בס"ד


מס. סידורי:1952

תשלום שכר שכירות

שם בית דין:חניכי הישיבות
דיינים:
הרב גרוס מרדכי
תקציר:
אדם שילם לשליח להעביר לו יריעות. כאשר הגיע הליח למטוס לא נתנו לו להכניס למטוס. שאלתו האם עליו להחזיר את שכרו.
פסק הדין:
מסתפק האם האונס כאן נחשב אונס מחמת השליח או המשלח ולכן יש לפשר ביניהם.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ' אב תש"ס

שאלה:

בדבר מי שנתן יריעות ס״ת למי שנוסע לחו״ל באוירון, אמנם בהגיעו לשדה התעופה לא הסכימו העובדים להכניסו לתא המטען מחמת גודלו, והנותן שילם כבר שכר השליחות, האם צריך המקבל להחזירו.

תשובה:

הנה יעוי' סי' של״ה ס״ב ברמ״א, ודעת הנה״מ שם דבאונס שאירע לשליח אין בעה״ב צריך לשלם כלל אם לא נעשה שליחות ובאונס שנעשה לבעה״ב צריך לשלם, אף שלא נהנה, על מה שכבר עשה השליח, ופליג על דעת הסמ״ע שס״ל שא״צ לשלם גם כדהוי מחמת אונס דבעה״ב. ועי' תומים סי' ס״ו ס״ק ס״ה ובביאורים ס״ק קל״ז - ואפשר דהכא חשיבא כאונס שנגרם מחמת שניהם, ואפשר דבעה״ב השולח הו״ל לברורי טפי אם יקבלו מחמת גודלו, וחשיבא כגרמתו דילי'.

ולהכי לכאורה יש לפשר בתשלום דמי הטורח של הבאת היריעות לשדה התעופה, אמנם הוי דמים מועטים גרידא.

מרדכי גרוס

תגיות