בס"ד


מס. סידורי:2495

קנס בגין ביטול עיסקה

שם בית דין:דרכי תורה - בראשות הרב אשר וייס
דיינים:
הרב וייס אשר
הרב לנדמן צבי
הרב טולדאנו עובדיה יוסף
תקציר:
לטענת הקונה היה תנאי בקנייה שיוכל לערוך שינויים בדירה. וכעת שהשכנים מסרבים לאשר את השיפוץ יכול לחזור בו.
המוכר מכחיש וטוען שלא היה תנאי כזה. וכן הקונה הוא שגרם לעצמו שהשכנים לא יאשרו לו את השיפוץ.
פסק הדין:
על הקונה לשלם את הקנס הכתוב בהסכם כיוון שנגרם לתובעים נזק רב מחמת ביטול העיסקה.
על המוכרים להחזיר את הכסף לקונה בקיזוז סכום זה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: י"ט תמוז תשע"ח

פסק דין

לפנינו תביעה בגין ביטול חוזה מכירת דירה. הצדדים נחלקו בטענותיהם מי הגורם האשם בביטול החוזה, לטענת הקונה, הרכישה נעשתה בתנאי שיוכל לממש את רצונו לערוך שינויים בדירה להתאימה לצרכיו. גם אם לא הותנה כן להדיא במעמד המכירה, הרי היתה אומדנא ברורה לכך. בפועל, השכנים של הדירה נשואת הדיון, על אף הסכמתם הראשונית לשינויים, חזרו בהם מהסכמתם, ומשכך לא היה ביד הקונה האפשרות לממש את רצונו לרכוש את הבית. 

מנגד, טענת המוכרים לאורך כל הדרך, כי מעולם לא הותנה עמם תנאי שכזה, בפרט כאשר הם לא גרו בדירה זו ולא הכירו את השכנים, וממילא לא היה בידם לעשות זאת. לטענתם, המוכר הוא שיזם את השיחות עם השכנים וביקש את הסכמתם לרצונותיו כאשר לא היה להם כל חלק במו"מ זה. אמנם, חמתו של המוכר אשר התגוררה בדירה, עשתה טובה אישית עבור המוכר, כאשר שוחחה עם אחד השכנים על רצונותיו של הקונה, אך לא היה לזה כל קשר וכל תנאי לעצם העיסקה. עוד טענו המוכרים, כי אכן השכנים הסכימו לשיפוץ שביקש הקונה לעשות, אך בהיות והשכן הסמוך התנגד לפתיחת חלון חדר שירותים סמוך אליו, הביעו יתר השכנים סולידריות כלפי שכנם ומשום כך ביטלו את הסכמתם. ומאחר שעל אף ניסיונות השכנים לבא במו"מ עם הקונה ולהגיע להסדר כל שהוא שיניח את דעת השכן הסמוך, עמד הקונה על דעתו לבצע את השינויים כרצונו, לפיכך אין לו להלין אלא על עצמו.

זאת ועוד, לטענתו הקונה התנער מכל אחריות בנושא זה ולא ניסה לשוחח עם מי מהשכנים כדי להניאם לחזור בהם מחזרתם.

בית הדין שמע באריכות רבה את טענות הצדדים, קרא את סיכומי הצדדים וקיבל את עדויות השכנים על סיפור הדברים, כאשר דברי הנתבעים הוכחו, כי אכן השכנים הסכימו לבקשותיו  של הקונה, שאף נערכו באופן ישיר ביניהם לקונה, ורק משום התעקשותו כנ"ל חזרו בהם.

זאת ועוד, בסופו של יום, אף השכן הסמוך - שהתנגד, הביע את הסכמתו ואף הודיע זאת לקונה, אולם נתבקש לחזור ולהביא הסכמה זו בכתב וביפוי כח בלתי חוזר גם מיתר השכנים, דבר שאכן נעשה. אך כאשר ביקש להודיע זאת לקונה, נענה בלך ושוב, ובתשובה - שהוא [הקונה] זה שיחזור אליו. בית הדין התרשם מישרותו של העד וממעשיו הכנים בהם ביקש להגיע לידי סוף טוב וסיום הסאגה המתמשכת.

החלטה

לאור האמור ולאחר עיון בסוגיות ההלכה, הננו מחליטים כדלהלן:

א.   תביעת המוכרים לחייב את הקונה בקנס ע"פ האמור בהסכם מכר בסך 86,000 ₪ - מתקבלת, זאת בעיקר מחמת ראיות המוכרים על נזקים קשים שנגרמו להם מחמת ביטול העיסקה.

ב.      תביעת המוכרים בגין הוצאות עבור נטילת הלואה בסך 4000 ₪ ובגין שכ"ט עו"ד - נדחית.

ג.       על המוכרים להשיב לקונה את כספו בקיזוז הסכום האמור בסעיף א', תוך ששה חודשים ממתן פסה"ד, או עם מכירת הדירה, המוקדם מבין שניהם.

ד.      יתר התביעות נדחות.

באעה"ח

( - ) צבי לנדמן  - דיין         ( - ) אשר וייס- גאב"ד               ( - ) עובדיה יוסף טולדאנו - דיין

תגיות