בס"ד


מס. סידורי:2312

תביעת חברה להקמת אתרי אינטרנט

שם בית דין:ארץ חמדה גזית פתח תקווה
דיינים:
הרב בלס יהונתן
הרב כהן ציון
הרב רוזנפלד דניאל
תקציר:
התובעת היא חברה שעוסקת בהקמת אתרי אינטרנט, וקידומם, היא התבקשה על ידי הנתבעת שהיא חברת תיירות ונופש להקים עבורה אתר אינטרנט, לאחר שעבדה, היא תובעת את שכרה, לטענת הנתבעת האתר לא הוקם לפי החוזה, וחסרים בו דברים.
פסק הדין:
הנתבעת תשלם לתובעת 6,365 ש"ח עבור השלמת התשלום לבניית האתר, ו- 250 ש"ח עבור השתתפות באגרת בית הדין.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך:

בס"ד                                                                                                   

כ"ט בתשרי תשע"ט

8 באוקטובר 2018

תיק מס' 78062

פסק דין

בעניין שבין:

התובעת

חברה להקמת אתרי אינטרנט

הנתבעת

חברת נופש ותיירות

א.    רקע ועובדות מוסכמות

התובעת היא חברה העוסקת בהקמת אתרי אינטרנט, מיתוג עסקי וקידום אתרים. לצורך הנוחות, מנכ"ל התובעת יכונה להלן "התובע". הנתבעת היא חברה העוסקת בשיווק חבילות נופש.

בין הצדדים נחתם חוזה ב – 23/8/17 למניינם. התובע התחייב להקים אתר עבור הנתבעת לפי מפרט שהוא חלק מהחוזה. בחוזה, תחת הכותרת "לוחות הזמנים" כתוב: "עד 21 ימי עבודה". תחת הכותרת "הערות" כתוב, בין השאר: "על הלקוח לשלוח את כל החומרים המבוקשים לפרויקט עוד לפני תחילת העבודה".

על פי החוזה, תמורת הקמת האתר התחייבה הנתבעת לשלם 9,500 ₪ בתוספת מע"מ, סה"כ 11,115 ₪. עם חתימת החוזה הנתבעת שילמה לתובע 4,750 ₪ כמקדמה, וקיבלה חשבונית מהתובע.

ב.     תביעות וטענות הצדדים

התובע טוען שהוא מילא אחרי התחייבויותיו לפי החוזה ולכן מגיע לו 6,365 ₪ להשלמת הסכום של 11,115₪ (9500 ₪ + מע"מ). בנוסף, התובע טוען שהנתבעת חייבת לו עוד 24,000 ₪ בתוספת מע"מ, (28,080 ₪). סכום זה שהוא 2,000 ₪ לחודש מוזכר בחוזה כ"תשלום לגוגל בעבור הקמפיין הממומן (המלצה שלנו)".

לגבי התביעה השנייה על הקמפיין בגוגל, הנתבעת השיבה שבחוזה היא לא הזמינה קמפיין ממומן אלא רק את הקמת האתר. לכן גם אם התובע היה מקים את האתר כפי החוזה היא הייתה פטורה מתשלום זה. הקמפיין הממומן מוזכר בחוזה כהמלצה בלבד; היו בחוזה הצעות מסוגים שונים אך לא סומן איזו הצעות נתקבלו ואיזו לא נתקבלו, והחתימה של נציגת הנתבעת על החוזה הייתה על ההקמה ותו לא (סעיף 6 לכתב הגנה).

יתר על כן, לדברי הנתבעת התובע גם לא עמד בחוזה ולא הקים את האתר כמוסכם על פי המפרט שהוא חלק מההסכם. הוא גם לא הכין את האתר באנגלית כפי שסוכם בחוזה. כמו כן, התובע לא עמד בהתחייבות שלו לסיים את העבודה תוך 21 יום, דבר שהיה חשוב לנתבעת מכיוון שחלק גדול מההזמנות לנופש סקי בחורף מתקבלות בתקופת חגי תשרי ולא לאחר מכן (סעיף 8 יא שם). העובדה שהאתר לא עלה בזמן כפי שהובטח גרמה לנתבעת נזק (סעיף 8 יב שם). מסיבה זו הנתבעת תובעת את החזרת המקדמה שכבר שילמה לתובע.

