בס"ד


מס. סידורי:2354

אחריות על העלמות סחורה של שותפות שפורקה

שם בית דין:שערי הלכה ומשפט
דיינים:
הרב פרץ עובדיה
הרב חלמיש יצחק
הרב מן שמעון אלעזר
תקציר:
בפסק הראשון בנידון, במסגרת פירוק שותפות, חוייב צד ג' לשלם עבור חלקו בסחורה וכן לדאוג למכירת הסחורה כולל תשלומים נלווים. הסחורה נעלמה. צד ג' טוען שהסחורה נמכרה על ידי בעלי המחסנים עקב אי תשלום דמי השכירות. התובעים אינם יודעים מה עלה בגורל הסחורה. התובעים תובעים את חלקם בסחורה וכן את החזר המע"מ.
פסק הדין:
בית הדין חייב את צד ג' בסכום מסוים מתוך שווי הסחורה בין היתר משום פדיון שבועה. את צד ד' חייב בית הדין בהחזר המע"מ.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: י"ד סיון תשע"ט

בנידון זה ניתנו שני פסקים קודמים. לפסק הדין הראשון לחץ כאן. לפסק הדין השני לחץ כאן.

החלטה נוספת מתאריך י״ד סיון תשע״ט 17/06/2019

לאחר שהיה דיון שלישי בתאריך במעמד הצדדים: ז׳ אייר תשע״ט 12/05/2019

נושא הדיון: העלמת הסחורה, ותביעה על זיכוי המע״מ.

תיאור העובדות:

בעניין העלמת הסחורה, התברר שהסחורה כבר לא נמצאת במחסן, ולטענת הנתבע צד ג', הסחורה נמכרה לעזה תמורת עשרים אלף שקלים, שאותה קיבל בעל המחסן, היות שלא שילמו לו את מלוא מחיר השכירות. לעומת זאת, התובעים לא יודעים מה באמת אירע עם הסחורה, והם רואים את הנתבע אחראי על כל הסחורה.

בית הדין חקר את הצדדים כדי להגיע לאמיתות העניין: אך עדיין נשאר הדבר בספק.

בנוסף לזה, היות שהסחורה כבר לא קיימת, תובעים השותפים צד א' וצד ב', שעל צד ד' להחזיר להם את חלקם במה שהזדכה במע״מ. לכן פסק הדין כדלהלן:

פסק דין:

א.      הנתבע, צד ג', עליו לשלם 50,000 ₪ על שווי הסחורה שנעלמה, סכום זה יתחלק בין שני השותפים, דהיינו 25,000 ₪ לצד א', ו25,000 ₪ לצד ב'.

סכום זה יחולק לחמשה תשלומים שווים, שמועד פירעונם הוא תוך חודש מקבלת פסק דין זה.

חיוב זה הוא שהוטל על הנתבע, מכיוון שיש כמה צדדים לחיוב בדין זה, וביניהם דמי פדיון שבועה.

על פסק דין א. ניתנת אפשרות לערער לבי״ד לערעורים שע״י בית הדין חוקת משפט. במידה ויהיה ערעור, בית הדין לערעורים ידון מחדש על הסכום שמחייבים את צד ג', ויתכן שבית הדין לערעורים יפטור אותו לגמרי או יחייב אותו סכום גדול יותר מפסק דין זה. האפשרות לערער היא תוך שבוע ימים מקבלת פסק הדין, לאחר שבוע לא תינתן אפשרות לערר כלל.

יש לציין שהאפשרות לעירור היא רק על הפסק בסעיף א', ולא תינתן אפשרות ערעור על שאר פסקי בית הדין בנדון זה.

ב.      השותף צד ד', עליו לשלם לשותפים את סכום ההזדכות של המע״מ, לפי חלק השותפות.

דהיינו: סכום המע״מ הכולל הוא 62,900 ₪ לחלק ל- 4 15,725 לכל אחד מהשותפים, לכן על צד ד' לשלם 15,725 ₪ לצד א', וכן 15,725 ₪ לצד ב'. סכום זה ישולם בחמשה תשלומים, לכל אחד, סכום כל תשלום 3,145 ₪ שמועד פירעונם, מתחיל מסוף שלושים יום, מיום

קבלת פסק דין זה. את תשלומים אלו, על צד ד' לתת לצדדים במזומן או בצ׳ק, ולא ידרוש עבורם חשבונית.

ג.       בית הדין מבקש מהצדדים לנהוג כבוד אחד בשני: ואין בית הדין רואה את צד ג' אשם באי מכירת הסחורה לפחות בשלב הראשון:

ועל זה באנו על החתום: בתאריך יד סיון תשע״ט 17/06/2019

אב״ד                            דיין                               דיין

הרב עובדיה פרץ          הרב יצחק חלמיש        הרב שמעון אלעזר מן


בנידון זה ניתנו שני פסקים קודמים. לפסק הדין הראשון לחץ כאןלפסק הדין השני לחץ כאן.

תגיות