בס"ד


מס. סידורי:1917

ערעור בבי"ד על החלטת בורר יחיד

שם בית דין:שערי משפט
דיינים:
הרב היילפרין מרדכי
הרב שפירא פנחס
הרב מאירס הלל
תקציר:
הנתבע בא לביה"ד לערער על החלטת הבורר ויש לו מספר טענות לגבי הליך הבוררות , וכן לגבי דרך קבלת הבורר על ידי שני הצדדים.
פסק הדין:
ניתן לבקש מבית דין לבדוק האם יש מקום להתערב בהחלטות הבורר. (ב)
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ו' אדר תשע"ו

סיכום התביעה:

פנה לבית הדין צד א' בתביעה כנגד צד ב', בענין חובות כספיים שנטל על עצמו לצורך עסק שניהלו במשותף (לטענתו). עוד הוא טוען, שצד ב' פנה להקים עסק דומה בעל שם דומה, באופן שפוגע בו שלא כדין התורה.

צד א' הנ"ל טוען מספר טענות קשות לגבי הליך הבוררות אשר התקיים בין שניהם אצל הרב... כבורר יחידי, וכן לגבי דרך קבלת הבורר על ידי שני הצדדים.

עוד מספר צד א' כי בשל העובדה שהבורר הנ"ל משמש כרב חשוב במקומו, לכן הינו מתקשה בקבלת סעד מבית דין במקומו.

סיכום החלטת בית הדין:

א. מבלי להיכנס לשאלת אמיתותן של הטענות, הרי שטענות אלו מחייבות הושבת בית דין של שלושה ע"מ שידונו בין הצדדים, בבית דין הקבוע לציבור או לחילופין בדרך של זבל"א.

יובהר, שלמרות שקבלת בורר – אם אכן נעשתה כדין – מחייבת את שני הצדדים [אמנם לא מדין מצוות חובת הציות לבית דין, אך מחמת ההתחייבות וההסכמה שבין הצדדים], אך בוודאי שניתנת רשות לכל צד לערער על החלטת הבורר בפני בית דין של שלושה, אשר ידונו האם עפ"י דין התוה"ק יש מקום להתערב בהחלטות הבורר.

ב. ומחמת שהמנהג הוא אשר הולכים אחר הנתבע, לכן רשאי צד ב' להחליט בעצמו באיזה בית דין קבוע ברצונו להתדיין, בין לגבי עצם תקינות הליך הבוררות, ובין לגבי כל שאר הטענות של צד א'. וכמו"כ ביכולתו לבחור בדרך של זבל"א.

לכן יש לחייב את צד ב' לבחור בבית דין קבוע או בבורר לצורך הרכבת הרכב (זבל"א) בתוך שלושים יום. ומן הסתם יקבל עליו את הוראת בית הדין. ובאם ח"ו לא יציית להוראת בית הדין, ייאלץ בית הדין לדון האם ליתן לצד א' היתר הליכה לערכאות.

פסק בית הדין:

על צד ב' להודיע למזכירות בית הדין שערי משפט בעיה"ק ירושלים, בתוך שלושים יום מיום קבלת מכתב זה, באיזה בית דין קבוע של ג' דיינים בוחר הוא להתדיין עם צד א', או לחילופין איזה בורר מטעמו הוא בוחר לצורך השתתפות בהליך של זבל"א לדון עם הנ"ל.

נאום מרדכי היילפרין, ראב"ד

נאום הלל מאירס, דיין

נאום פנחס שפירא, דיין

תגיות