בס"ד


מס. סידורי:1804

תלונה על מום במשקפיים לאחר ארבעה חודשים

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב פליישמן יוסף
הרב גאלדשטיין עזריאל שלום
הרב סעמיאטיצקי יעקב יהושע
תקציר:
התובע רכש שני זוגות משקפיים מהנתבע. בזוג הראשון השתמש הנתבע כארבעה חודשים, הנתבע טוען כי בשני הזוגות נמצא מום.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי על התובע לשלם לנתבע עבור זוג המשקפיים השני שרכש וכי המקח של הזוג הראשון קיים.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ה' חשון תשע"ט

תגיות

פרק הזמן לביצוע הפסק - שלושים יום מום במכר - הוכחת המום שימוש בנשוא המקח - שימוש בנשוא המכר כוויתור מכללא