בס"ד


מס. סידורי:1818

קנה רכב עם פגמים

שם בית דין:עלי
דיינים:
הרב קשתיאל אליעזר
הרב ישועה אילן
הרב סדן יהודה
תקציר:
התובע קנה רכב ולקחו למוסך שם גילה שיש לעשות בו מספר תיקונים, וטענתו של המוכר לשלם על התיקון. המוכר טוען, א- הקונה לא בדק את הרכב לפני הקנייה אף שהצעתי לו. ב- פגמים אלו לא מונעים מהשימוש ברכב, והם סביר שהיו פגמים אלו בסכום שהוא שילם .
פסק הדין:
בית הדין עיין באופי התקלות ועלותם והכריע שהם נחשבים כמום סביר למחיר אותו שילם הקונה ולכן טענת הקונה נדחתה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: א' חשון תשע"ט


מקרה וטענות

נ' (התובע) קנה רכב מי' (הנתבע) ב 6200 ₪. מספר ימים לאחר הקניה הביא נ' את הרכב למוסך וגילה שישנם תיקונים בעלות של 1800 ₪ שיש לבצע ברכב. הוא תובע סכום זה מי' משום שהמוכר הטעה אותו שהרכב תקין.

י' טוען שהוא הציע לנ' לבדוק את האוטו לפני הקניה, ונ' לא עשה זאת. בנוסף, התקלות אינן קריטיות וניתן לנסוע ברכב, וברור שכשקונים אוטו ברמה זו ישנן בעיות מסוימות ברכב.

פסק הדין

לאחר בירור הטענות, ולאחר עיון בחשבוניות מהמוסך ובירור אופי התקלות, התברר שטענותיו של י' צודקות, והתקלות הן כאלה שאפשר לצפות שיהיו ברכב ברמה כזו, ואין צורך מיידי לתקנן. וע"כ הוא פטור מהתשלום.

בחו"מ סי' רלב סע' י:

"המוכר עבד או שפחה אין הלוקח יכול להחזירו מפני מומין שאינם מבטלים אותו ממלאכתו והם הנקראים סימפון, שאם היה סימפון זה גלוי כבר ראהו, ואם אינו נראה כגון שומא בבשר וכו' הואיל ואינו מבטלו ממלאכתו אינו מחזיר שאין העבדים לתשהמ"ט אלא למלאכה. נמצא שחין רע וכו' ליסטים מזוין וכו' הרי זה מום",

משום שבמצב זה יש חשש אמיתי לביטול מלאכה בגלל המחלה או בגלל שהמלך יתפוס אותו.

המום שישנו ברכב, אעפ"י שאינו נראה, אינו מקח טעות משום שהרכב ראוי לנסיעה, וע"כ הוי מום סביר שאף שלא הודיע עליו מראש, סבר וקיבל עליו הקונה.

וע"ע שם סע' ו:

"כל שהסכימו עליו בני המדינה שהוא מום שמחזירים בו מקח זה מחזירים וכל שהסכימו עליו שאינו מום ה"ז אינו מחזיר בו אא"כ פירש שכל הנו"נ סתם על מנהג המדינה הוא סומך".

גם אם קונה זה תמים וחסר ניסיון ברמה מסוימת, ברור שסתם מו"מ כפי מנהג המדינה, ובוודאי שברכב ישן ברמה כזו מנהג המדינה שתקלות מעין אלו אינם מקח טעות.

ע"כ נדחתה טענת נ', וי' אינו צריך לשלם דבר. הצדדים קיבלו ביושר ובשמחה את פסה"ד, והאמת והשלום אהבו.

הרב אליעזר קשתיאל                        הרב אילן ישועה                        הרב יהודה סדן

תגיות

סוגי מומים - בני המדינה אומרים שהוא מום סימן רלב - סעיף י סימן רלב - סעיף ו ברכב - שראוי לנסיעה