בס"ד


מס. סידורי:2378

שינוי תנאי תשלום למעון

שם בית דין:שדרות
דיינים:
הרב פנדל דוד
הרב טוויל דרור
הרב בר-אלי אריאל
תקציר:
התובעת הכניסה את ילדיה למעון וחתמה על חוזה בו נקבעו התשלומים למעון, ונתנה דמי פקדון למקרה שלא תקבל הנחה מהתמ"ת. כאשר בה לבקש חזרה את דמי הפקדון נאמר לה שהם טעו בחישוב ולא הייתה צריכה לקבל הנחה כפולה. לכן הם חייבים להחזיר לה רק חלק מהסכום שהופקד.
פסק הדין:
כיוון שנכתב בחוזה שהתשום נקבעע"פ התמ"ת, המוסד רשאי לבטל את ההנחה ולעכב את דמי הפקדון.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ט' תמוז תשע"ג

בעניין שבין התובעת

לבין מוסדות ל"תפארת" - הנתבעת       

א. העובדות המוסכמות

התובעת רשמה שני ילדים למעון לקראת שנת תשע"ג. התובעת חתמה על חוזה והסדירה את כל התשלומים, כולל תשלום 5400 ₪ דמי פיקדון למקרה שמשרד התמ"ת לא יאשר לה דרגה.

התשלום נקבע על פי המחירון של המעון שבו יש הנחה כפולה הן מצד תושבי שדרות וכן הנחה שניתנה למשפחה שיש לה שני ילדים במעון בסך 200 ₪ לחודש. התשלום הסופי נקבע על 1050 ₪ לחודש לשני הילדים ושולם בשיקים לכל השנה. 

לאחר כחודשיים, היא ביקשה חזרה את סכום הפיקדון בסך 5400 ₪. הנתבע סרב להחזיר את כל הסכום, הוא מוכן להחזיר רק 3000 ₪, לדבריו ההנחה הכפולה שניתנה מראש התבררה כטעות.

ב. טענות התובעת

1. אחת מהסיבות שהמעון הזה נבחר על פני מוסדות אחרים היא ההנחה של 200 ₪ לחודש. כעת נוטלים את ההנחה וכבר אי אפשר לעבור מעון .

2. הפנייה למעון הייתה על בסיס הכרות מהשנה הקודמת בה ניתנה הנחה זו.

3. בשעת חתימת החוזה סוכם בפרוש על ההנחה בצורה ברורה וללא התניות.

4. לכן הפיקדון של 5400 ₪ צריך לחזור במלואו.

5. הסיכום היה שהתשלום יהיה במזומן או זיכוי של כרטיס אשראי, יש לציין שעד לרגע זה לא התקבל שום החזר כולל 3000 ש'ח שכבר סוכמו..

ג. טענות הנתבע

העובדות מוסכמות, אך יש לקחת בחשבון שהתובעים קיבלו במצטבר שלוש הנחות שונות. 

מדובר על הנחה מתוקף יישובי עימות, וכן הנחה הניתנת לאברכים, וכן הנחה על שני ילדים במעון. לכן הסכום שנקבע 1050 ₪ הוא מחיר נמוך.

השנה, ההנחה של 200 ₪ לחודש התבררה כטעות, שכן משרד התמ"ת אינו מוכן לתת גם הנחה של קו עימות וגם הנחה על שני ילדים. לכן כל ההורים שקיבלו את ההנחה נדרשים להוסיף 2400 ₪. 

לגבי הסכום הנותר 3000 ש'ח הוא יועבר בהקדם האפשרי ובמזומן.

ד. תגובת התובעת

השינוי בזכות להנחה נודע רק באמצע השנה וזו הבעיה. החובה לבדוק את תוקף ההנחה מוטלת על מזכירת המעון ולכן הייתה פה פשיעה. אין אפשרות לחזור מסיכומים מפורשים בייחוד לאור העובדה שהייתה אפשרות לברר את תוקף ההנחה עוד לפני חתימת ההסכם.

ה. מעמדו ההלכתי של המעון 

יש להקדים ולברר מה מעמדם של מוסדות ל"תפארת" ביחס למשרד התמ"ת? 

