בס"ד


מס. סידורי:2193

מחיר סתם האם כולל מע"מ

שם בית דין:בית דין ירושלים לדיני ממונות ולבירור יוחסין
דיינים:
הרב לוין ברוך יצחק
הרב קצנלבוגן אליהו
הרב הרצברג חיים
תקציר:
אדם חתם חוזה עם קבלן, וכעת התעורר ויכוח ביניהם אם המחיר שנחתם כולל מע"מ או לא. בנוסף התעורר דיון לעניין זה שבעל הבית אמר לקבלן להסתלק, וטען שלא התכוון שיסתלק.
פסק הדין:
בית הדין מפשר בין הצדדים.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך:

ביה׳ד לעניני ממונות שע״י הרבנות הראשית לירושלים כרך ג עמ' עז-עח

בהרכב הדיינים: הרב ברוך יצחק לוין (זצ״ל), אב״ד; הרב אליהו קצנלבוגן שליט׳׳א; הרב חיים הרצברג שליט״א.

פס״ד בתביעה לתשלום מע

נושא הדיון

קבלן שיפוצים עשה עבודה אצל בעה״ב ע״פ חוזה שכתבו ביניהם וע״פ מחיר שהסכימו ביניהם. התעורר ויכוח האם המחיר כולל מע״מ או שאינו כולל מע״מ. הובאה חו״ד משפטית שסכום החוזה כולל מע״מ.

הצדדים לדיון

חוזה שנכתב בלי מע"מ אינו כולל מע"מ

לא הוכח כלל ועיקר לביה״ד שדוקא מקבל השירות היה זריז ושילם מע״מ למרות שיסוד חוב מע״מ מוטל על נותן השירות. מקובל עלינו כי הקבלן המשלים את השיפוצים וגם בעה״ב לא שלמו מע״מ, כמו שהוכח מהחוזה שנעשה בין בעה״ב לבין הקבלן הראשון (ולא מפי השופטים העליונים אנו חיים שבסכום החוזה כלול גם מע״מ).

כשאדם אומר לקבלן להסתלק אין זו הפרת חוזה

בנוגע מי הפר את החוזה, בזה כבר הסקנו בשם החת״ס חו״מ סי׳ ק״ל דאם אינו אומר בפני ב״ד ובפני עדים לך מעמדי אין זה אלא פטומי מילי בעלמא, ואין זה הפרת חוזה מצד בעה״ב, אבל מאידך גיסא מסופק אני אם זה נקרא הפרת החוזה מצד הקבלן במה שהפסיק את העבודה ע״י שגירש אותו, דאין הקבלן צריך לדעת את פסק החת״ס שאין זה אלא פטומי מילי בעלמא אם אינו אומר לו בפני ב״ד ובפני עדים.

לכן נראה שאין לביה״ד אלא לפשר ביניהם, על הנזקים שנגרם לבעה״ב שהיה מוכרח לשכור דירה. ובנוגע לריבית ששילם בעה״ב, אם זה היה ריבית אין בי״ד מזדקקים לזה כלל.

הרב ברוך יצחק לוין.


 

תגיות