בס"ד


מס. סידורי:220

אי בהירות בחוזה

שם בית דין:מצפה יריחו
דיינים:
הרב קרויזר יהודה
הרב פז ברוך
תקציר:
א' קבל מיישוב מבנים ושטח לצורך הקמת צרכניה. כעבור זמן הוסיף ונתן לו היישוב שטח לבניית צרכניה חדשה והתנה זאת בכך שיחזיר את המבנים שקבל בעבר. א' החזיר את המבנים ולא את השטח. היישוב תובע מא' את השטח שקבל. א' טוען שההסכם היה שיחזיר את המבנים ולא את השטח.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי היישוב מוחזק בשטח ולכן על א' להחזיר את השטח ליישוב.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך:

הנדון

הנתבע קיבל זכיון על שתי אשקוביות בישוב למכולת, הוא עשה והצליח ובמשך השנים השקיע והוסיף למכולת ברשות המזכירויות של אז שטח משמעותי מעבר לשתי האשקוביות המקוריות. לפני בערך 8 שנים הנתבע ביקש מן הישוב שטח לבנות עליו צרכניה חדשה, הישוב העביר לנתבע שטח זה אבל התנה שעל הנתבע לפנות "מבנה הצרכניה הישנה ולהחזירה לישוב" הנתבע החזיר את שתי האשקוביות לישוב אבל לא החזיר השטח הנוסף שהוסיף. הישוב תובע עכשיו החזר השטח הנוסף והנתבע טוען שהשטח הזה הוא שלו בגלל שהוא קיבל זכיון על הקרקע לפתח אותו בעצמו ולכן זה לא כלול בהתחייבות שלו על פי החוזה.

פסק

בנוסח החוזה יש אי בהירות. מצד א' נאמר שהנתבע צריך לפנות את "מבנה הצרכניה הישנה" שכולל גם החלק הנוסף שהרי הכל נכלל במונח "מבנה הצרכניה הישנה" ומאידך כתוב שהוא צריך "להחזיר" אותו לישוב. המלה "להחזיר" משמעותה שצריך להחזיר המבנה שקיבל, וזה נכון רק לאשקוביות שקיבל המבנה שלהן מה שלא נכון בקשר לשטח הנוסף שקיבל בלי מבנה. והואיל ויש ספק בכוונת החוזה חוזרים לכלל המוציא מחבירו עליו הראיה, והואיל וקרקע בחזקת בעליה עומדת נראה שהישוב מוחזק בנדון דידן, ולכן הנתבע צריך להחזיר הקרקע לישוב ואע"פ שהישוב אינו הבעלים של הקרקע אבל הואיל וקיבל בר רשות על הקרקע והוא הריבון והמנהל של הקרקע, נראה שהוא מוחזק.

מיהו הישוב צריך לשלם בעבור הבניה שבוצעה במקום. ויש לעיין כמה הישוב צריך לשלם בגלל שיש עדיין תיק תלוי ועומד באותו ענין עצמו בין פלוני והנתבע בדו"ד שביניהם. ולכן אם התשלום יהיה למעשה ניתן דעתנו לברר את החיובים הנ"ל בעז"ה.

ויש גם לעיין בגורל השכירות ששולמה לנתבע בשנה שעברה ע"י השוכר במקום. ואם תהיה תביעה מעשית על הנ"ל ניתן דעתנו גם על כך.

החלטה

על הנתבע להחזיר השטח של הצרכניה הישנה לישוב.

על החתום:

הרב יהודה קרויזר, רב היישוב 

הרב ברוך פז

תגיות

סתירה בלשון השטר - חזר הדין "המוציא מחברו עליו הראיה" במסמכים - "להחזיר" סתירה בלשון המסמך - פירוש מצמצם במקרקעין - "בר רשות"