בס"ד


מס. סידורי:1962

ישן על גבי מיץ ענבים

שם בית דין:חניכי הישיבות
דיינים:
הרב גרוס מרדכי
תקציר:
הניח מיץ ענבים תחת מיטתו, וחבירו ישן עליו, האם יש עליו חיוב ממון?
פסק הדין:
כיוון שזה נזק שאינו ניכר אין כאן חיוב בידי אדם. ויש לפוטרו גם בידי שמים כיוון שיש פוסקים שסוברים שהיין מותר בשתיה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ב' שבט תשס"ג

הניח מיץ ענבים תחת מטתו וישן ע"ז, לענין חיוב תשלומין

כבוד הבחור החשוב וכו׳ שליט״א, יושב באהלה של תורה בישיבה הקדושה והמפוארת וכו׳.

אחר מבוא הברכה והשלום.

בדבר שאלתך בארגז מיץ ענבים שבטעות הניחו תחת המטה וכו׳.

הנה גם אם נאסרו בשתיה ליכא בזה חיוב תשלומין מדין מזיק, כיון דהוי היזק שאינו ניכר דפטור בשוגג כנפסק בשו״ע חו״מ סי׳ שפה ס״א. וגם לפי״מ דכתב בשו״ת כת״ס חו״מ סי׳ כד דמ״מ איכא חיוב לצאת יד״ש כדין גרמא בנזיקין, ועי׳ שו״ת חכ״צ נוספות ס״י, מ״מ בזה דלא ברירא שנאסר באכילה כידוע דעת גדולי אחרונים המתירים כהשבות יעקב ח״ב סי׳ קה, שו״ת עין יצחק או״ח סי׳ כד, ושו״ת בית שלמה יור״ד סי׳ קפט וש״א. אמנם למעשה מחמירים בזה כמובא בחכמת אדם כלל סח ס״ד מרבינו הגר״א, ושו״ת בנין עולם או״ח סי׳ לג וש״א, אבל חיוב לשלם ממון אף יד״ש א״צ, כמבואר בנתה״מ דדין המע״ה בספיקות פוטרו אף מלצאת יד״ש. ובפרט דהיה חתום וצרור דבזה מתיר, בשו״ת התעוררות תשובה ח״א סי׳ כ׳ [וגם בזה מחמרינן כדאיתא בשו״ת רב פעלים ח״ב יור״ד סי׳ לג, אבל סגי לפוטרו מממון כנז׳].

ואף דמסתמא המיץ ענבים מיועד לקדש בו בשבת ויו״ט ובכה״ג איתא בבא״ח דאסור להדליק נר לשב״ק וחנוכה בשמן שהיה תחת המטה, דבמידי דמצוה אמרינן הקריבהו נא לפחתך, אמנם גם בזה מבואר בשו״ת עין יצחק שם ובנין עולם שם דהתירו לצאת באתרוג שהניחו תחת המטה כיון דשרי באכילה, דלא סבירא להו דהוי בגדר מאוס דהקריבהו נא לפחתך, וא״כ כשר נמי לקידוש. ואף ספיקא חדא דפלוגתא דרבותא סגי לפוטרו מדין מזיק כמבואר בגמ׳ ב״ק דף צט ע״ב דההיא מגרמותא, כ״ש בהצטרף הרבה ספיקות דפטור מלשלם.

ומעיקרא דדינא אף לישיבה שרי לקדש עליו, כידוע הוראת רבינו החזו״א זצ״ל באוכלין שהיו תחת המטה והורה לתתו לישיבה ולא להודיעם שהיה תחת המטה, והוא משום דס״ל דהוי כעניים, והוי נמי בכלל שומר מצוה לא ידע דבר רע בזכות מצות הצדקה, לא ינזקו. אמנם הוא רק אם דחיקא להו, אבל אם לא נצרכו להו בודאי עדיפא שלא ישתמשו בזה, ואפשר ליתן לענים.

מרדכי גרוס


תגיות