דין:אך טוב וחסד
דיינים:
הרב אברהמי יובל
הרב טולדאנו עובדיה יוסף
הרב כהן אברהם
תקציר:
תביעה על פגיעה בשמו ע"י דברים שנאמרו בציבור.
פסק הדין:
הנתבע התנצל בפני התובע. ובית הדין נתן הוראות כיצד יש להתנהל בבית הכנסת שדברים אלו לא יחזרו.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ט חשון תשע"ט

בדין ודברים שבין– יו"ר ועד בית הכנסת

הצדדים חתמו על שטר בוררות וקיבלו בקנין את סמכות ביה"ד לדון בעניינם. לאחר שמיעת טענותיהם בקשב רב, ושמיעת כב' המרא דאתרא הרב ... שליט"א, ולאחר שכב' הרב הביע את התנצלותו הכנה בפני ה"ה... על דברים שנאמרו ברבים וגרמו לפגיעה בו, ביה"ד מחליט כדלהלן:

החלטה

א.      ביה"ד מעריך את התנצלותו הכנה של כב' הרב שליט"א בפני ה"ה ... הי"ו, ונותן תוקף פסק דין להסכמת הצדדים לשוב ולחיות באהבה ואחוה שלום ורעות, על מנת להגדיל תורה ולקדש שם שמים. ומעתה והלאה על כלל הציבור בבית הכנסת לשתף פעולה על מנת להגביר חיילים לתורה ולשמור על השלום והאחווה בין כלל המתפללים.

ב.      ה"ה .... הצהיר לפני ביה"ד כי מאז ומעולם העריך והוקיר את כב' הרב שליט"א, וכך ייעשה גם מעתה והלאה.

ג.       ככל שיראו הצדדים לנכון לשוב ולשטוח את טענותיהם, או טענות נוספות בענין בית הכנסת, בפני ביה"ד, יהיו רשאים לעשות כן.

ד.      החלטה זו תפורסם בלוח המודעות של בית הכנסת.

בנוסף לאמור, ולאחר שביה"ד נוכח לדעת שהתביעה שהוגשה לפנינו יש לה משמעות ציבורית רחבה, ביה"ד רואה לנכון להביע את דעתו גם בשאר הנדונים שהועלו לפניו, וכדלהלן:

א.   חכמינו ז"ל בכמה מקומות האריכו במעלת כוחו וכבודו של מרא דאתרא, הזהירות בכבודו, ושאין להורות כנגד דעתו (ראה שבת קל, א. ברכות סג, א וברש"י שם. ראה גם שו"ת מבשרת ציון השלם ח"א סי' ב).

ב.  האיסור לשתות משקאות אלכוהוליים [מכל מין שהוא] בבית הכנסת,חמור הוא. ועל כן צריך זהירות יתירה, לבל ייראה ולבל יימצא דבר זה בבית הכנסת ובסביבתו.

ג.     כמו כן, יש איסור גמור לערוך בבית הכנסת סעודות שאינן סעודות מצוה על פי כל כללי ההלכה. יצויין, כי גם סעודות הנערכות בחצר בית הכנסת, צריכים זהירות רבה לבל יהיה שם ח"ו שחוק וקלות ראש, שיש בכך זילות לבית הכנסת, ויש להתרחק מכל זה. וראה לרבנו חיים פלאג'י ז"ל בספר חיים (סימן מה) שכתב, שמכח הזהירות בקדושת בית הכנסת נמנעים מלבוא על ישראל גזירות קשות ורעות וכל מיני אסונות, וח"ו להיפך.

ד.    ביה"ד ממליץ על קיום בחירות לועד בית הכנסת בהקדם האפשרי, זאת בכדי שועד בית הכנסת יקבל תוקף חוקי והלכתי לתקן תקנות ולשמור על צביון בית הכנסת כראוי וכיאות על פי כל גדרי ההלכה, בתיאום מלא עם המרא דאתרא.

ה.     ביה"ד מברך את הצדדים, ואת כל בני הקהילה הקדושה, שישרה השלום במעונם תמיד, ויזכו להרבות תורה ולקדש שם שמים ברבים.

"והאמת והשלום אהבו"

באנו על החתום, היום כ"ט חשון תשע"ט (7-11-18)

הרב עובדיה יוסף טולידאנו – דיין,      הרב אברהם כהן – דיין,      הרב יובל אברהמי – דיין


תגיות