בס"ד


מס. סידורי:1893

תביעת ת"ח בבי"ד חשוב

שם בית דין:שערי שלום
דיינים:
הרב שפירא פנחס
הרב מאירס הלל
הרב רוזנבלט יצחק זאב
תקציר:
לביה"ד הגיע תביעה כנגד ת"ח חשוב.
פסק הדין:
לא ניתן לתובעו אלא בבי"ד חשוב שבדור.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ג' חשון תשע"ח

הנהגה למעשה במקרה של נתבע גדול בתורה

החלטה

מכיון שנודע לבית הדין כי הנתבע הינו ת"ח נודע בשערים, לפיכך עפ"י הנפסק בשו"ע (חו"מ סי' ז' סעיף ו') הרי שעל התובע להפנות תביעתו לאחד מבתי דין החשובים שבדור, כגון בד"צ העדה החרדית בירושלים.

וע"ז באעה"ח

נאום פנחס שפירא (-)

נאום יצחק זאב רוזנבלט (-)

נאום הלל מאירס (-)

 

תגיות

סימן ז - סעיף ו כשהתובע או הנתבע הם מגדולי העיר במקום - בת"ח - הולכים לב"ד חשוב שבדור