בתגובה, הצביע התובע על כך שהתקופה של 21 ימי עבודה לה התחייב, שבסופה האתר היה חייב להיות מוכן, לא מתחילה לפי החוזה עד שהנתבעת שולחת לו "את כל החומרים המבוקשים לפרויקט". לדבריו הנתבעת לא שלחה לו את כל החומרים האלה עד היום. את הסקיצה האחרונה הנתבעת לא אישרה עד לאחר תקופת חגי תשרי ב-16/10/17, וגם אישור זה לווה בהסתייגות. לא ניתן להתחיל בעבודה עד אישור הסקיצה. לא מתרגמים אתר לאנגלית עד שהמזמין מאשר את האתר בעברית, אישור שלא התקבל עד היום. האתר כפי שהוכן וכפי שהוא כיום, עולה על דרישות המפרט לו התחייב התובע. לדברי התובע המחיר בשוק שמשלמים עבור אתר כזה עולה על התמורה שנקבעה בחוזה.

בית הדין ביקש לבדוק האם הצדדים יוכלו להגיע להסכם ביניהם בכוחות עצמם. לצורך כך, הוצע לתובע לשלוח לנתבעת את האתר כפי שהוא היום כדי שהנתבעת תבחן אותו. התובע שלח את האתר לנתבעת ולאחר שבחנה את האתר היא הודיעה שהאתר עדיין אינו תואם את מה שהזמינה ושסוכם בחוזה. היא הביעה נכונות לפשרה בסכום שהוא מעט פחות מהתמורה הקבועה בחוזה אך זאת רק לאחר השלמת האתר. התובע דחה הצעה זו בטענה שהאתר טוב יותר ממה שדורש המפרט ואין סיבה שיקבל פחות מהמחיר הנמוך הנקוב בחוזה.

ג.      נושאים לבירור

א.      האם התובע הפר את החוזה בכך שלא סיים את הקמת האתר תוך 21 יום מחתימת החוזה?

ב.      האם התובע הפר את החוזה בכך שהאתר באנגלית טרם הוכן?

ג.        האם התובע גרם נזק לנתבעת בעיכוב העלאת האתר עד לאחר החגים?

ד.      האם האתר עומד במפרט שבחוזה?

ה.      האם הנתבעת התחייבה לשלם לתובע תשלום חודשי עבור קמפיין בגוגל?

 

ד.     דיון

א.      החוזה מורה שהתובע היה צריך להשלים את בניית האתר תוך 21 יום. אולם תקופה זו מתחילה רק לאחר קבלת החומרים מהנתבעת, וכלשון החוזה שהנתבעת אחראית "לשלוח את כל החומרים המבוקשים לפרויקט עוד לפני תחילת העבודה". לא זו בלבד שהחומרים במלואם לא נתקבלו, אלא שהנתבעת הטילה את האחריות להשגת תמונות וחומרים אחרים על התובע (נספחים ו' ו-ז' שצורפו לכתב ההגנה) תוך התעלמות מאחריותה הנ"ל.

בנוסף, הנתבעת לא אישרה סקיצה סופית עד אמצע אוקטובר. ב-15 באוקטובר 2017 (כ"ז תשרי תשע"ח – חמישה ימים לאחר תום החגים) התובע שלח הודעת ווטסאפ לנתבעת: "צהרים טובים. מזכיר לך שאנחנו ממתינים להערות שלכם על הסקיצה החדשה שהעברתי לפני החג". התובע מודה שלמחרת הוא קיבל מהנתבעת אישור עקרוני לסקיצה החדשה. לדבריו גם אישור זה ל?וה בהסתייגות. לא עברו 21 יום מתאריך אישור זה עד סיום העבודה עלה אתר בעברית. מחילופי המסרים שהועברו בין הצדדים מחתימת החוזה ועד אוקטובר התרשמנו גם שהתובע אינו אשם בעיכוב באישור הסקיצה.

ב.      מקובל בענף שלא מתרגמים אתר מעברית לשפה אחרת עד שמקבלים אישור על האתר בעברית. אישור כזה לא התקבל מהנתבעת עד היום.

ג.        לאור הנ"ל איננו מוצאים תמיכה לכך שהתובעת היא האחראית לעיכוב בהעלאת האתר.

