בס"ד


מס. סידורי:2350

פירוק שותפות בקניית סחורה

שם בית דין:שערי הלכה ומשפט
דיינים:
הרב פרץ עובדיה
הרב חלמיש יצחק
הרב מן שמעון אלעזר
תקציר:
צד ג' השתתף עם צד א', צד ב' וצד ג' ברכישת סחורה. צד ג' לא שילם את חלקו.
פסק הדין:
בית הדין פסק לפרק את השותפות באופן הבא: על צד ג' לשלם לצדדים א' וב' את חלקו בסחורה ומעתה הוא יהיה האחראי על הסחורה ומכירתה וכן על ההוצאות הנלוות ובסיום המכירה יקבל את שכרו ויחלק את הסכום שיתקבל בין השותפים.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ז' כסלו תשע"ט

בהמשך לפסק זה ניתנו שני פסקי דין נוספים. לפסק השני לחץ כאן. לפסק השלישי לחץ כאן.

אור לח׳ כסלו תשע״ט 15/11/2018

בפני כבוד הדיינים:

אב״ד הרב עובדיה פרץ: דיין הרב יצחק חלמיש: דיין הרב שמעון אלעזר מן:

באו לפנינו הצדדים:

לדיון ראשון: בתאריך אור לכ״ד חשון תשע״ט 1/11/2018

לדיון שני: בתאריך אור לח׳ כסלו תשע״ט 15/11/2018

לדיון שלישי: בתאריך ז׳ אייר תשע״ט 12/05/2019

צד א': [תובע]

צד ב': [תובע]

צד ג': [נתבע]

צד ד': [שותף]

לאחר שהצדדים חתמו בוררות וקבלו קנין בפנינו כדין:

הנדון:

שותפות שעשו ביניהם, וכל המסתעף:

החלטה

לאחר שמיעת הטענות של הצדדים בארוכה בשני דיונים:

הוחלט ע״י בית הדין לטובת הצדדים ובעיקר לטובתו של צד ג'.

א.     כעת השותפות מתפרקת, לכן כל הסחורה שנקנתה, תעבור לאחריות הבלעדית של צד ג', והוא אמור לטפל בה, במכירתה, ולשלם את כל ההוצאות הנלוות והקשורות לסחורה זו. ויקזז את ההוצאות מתוך מכירת הסחורה עצמה. וביה״ד עוד ידון מה יגיע לחלקו בהוצאות וטירחא, וכמה סכום יצטרך לשלם לצדדים בנוסף לסכום דלהלן:

ב.      מאחר שהוסכם בעת השתתפות הצדדים שכל ארבעת הצדדים ישלמו חלקם שווה בשווה, והיות שצד ג' לא שילם את כל חלקו בשותפות ולכן עליו לשלם את ההפרש של התשלום לצדדים: צד א', וצד ב'. כדי שהשותפות תהיה שווה בשווה.

ומאחר שהעלות של ההוצאות, בעת עשיית העיסקה והפעלתה, היא 456,600 ₪ לפי הפירוט דלהלן: 370,000 ₪ פלוס מע״מ שזה 432,900 ₪ עלות קניית הסחורה, ועוד 11,700 ₪ אחסנה, ועוד 10,000 ₪ הובלה, ועוד 2,000 ₪ שמירה. סה״כ שווה 456,600 ₪.

לחלק ל4 יוצא 114,150 ₪ חלקו של כל אחד בעיסקה, בשלב הזה.

להוריד מהסכום של 171,000 ₪ ששילמו הצדדים צד א' וצד ב', את הסכום שהיו צריכים לשלם שהוא 114,150 ש״ח לכן: על צד ג', להחזיר לצד ב' 56,850 ₪ ולצד א' 56,850 ₪.

התשלום יתבצע עד לתאריך: 9/12/2018 א׳ טבת תשע״ט

בנוסף להחלטה דלעיל: אם הסחורה תמכר בפחות ממה שנקנתה, הפרשים של המע״מ יתחלקו בין כל השותפים שווה בשווה.

הבוררים לא מושכים את ידיהם מהבוררות.

ועל זה באנו על החתום: בתאריך אור לח׳ כסלו תשע״ט 15/11/2018

אב״ד                             דיין                                 דיין

הרב עובדיה פרץ          הרב יצחק חלמיש        הרב שמעון אלעזר מן


בהמשך לפסק זה ניתנו שני פסקי דין נוספים. לפסק השני לחץ כאןלפסק השלישי לחץ כאן.

תגיות