בס"ד


מס. סידורי:1803

שותפים שאחד לווה בשם כולם האם האחרים הם כלווים או כערבים

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב דרברמדיקר אברהם
הרב שובקס ברוך
הרב סעמיאטיצקי דוד ישעיה
תקציר:
הנתבעים חתמו על הסכם על פיו קבלו כולם ביחד וכל אחד לחוד סכום מסויים מהתובע. בפועל ניתן הסכום לאחד הנתבעים. חלק מהנתבעים טוענים שכיוון שהם לא קבלו את הכסף דינם כערבים בלבד.
פסק הדין:
בית הדין פסק שדינם של כל הלווים כלווים בפועל ולא כערבים כיוון שזו לשון ההסכם.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ה' חשון תשע"ט

תגיות

אחריותם ההדדית לחוב - גדרה אחריותם ההדדית לחוב - אחריות כל שותף לחלקו של שותפו בחוב מקור החיוב - דין כל אחד כלווה על כל הסכום ולא רק כערב