בס"ד


מס. סידורי:1907

דין המסרב לחתום על שטר בוררות

שם בית דין:בית דין ירושלים לדיני ממונות ולבירור יוחסין
דיינים:
הרב לוין ברוך יצחק
הרב קצנלבוגן אליהו
הרב הרצברג חיים
תקציר:
אחד מבעלי הדין מסכים להגיע לדין תורה אך מסרב לחתום על שטר בוררות.
פסק הדין:
אדם זכאי לסרב לחתום על שטר בוררות אם לא קיבל על עצמו את בית הדין.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך:

ביה״ד לעניני ממונות שע״י הרבנות הראשית לירושלים כרך ג עמ' יג-יד

בהרכב הדיינים: הרב ברוך יצחק לוין(זצ״ל), אב״ד; הרב אליהו קצנלבוגן שליט״א; הרב חיים הרצברג שליט״א.

פס"ד במסרב לחתום על שטר בוררות

השאלה

אם אחד מבע״ד אומר שרוצה לעמוד לד״ת אלא שאינו רוצה לחתום על שטר בוררות, האם דינו כמסרב.

תשובה

מבואר בשו״ת נאות דשא סי׳ נ״א דיש לו דין מסרב, וכ״מ בשו״ת דברי חיים ח״ב חו״מ סימן ז׳ וט׳, וכ״כ בשו״ת שואל ומשיב מהד״ג ח״ג ס״ס קכ״ה, ובשו״ת רמ״ץ חו״מ סי׳ ו׳, והעיד שכן דנין. אבל שם הי׳ הנידון אחרי שבאו לד״ת לפני הב״ד שלא אבה שמעון ושות׳ לחתום על קאפראמיס כפי נמוסי דא״ה, אבל היה קנין סודר באוה״מ מב׳ הצדדים בח״י וברצונם, וכתב שם:

"והבל הביא בע״ד טענתו שרק על תנאי זה חתם א״ע על קאפראמיס, דהרי היה מחויב לחתום על קאפראמיס, אחרי שכבר בחר מרצונו בב״ד בכתב ובקנין באופן המועיל ביותר עפ״י דתה״ק".

אבל אם הזמינו אותם לד״ת עפ״י תביעת בע״ד אחד אין שום ראי׳ משו״ת הרמ״ץ דאם אינו רוצה לחתום על שטר בוררות שיחשב כמסרב.

אבל באמת כתב הסמ״ע חו״מ סי׳ ה׳ ס״ק ז׳ אין דנין בלילה, ובתשובת מור״ס סי׳ כ״ח כתוב דאם נתרצו שני הצדדים לדונם בלילה מותר לדונם, דלא גרע מקבלו עליהם קרוב או פסול וכו', ומשו״ה נוהגים לע״ע להקל לדון תחילת דין בלילה, דמאחר שבא לדין כששולחין אחריו הוה לי׳ כקבלוהו.

 הרב ברוך יצחק לוין

תגיות

הסכם בוררות - המסרב לחתום על הסכם בוררות אם דינו כסרבן