ד.      ממילא איננו צריכים לדון האם נגרם לנתבעת נזק מהעיכוב בהעלאת האתר. בנוסף, התובעת הודתה שהאתר הישן שלה עדיין פעיל וזמין וניתן להגיע אליה דרכו.

ה.      הנתבעת לא הגישה ראיות לטענה שהתובע לא עמד במפרט (מלבד האנגלית והעיכוב בזמן). לעומת זאת התובע הצביע על התכונות באתר הממלאות את הדרישות האלו. בדיקתנו העלתה שאכן דרישות אלו מולאו, וכי המחיר הנקוב בחוזה איננו חריג לאתר ברמה זו.

ו.        לגבי התביעה על הקמפיין בגוגל: בחוזה החתום לא סומנה הסכמה של הנתבעת להמלצת התובעים לניהול קמפיין בגוגל, ולכן התביעה בסעיף זה נדחית.

ז.       הוצאות משפט: הנוהל הרגיל ברשת ארץ חמדה גזית הוא שכאשר שני הצדדים מתנהלים בצורה נאותה במהלך הדיון המשפטי, אזי כל צד נושא בהוצאותיו, ושני הצדדים נושאים יחד בהוצאות בית הדין. לא מצאנו סיבה מיוחדת לחרוג מנוהל זה, ולכן אגרת בית הדין תחולק בשווה בין שני הצדדים. לפיכך, על הנתבעת לשלם לתובעת 250 ₪ עבור מחצית מאגרת בית הדין (סך האגרה 500 ₪).

ה.    החלטות:

א.      הנתבעת תשלם לתובעת 6,365 ₪ עבור השלמת התשלום לבניית האתר. וכן 250 ₪ עבור השתתפות באגרת בית הדין. סה"כ תשלם הנתבעת לתובעת, 6615 ש"ח תוך 30 יום מהמועד הנקוב על גבי פסק דין זה.

ב.      (1) התובעת תעביר לנתבעת את האתר שהכינה כפי שהוא הוצג לבית הדין יחד עם שמות של בעלי מקצוע שיוכלו לפעול (בתשלום) לאחסונו.

(2)     האתר יועבר בתוך שלושה ימי עבודה מקבלת התשלום המלא מהנתבעת.

(3)     אם תוך שבוע ממתן פסק דין זה הנתבעת תבקש מהתובעת לתרגם את האתר לאנגלית כפי שהוא, ללא שינויים, אזי על התובעת לתרגמו ללא תוספת תשלום, ולהעביר את התרגום לנתבעת. העברת התרגום תתבצע תוך 14 ימי עבודה מיום העברת התשלום שנקבע בסעיף א.

(4)     התובעת איננה חייבת להוסיף לאתר דברים מעבר למה שנדרש ממנה במפורש בסקיצה שאושרה (למען הסר ספק: התובעת אינה חייבת להוסיף דברים שעל פי החוזה הנתבעת הייתה רשאית לבקש, אך לא נכללו בסקיצה שאושרה).

ג.        (1) אם לדעת הנתבעת התובעת לא העבירה לה את מה שהיה עליה להעביר כאמור בסעיף ב הנ"ל, או אם הנתבעת תגלה תוך הפעלת האתר פגמים במה שהועבר, היא רשאית לפנות לתובעת בתוך 21 יום ממועד מסירת החומרים אליה ולבקש שהדברים יתוקנו.

(2)     על התובעת לתקן את הדרוש תיקון בתוך 14 ימי עבודה ממועד הבקשה.

(3)     היה והתובעת לא תסכים לתקן את הדרוש תיקון, הנתבעת תוכל לפנות לבית הדין ולבקש לחייב את התובעת למלא את המוטל עליה ולעמוד באחריות למוצר שסיפקה כפי המקובל.

ד.      התביעה לתשלום 28,080 ₪ עבור הקמפיין הממומן בגוגל נדחית.

ה.      בית הדין דורש מהצדדים לשמור על לשון מתורבתת השומרת על כבודו של הצד השני בכל תקשורת ביניהם.

ו.        ניתן לערער על פסק הדין בתוך 30 יום המועד הנקוב על גביו.

בזאת באנו על החתום

היום כ"ט בתשרי תשע"ט , 8 באוקטובר 2018

 

_________________

_______________________

_______________________

הרב ציון כהן

הרב יהונתן בלס, אב"ד

הרב דניאל רוזנפלד