בס"ד


מס. סידורי:1806

נזק מתביעה בבית משפט

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב פליישמן יוסף
הרב ויספיש שלמה
הרב גרוס אריה
תקציר:
הנתבע הגיש תביעה בשם גיסו על הנתבע בבית משפט והעיד נגד התובע. הנתבע יצא חייב בבית המשפט. התובע תובע את נזקיו מהתביעה בבית המשפט.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי כיוון שלא הוכח שנגרם נזק ממעשי הנתבע לא ניתן לחייבו בתשלום.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ה' חשון תשע"ט

תגיות