מוסדות ל"תפארת" הם המפעיל של המעון. משרד התמ"ת אינו גורם מפעיל אלא רק קובע כללים למי שמעוניין לקבל מהמשרד תשלום עבור הנחות לנשים עובדות. כמו כן משרד התמ"ת דואג למבנה ראוי לטובת המעון. לכן יש לראות במוסדות ל"תפארת" את האחראים הבלעדיים להפעלת המעון.

ביחס למעמד המזכירה של מוסדות ל"תפארת" היא כאשה הנושאת ונותנת בתוך הבית (שו"ע חו"מ סימן סב) המוסמכת לפעול בשם המוסדות.

מי נושא בתוצאות ביטול ההנחות ע"י משרד התמ"ת?

יש לראות בהתקשרות בין הצדדים חוזה עבודה לכל דבר כאשר הורי הילדה הם המעסיק , ומוסדות ל"תפארת" הם נותני השירות לילדים במסגרת המעון. לאור זאת יש לבחון את ביטול ההנחה על ידי משרד התמ"ת, מברור שנעשה עולה כי ההוראה החדשה שלא לתת שלוש הנחות במקביל, נמצאת במערכת כבר מתחילת השנה. דהיינו אם המוסד היה מברר היטב אזי בזמן הרישום היה מוסר נתוני אמת להורים. אומנם גם אם ההורים היו מבררים היו מגיעים לאותו מידע אך האחריות לבדיקת התקפות של ההנחה מוטלת על מוסדות ל"תפארת" משום שבהלכות שכירות פועלים נאמר (שו"ע חו"מ שלד, א):

השוכר את הפועל להשקות השדה מזה הנהר ופסק הנהר בחצי היום אם אין דרכו להפסיק או אפילו שדרכו לפסוק והפועל יודע דרך הנהר פסידא דפועל. 

הביאור הוא שכל מידע שהיה רק על אחד מהצדדים לברר ולא עשה כן – הוא נושא באחריות. אף בענייננו מוסדות ל"תפארת" אמורים לשאת באחריות לביטול הנחה. לאור נסיונו צריך המוסד לצפות מצבים כאלו, מה שאין כן ההורים שמבחינתם אין חשש סביר לביטול הנחה ידועה. 

משמעות החוזה

אולם, נראה כי יש לפטור את הנתבעת מלשאת באחריות לביטול ההנחה, לאור החוזה שנחתם בין הצדדים. בחוזה שנחתם בין הצדדים בסעיף 23 נכתב: 

בכל מקרה של מחלוקת – התקנות של משרד התמ"ת קובעות. 

כלומר, היה תנאי ברור עם ההורים כי תנאי התשלום יהיו ע"פ תקנות משרד התמ"ת, הדבר מוזכר כמה פעמים לאורך החוזה. לכן נראה שהמובן של סעיף זה רחב והוא בא להוסיף התניה לכל סיכומי השכר שהשכר יקבע על פי הגדרות משרד התמ"ת וכל ההנחות מותנות בהגדרות של משרד התמ"ת. 

לאור זאת יש לקבל את טענת הנתבע ולבטל את ההנחה שנתנה למפרע. 

לפיכך מוסדות ל"תפארת" זכאים לעכב 2400 ₪ עבור שכר למעון לשנת תשע"ג. 

ו. תרעומת

למרות המסקנה הקודמת שההנחה בטלה למפרע, אין בכך להקהות מהרשלנות של מוסדות ל"תפארת" וכך נאמר (שו"ע חו"מ שלג,א): 

השוכר את הפועלים והטעו את בעה"ב או בעל הבית הטעה אותם אין להם זה על זה אלא תרעומת. 

עניין זה של תרעומת אין לו ביטוי ממוני אך יש לתובעים סיבה מוצדקת להתרעם על המוסד שהתרשל ולצפות שיפייסו אותם.

1. מוסדות ל"תפארת" רשאים לעכב 2400 ש'ח מדמי הפקדון לטובת פרעון ההנחה שבוטלה.

2. יש להחזיר מדמי הפקדון סך של 3000₪ לתובעת בתוך עשרה ימים עד כ"ב תמוז תשע"ג.

3. יש לתובעת "תרעומת" על מוסדות ל"תפארת" מחמת שלא הודיעו מתחילת השנה על ביטול ההנחות של משרד התמ"ת מראש.

תגיות