בס"ד


מס. סידורי:1882

תביעה בשני בתי דין

שם בית דין:שערי שלום
דיינים:
תקציר:
הגיעה פנייה לבית הדין שלאחר בירור נודע שתביעה זו הופנתה לעוד בי"ד.
פסק הדין:
מזכירות בית הדין כתבו בשם הדיינים שלא ניתן לנהל תביעה במקביל לבי"ד אחר.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ה תשרי תשע"ח

האם התובע יכול לתבוע במקביל בשני בתי דין שונים

לכבוד הגב' ד.מ.ר. שתחי'

הנידון: תשובה לפנייתך מיום י"ד בתשרי תשע"ח

בשם הדיינים, הננו מתכבדים להשיבך כדלקמן:

מכיון שמהחומר שצירפת לפנייתך עולה לכאו' כי הגשת תביעת גירושין ברבנות, ע"כ עלייך להחליט היכן בדעתך לנהל הליכים בעניין תביעה זו, וזאת מאחר שלא ניתן לנהל הליכים מקבילים בו זמנית בשני מקומות.

הבד"צ רואה לעצמו חובה להביא לידיעתך את דברי מרן פוסק הדור בעל השבט הלוי זצ"ל (מתוך הסכמה שכתב לספר משפטי ישראל בחודש אלול תשע"ג), שכתב:

"חובה על הנצרכים לכך, ללכת רק לבי"ד שאינו מושפע כלל מפסקי הערכאות, ואף אם כרוך בזה שלצורך הרישום בשלטונות יצטרכו גט נוסף".

בכבוד רב

מזכירות בית הדין

תגיות