בס"ד


מס. סידורי:2352

בקשה לפריסת תשלום עקב מצב כלכלי ירוד

שם בית דין:שערי הלכה ומשפט
דיינים:
הרב פרץ עובדיה
הרב חלמיש יצחק
הרב מן שמעון אלעזר
תקציר:
צד ג' חוייב בפסק דין קודם לשלם לצדדים א' וב' במסגרת פירוק שותפות. לאחר שביצע חלק מהתשלומים צד ג' מבקש מבית הדין לפרוס את התשלומים כיוון שמצבו הכלכלי אינו מאפשר פרעון מיידי של כל הסכומים שחוייב. צד ג' הביא מסמכים המאששים את טענותיו.
פסק הדין:
בית הדין פרס את התשלומים המוטלים על צד ג' והתנה את הפריסה בעמידה בכל תשלומי הפריסה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ז' שבט תשע"ט

פסק זה ניתן בהמשך לפסק הראשון בנידון. לפסק הראשון לחץ כאן. בנוסף, בהמשך לפסק ניתן פסק דין נוסף. לפסק הנוסף לחץ כאן.

החלטה נוספת מתאריך ז' שבט תשע"ט 13/01/2019

בהמשך להחלטה הקודמת, לאחר שקיבלנו בקשה מהנתבע, לפרוס לו את החוב לתשלומים, כדי שיוכל לעמוד בהם.

וזאת לאחר שצירף לבקשתו מסמכים, של דפי חשבון ודפי ויזה שלו ושל אשתו, תלושי משכורת של אשתו, ודו״ח שנתי שלו. ולאחר שביה״ד עיין במסמכים וכן לאחר שביה״ד ביקש מסמכים מקוריים, והנתבע הציג אותם לביה״ד, ולאחר שביה״ד שקל את הבקשה.

וכן לאחר ששילם עשר אלף שקלים, לצד א'.

החלטה

1.       על הנתבע צד ג', לשלם עשר אלף שקלים 10,000 ₪ לצד ב' תוך שבוע מקבלת פסק הדין.

2.       ביה״ד מחליט, לקבל את בקשת הנתבע, לפרוס את יתר החוב בסה״כ ארבעים ושש אלף שמונה מאות וחמשים שקלים [46,850 ₪], לתשלומים, של תשלום חודשי בסך של ששת אלפים ש״ח, [6,000 ₪] דהיינו לכל אחד מהתובעים סך של שלשת אלפים שקלים, [3,000 ₪] לכל חודש, וזאת עד למכירת הסחורה שאז יצטרך לשלם את כל הסכום בפעם אחת.

3.       הסדר זה, יתבצע ע״י מסירת צ׳קים, מהנתבע צד ג', לכל אחד מהתובעים, דהיינו: לצד א' : 15 צקים על סך, שלוש אלף שקלים [3000 ₪] ועוד צ׳ק נוסף על סך, אלף שמונה מאות וחמשים שקלים [1850 ₪] תשלומים אלו יפרסו לזמן של 16 חודשים, דהיינו שבחודש ה-16 ישולם הצי׳ק של 1850 ₪ הסדר התשלומים יתחיל מחודש 02/2019.

4.       וכן לצד ב': 15 צקים על סך, שלוש אלף שקלים [3000 ₪] ועוד צ׳ק נוסף על סך, אלף שמונה מאות וחמשים שקלים [1850 ₪] תשלומים אלו יפרסו לזמן של 16 חודשים, דהיינו שבחודש ה-16 ישולם הצי׳ק של 1850 ₪ הסדר התשלומים יתחיל מחודש 02/2019.

5.       את הצ'קים יש לתת לנתבעים תוך שבעה ימים מקבלת פסק הדין:

6.       ביה״ד מאפשר לתובעים לעשות הערת אזהרה בטאבו על דירת הנתבע, בסכום של החוב עד למועד פרעון של החוב.

הסדר תשלומים אלו הוא בהסכמת הנתבע, ואם לא יעמוד בהסדר זה, ביה״ד מורה לשלם כפי החלטה הקודמת, דהיינו לשלם בפעם אחת את כל הסכום לתובעים.

החלטה זו נתנה לפי הנתונים שהוצגו בפני ביה״ד:

הבוררים לא מושכים ידיהם מהבוררות:

ועל זה באנו על החתום: בתאריך ז׳ שבט תשע״ט 13/01/2019

אב״ד                           דיין                              דיין

הרב עובדיה פרץ          הרב יצחק חלמיש        הרב שמעון אלעזר מן


פסק זה ניתן בהמשך לפסק הראשון בנידון. לפסק הראשון לחץ כאן. בנוסף, בהמשך לפסק ניתן פסק דין נוסף. לפסק הנוסף לחץ כאן.

תגיות